Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Europa stawia na technologie informacyjne i komunikacyjne

Polskie ministerstwa i narodowe centra, jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej, przedstawiciele przemysłu i nauki, biblioteki - słowem: wszyscy, którzy chcą inwestować w nowe technologie, mają szansę na finansowanie wdrożeń z programu wspierania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Do 2013 roku Komisja Europejska przeznaczy 730 mln euro na pobudzanie innowacyjności dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

Do 2 czerwca polskie jednostki oraz małe i średnie przedsiębiorstwa we współpracy z różnymi podmiotami z Europy mogą zgłaszać swe projekty w międzynarodowym konkursie.

"Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP) ruszył w 2007 roku - mówi Małgorzata Gliniecka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. - Dotychczas odbyły się dwa konkursy, budżet trzeciego, przewidzianego na rok 2009, wynosi 99,5 mln euro."

Konkurs dotyczy wykorzystania technologii ICT na rzecz zdrowia, osób starszych i poprawy ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także poprawy obsługi obywateli przez administrację lokalną. Dofinansowanie przewidziano również dla projektów wykorzystujących ICT w celu poprawy wydajności energetycznej w regionach zurbanizowanych oraz na rzecz ochrony środowiska. Pieniądze można uzyskać na wielojęzyczne strony internetowe, informatyzację sektora publicznego i rozwój bezpiecznego Internetu. Ważne miejsce zajmuje tu również temat bibliotek cyfrowych. W projektach uczestniczyć mogą podmioty tak znaczące, jak ministerstwa zdrowia, przemysłu, transportu, infrastruktury, a jednocześnie małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalne, miejskie i regionalne jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne, działanie służb ratowniczych, certyfikację i standaryzację.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

"Istnieją dwie drogi ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Ramowego CIP-ICT PSP. Na początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy być partnerem w projekcie, czy też chcemy wziąć na siebie cały ciężar odpowiedzialności i trudu za przygotowanie, złożenie i realizację projektu jako koordynator" - tłumaczy Gliniecka.

Partner może aktywnie włączyć się w prace nad przygotowaniem projektu, ale ciężar napisania całego projektu spoczywa na koordynatorze. Często wystarczy, że partner przygotuje opis zadań swojej organizacji i wypełni formularze administracyjne zawierające ogólne dane kontaktowe. Problemem może być jedynie znalezienie odpowiedniego konsorcjum, które będzie zainteresowane złożeniem projektu.

Koordynator (doświadczony w zarządzaniu projektami międzynarodowymi) musi sprawdzić, czy jego pomysł pasuje do wymogów Komisji Europejskiej, zawartych w Programie Pracy dla konkursu. Następnym etapem jest utworzenie międzynarodowego konsorcjum kilku lub kilkunastu organizacji. Przygotowanie projektu oznacza m.in. opis rezultatów, podział zadań pomiędzy partnerami, strukturę zarządzania konsorcjum, plan finansowy i plan realizacji zadań. Wniosek do Komisji Europejskiej składa się elektronicznie. Ocena dokonywana jest przez niezależnych ekspertów powoływanych przez Komisję Europejską. Po zakończeniu procesu negocjacji sporządza się umowę o grant między każdym uczestnikiem a Komisją Europejską.

"Komisja Europejska wypłaca zaliczkę na realizację prac, nie trzeba zatem brać kredytu, jak to zazwyczaj bywa w przypadku projektów realizowanych z funduszy strukturalnych" - podkreśla Gliniecka.

NA CO PIENIĄDZE

Program wsparcia uwzględnia duże projekty pilotażowe o wymiarze politycznym, nastawione na interoperacyjność e-usług i ich wykorzystania w Europie (tzw. Pilot A) oraz projekty pilotażowe o mniejszej skali, nastawione na zastosowania innowacyjnych technologii ICT i usług w sektorze publicznym i prywatnym (Pilot B). Sieci Tematyczne to instrument finansowania projektów "miękkich" nastawionych na tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w obszarze ICT. Dla Bibliotek Cyfrowych przewidziano dodatkowy instrument o nazwie Sieci Dobrych Praktyk.

Gliniecka podaje przykłady projektów już realizowanych przez międzynarodowe konsorcja.

Projekt PEPPOL ma ułatwić dostęp do zamówień publicznych dla europejskich podmiotów gospodarczych. Oznacza wdrożenie w pełni interoperacyjnych rozwiązań informatycznych, czyli złożonych z operacyjnych modułów dedykowanych dla konkretnych potrzeb biznesowych. Chodzi tu w szczególności o międzynarodowe wykorzystanie e-podpisu, wirtualnego dossier firmy, e-katalogów, zamówień i e-fakturowania.

Celem projektu STORK ma umożliwić łatwy dostęp do usług publicznych w 13 państwach członkowskich poprzez wdrożenie w skali Unii Europejskiej systemu uznawania tożsamości elektronicznej. Pozwoli to przedsiębiorcom, obywatelom i pracownikom administracji na bezpieczne korzystanie z elektronicznego systemu tożsamości w każdym państwie członkowskim.

Projekt EHR-QTN dotyczy jakości i certyfikacji systemów elektronicznego rekordu medycznego. To przykład technologii ICT na rzecz przyjaznej administracji, usług publicznych i integracji społecznej, w ramach celu szczegółowego 1.6 Usprawnienie rejestracji produktów e-Zdrowia w okresie 2009-2010. Projekt jest w całości finansowany z Komisji Europejskiej. KOL

źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl


Data publikacji: 2009-04-16
Strony: 1

Sześć uczelni wyższych weźmie udział w Polskiej Akademii Dzieci, Łódź. Dni Uczenia się Dorosłych 11-12 września 2010, Sztuka inwestowania – etapy procesu inwestycyjnego, Uczelnie nie szkolą na rynek pracy , Studia – przechowalnią młodych ludzi?,