Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Na naukę zawsze jest dobra pora

Przemiany gospodarcze i cywilizacyjne sprawiają, iż nieustanna edukacja stanowi warunek niezbędny do zdobycia wysokiej pozycji zawodowej. Świat, ulegający ciągłym zmianom, wymusza konieczność przystosowania się do tego co nowe. Zdobycie tytułu magistra dziś już nie wystarczy. Proces podwyższania kwalifikacji, zawężony jeszcze niedawno do kilku specjalistycznych dziedzin, dziś jest na porządku dziennym.

Pracodawcy są otwarci na odpowiednio przygotowanych pracowników. Osoby z dobrym wykształceniem mają zatem większe szanse na podjęcie pracy, awans zawodowy czy podwyżkę. Uczenie się zwiększa poczucie własnej wartości, wpływa także na sposób postrzegania nas przez innych.

Wymogi rynku pracy stają się coraz wyższe. Standardem jest już konieczność sprawnego korzystania z komputera i Internetu oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Pracownicy powinni również posiadać wiedzę z zakresu kontaktów interpersonalnych, zarządzania czasem, prezentacji publicznych czy działania w warunkach stresu.

W obecnych realiach niezbędny jest również zasób wiadomości związanych z zagadnieniami dotyczącymi planowania kariery zawodowej, poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Atrakcyjną ofertę stanowi Lifelong Learning Programme-  program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Realizacja, trwająca od 2007 roku,  dobiega końca w 2013 roku. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Główne cele programu to m.in.: rozwijanie poczucia jedności z Europą, promowanie nauki języków obcych, wspieranie rozwoju innowacyjności, promocja kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości.

W skład pakietu LLP wchodzą:

  • Program Comenius skierowany do osób i instytucji związanych z edukacją od przedszkoli po szkoły średnie. Skupia się na potrzebach związanych z nauczaniem i uczeniem sie wszystkich osób zaangażowanych w wychowanie przedszkolne, edukację szkolną na poziomie podstawowym i średnim oraz instytucji i organizacji oferujących takie formy edukacji. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.
  • Program Erasmus to natomiast oferta skierowana do szkół wyższych (studentów i pracowników). Umożliwia między innymi wyjazdy studentów za granicę na część studiów i na praktykę. Skupia się na potrzebach związanych z nauczaniem i uczeniem się wszystkich osób zaangażowanych w szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe na szczeblu akademickim, bez względu na długość trwania kursu lub programu, z uwzględnieniem studiów doktoranckich oraz instytucji i organizacji oferujących lub umożliwiających prowadzenie takich form edukacji i szkoleń.
  • Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Koncentruje sie na potrzebach związanych z nauczaniem i uczeniem się we wszystkich formach kształcenia dorosłych o charakterze formalnym, nieformalnym lub pozaformalnym.
  • Program Leonardo da Vinci celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz podnoszenie jakości i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Koncentruje sie na potrzebach związanych z nauczaniem i uczeniem sie wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe na szczeblu innym niż akademicki, jak również instytucji i organizacji oferujących lub umożliwiających prowadzenie takich form edukacji i szkoleń.
  • Program Jean Monnet to projekt adresowany do uczelni w UE, który ma ułatwiać wprowadzanie studiów dotyczących integracji europejskiej poprzez dotacje na rozruch; stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracja europejską, wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu instytucji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i szkoleń w perspektywie europejskiej.Koncentruje się na: wspieraniu nauczania, badań naukowych i debat nadintegracją europejską na poziomie szkolnictwa wyższego, dofinansowaniu działalności operacyjnej w celu wsparcia określonych kosztów działalności operacyjnej i administracyjnej europejskich stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności jest wiele. Warto zapoznać się z szeroką ofertą szkoleń i kursów zawodowych. Można je znaleźć np. na stronie www.edustacja.pl. Wiele z nich jest bezpłatnych, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: kluczdokariery.pl


Data publikacji: 2012-07-23
Strony: 1

Nauka i praca , Nie warto przejmować się stresem, lepiej nim zarządzać!, Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły, Niech żyje bal, W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (1) ,