Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Inwestycja w kadry inwestycją w lepszą przyszłość firmy

Coraz częściej widzimy tabliczki znajdujące się na budynkach, obiektach użyteczności publicznej, maszynach etc., na których umieszczona jest informacja, że dana inwestycja została zrealizowana przy pomocy dofinansowania uzyskanego z funduszy unijnych. W tym miejscu pojawia się pytanie co z inwestycjami w ludzi? Czy istnieje możliwość finansowania szkoleń korzystając ze środków UE?

Obecnie utrzymanie pracownika nie wiąże się jedynie z zapewnieniem mu potrzebnych narzędzi pracy czy też odpowiedniego wyposażenia biura bądź hali produkcyjnej. Często następstwem awansu lub objęcia przez pracownika nowego stanowiska, jest potrzeba podniesienia jego kompetencji. Pracownicy chcą się rozwijać, jednak pomocy w swych dążeniach do samodoskonalenia oczekują również od pracodawcy.

Warto zaznaczyć, iż wybierając szkolenie nie trzeba ograniczać się tylko do szkoleń oferowanych przez powiatowe lub wojewódzkie urzędy pracy. Kursy organizowane są również przez specjalistyczne firmy, a ich tematyka obejmuje swoim zakresem praktycznie wszystkie dziedziny. Jednakże każde przedsiębiorstwo może samodzielnie starć się dofinansowanie w celu podniesienia kwalifikacji swoich pracowników. Wiele firm nie posiada osobnego działu, który zajmowałby się uzyskaniem dotacji z UE, a sami przedsiębiorcy często nie wiedzą jakie możliwości stwarzają unijne programy wsparcia.

W celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na szkolenia pracowników warto zapoznać się z Programem Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). PO KL ma na celu efektywny rozwój zasobów ludzkich. Założeniem PO KL jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także działań związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. W ramach Programu warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Wsparcie z tego Poddziałania można przeznaczyć na realizację szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych.
  • Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności Kadr, Poddziałanie 2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe. Dotacja może wspomóc działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry szkoleniowej (w tym trenerów i wykładowców) w zakresie opracowywania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw.
  • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekty mogą objąć swoim zakresem np. szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Organizując szkolenie z tego Poddziałania należy pamiętać, iż projekty szkoleniowe muszą być inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II.
  • Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dofinansowanie można przeznaczyć na staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i odwrotnie.

Przy wyborze szkolenia należy pamiętać o dopasowaniu go do potrzeb przedsiębiorstwa. Warto zapoznać się z dostępnymi technikami. Jedną z nich jest blended learning. Polega ona na wykorzystaniu różnych mediów w procesie szkolenia w zależności od stawianych celów, najczęściej Internetu).

Niewątpliwie, wzrost konkurencyjności firmy jest związany nie tylko z rozwojem technologicznym, ale też z inwestowaniem w zasoby ludzkie. Stając naprzeciw wymaganiom współczesnej gospodarki jednym z priorytetów pracodawców powinno być podniesienie kompetencji swoich pracowników, gdyż pozwala to na zminimalizowanie barier utrudniających konkurowanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Należy pamiętać, że inwestycja w kadry jest bardziej opłacalna niż rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników.

Autor: Katarzyna Florkowska

Źródło: portal Doradca-UE

 


Data publikacji: 2011-08-11
Strony: 1

Sedno edukacji leży w treści nauczania , Pedagog XXI wieku , Mama może wszystko - dzięki pomocy z UE, Sukces w tworzeniu satysfakcjonujących relacji., Zbliża się VII Bałtycki Festiwal Nauki,