Mamy 9525 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Nauka przez Internet coraz popularniejsza

Nauka zdalna, w tym również przez Internet staje się w Polsce coraz bardziej powszechna a wszystkie znaki wskazują, że popularność tej formy edukacji będzie systematycznie rosła. tendencjom tym sprzyja wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków a także coraz szerszy i tańszy dostęp do Internetu.

Już teraz za pośrednictwem Internetu można uczyć się tajników prowadzenia samochodu, języków obcych, obsługi komputera, programowania w różnych językach, a nawet ukończyć studia.

Nauka niekoniecznie w klasach

Upowszechnienie komputerów oraz technik teleinformatycznych stało się bodźcem do rozwoju technik edukacyjnych alternatywnych wobec tradycyjnego systemu nauki. Początkowo obejmowały one wykorzystanie jedynie komputera oraz wyspecjalizowanego oprogramowania, wraz z rozwojem możliwości komputerów przyjmującego postać multimedialnych pakietów edukacyjnych (o bardzo znacznym zróżnicowaniu). Oprogramowanie takie miało jednak pewną skazę, wynikającą z samej natury - pozwalało na opanowanie jedynie ściśle określonego zakresu materiału, wykorzystującą wprawdzie nowoczesne techniki przekazu informacji, ale pozbawioną pierwiastka kontaktu z innymi uczniami czy nauczycielami, niezbędnymi do twórczego rozwoju umysłu. Prawdziwy przełom przyniosło jednak upowszechnienie technik teleinformatycznych, pozwalających na przeniesienie na platformy elektroniczne sprawdzonego w tradycyjnym systemie nauczania układu mistrz-uczeń.

Obecnie nauczanie na odległość z wykorzystaniem komputerów i Internetu pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Rozwiązania e-learningowe wspierają również proces nauczania realizowany według tradycyjnych zasad. Sam termin "e-learning" odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii teleinformatycznych w zakresie dużo szerszym niż w ramach tradycyjnego nauczania wspomaganego komputerowo czy nauczania i edukacji online (nauczanie tylko przez sieć internetową).

Współczesny e-learning łączy w sobie nauczanie na odległość oraz elastyczność czasową, bywa też łączony z tradycyjnym nauczaniem (jest to niejednokrotnie konieczny warunek uzyskania określonych uprawnień, dyplomów, stopni naukowych) w formie kursów mieszanych. Dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych umożliwia specjalizowane oprogramowanie, w postaci platformy e-learningowej. E-learning może również odnosić się do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe, czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci. Pojęcie to jest również używane w biznesie w odniesieniu do szkoleń online, służacych podnoszeniu kwalifikacji pracowników bądź nabywaniu przez nich odpowiednich uprawnień.

Nauczanie na odległość charakteryzuje się wieloma zaletami, również ekonomicznymi. E-learning umożliwia wyeliminowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne. Pozwala także na oszczędność czasu (osoby szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy, nie tracą czasu na dojazdy). Metody e-learningu pozwalają na bieżący monitoring wyników nauczania oraz stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z możliwościami uczestników czy wymaganiami stawianymi przez rynek.

e-studia

Coraz więcej tradycyjnych szkół wyższych, jak również młodszych szkół wyższych online, oferuje przez internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. Zazwyczaj studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia, jednak wiele kursów jest udostępnianych wyłącznie online. Ponadto, coraz częściej uczelnie oferują studentom wsparcie online np. w formie informacji i rejestracji w sieci, e-doradztwa, sprzedaży podręczników przez internet, stron samorządów czy gazet studenckich online.

Nauka za pomocą Internetu daje szansę na zdobycie wszechstronnej wiedzy w dogodnych godzinach nauki, ale również zasadniczo ogranicza koszty nauki związane m.in. z dojazdami, wynajmowaniem stancji lub pokoju i wyżywieniem. Co więcej e-student nie musi tracić swojego czasu z powodu dojazdów, odwołanych zajęć lub tzw. „okienek" w planie zajęć. Studenci i kursanci sami dostosowują tempo nauki do swoich możliwości, poziomu percepcji oraz posiadanego czasu.

Proces przyswajania wiedzy za pośrednictwem Internetu jest niezależny od tempa pracy grupy i wykładowcy, a jednym ograniczeniem jest terminarz sesji egzaminacyjnej. Dodatkowo naukę można prowadzić praktycznie z dowolnego miejsca. Wystarczy tylko posiadać komputer i mieć dostęp do Internetu, a uzyskuje się informacje praktycznie o wszystkich aspektach związanych z nauką - począwszy od zdobytych ocen, terminach czy też zasadach płatności, a na materiałach dydaktycznych, komunikacji z firmą szkoleniową lub uczelnią i wykładowcami skończywszy. Dzięki możliwościom jakie daje nam nowoczesna technologia, nauka za pomocą Internetu stanowi idealną drogę do wielostronnego rozwoju. Obcując cały czas z komputerem studenci uczą się nie tylko jego doskonałej obsługi, ale również wielu praktycznych umiejętności, polegających na wyszukaniu, uporządkowaniu i wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych źródeł.

Na e-uczelniach nie ma egzaminów wstępnych, nie ma też limitów przyjęć. Kandydat na e-studia musi przedłożyć świadectwo maturalne i złożyć wszystkie wymagane przez Uczelnię dokumenty. Na ich podstawie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

E-studia funkcjonalnie są najbardziej zbliżone formie studiów zaocznych, gdzie obowiązuje głównie tryb zjazdów uzupełnianych samokształceniem. Główną różnicą między tymi systemami studiów jest to, że w przypadku e-nauki, student zamiast uczestnictwa w zjazdach, ma możliwość częstego kontaktu z wykładowcą oraz z pozostałymi studentami poprzez Internet.

Wykłady i informacje dla studentów udostępnianie są w Internecie lub przekazywane na nośnikach danych (płyty CD, DVD, dyskietki). Materiały dydaktyczne zawierają wiadomości objęte programem nauczania lub uczelnianym katalogiem kursów. Mają one formę wykładów tekstowych z elementami grafiki i prezentacji multimedialnych. Do wykładów bywa dołączany zestaw ćwiczeń i testów kontrolnych, pozwalających na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.

e-sesja

Sprawdzanie wiedzy w e-uczelni odbywa się dwojako. Podczas sesji egzaminacyjnej, która odbywa się raz w semestrze, e-student przystępuje do złożenia tradycyjnych egzaminów końcowych. Egzaminy te przeprowadzane są po zakończeniu wykładów w formie pisemnej bądź ustnej. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów końcowych jest równoznaczne z otrzymaniem promocji na następny semestr. Nieprzystąpienie do egzaminu końcowego lub uzyskanie negatywnej oceny z egzaminu wiąże się z koniecznością ponownego jego zdawania w sesji egzaminacyjnej poprawkowej.

W czasie semestru e-student może samodzielnie sprawdzić poznaną wiedzę wykorzystując do tego dostarczone wraz z wykładami interaktywne testy. Tradycyjne kolokwia i zaliczenia ustne zastąpione zostały więc przez elektroniczne testy wypełniane w na stronach WWW.

Studenci studiów internetowych mają takie same prawa i obowiązki jak studenci studiów tradycyjnych. Oznacza to, że studia takie muszą spełniać wszystkie wymagania stawiane studiom tradycyjnym, zarówno pod względem programowym, jak i merytorycznym. Osoby studiujące przez Internet otrzymują taki sam dyplom jak studenci studiów tradycyjnych.Data publikacji: 2007-12-05
Strony: 12

Młodzi Przedsiębiorczy w stolicy , Czas na n@ukę - wypowiedzi ekspertów , Raport "Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce", Językowe podróże Polaków, Nowe technologie szansą dla rynku szkoleń,