Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

"Nowe technologie w edukacji" - wywiad z Romanem Lorensem

Internet jest dla nas źródłem rozrywki, ale coraz częściej służy także do nauki. Właśnie tę stronę Internetu opisuje Roman Lorens w swojej książce „Nowe technologie w edukacji". Jakie są plusy nauki przez Internet? Spytaliśmy o to autora.

Czym jest metoda e-learningu?

Mówiąc kolokwialnie, e-learning to nauczanie na odległość, czyli metoda prowadzenia procesu dydaktycznego, gdy nauczyciele i uczniowie są od siebie oddaleni. Nauczanie opiera się na przekazywaniu informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, umożliwiających przesyłanie głosu, obrazu wideo czy też danych.

Uwzględniwszy niezwykły wprost rozwój technologii można powiedzieć, że e-learning to proces kształcenia, realizowany w oparciu o niezbędne rozwiązania komunikacyjne, wykorzystujący aplikację internetową, na której znajduje się treść szkolenia, a uczestniczy korzystają z niej pod opieką nauczyciela.

Uważam, że należy bardzo stanowczo podkreślić, że e-learning nie polega tylko na umieszczaniu materiałów na platformie edukacyjnej.

Jakie są plusy nauczania przez Internet?

Z mojego doświadczenia wynika, że uczestnicy kursów dostrzegają w takiej formie nauczania bardzo dużo zalet. Szczególną uwagę zwracają na możliwości swobodnego wyboru czasu i miejsca nauki oraz na możliwość kontaktu z nauczycielem poza godzinami zajęć lekcyjnych. Podkreślają również, iż takie nauczanie zapewnia im szybki i nieograniczony dostęp do ciekawych, interaktywnych materiałów dydaktycznych. Nie bez znaczenia są również mniejsze koszty uczestnictwa w szkoleniu jak na przykład dojazd, nocleg, wyżywienie, utrata dnia pracy.

A co z minusami?

Oczywiście są. Przede wszystkim, to konieczność posiadania zarówno odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak i szybkiego łącza internetowego oraz umiejętność obsługi komputera i sprawnego pisania na klawiaturze. Nie wszyscy są też zadowoleni z ograniczenia kontaktów osobistych pomiędzy uczącymi się, a nauczycielem.

Sporym problemem dla uczących jest konieczność systematycznej pracy, nie do końca kontrolowanej przez nauczyciela. Okazuje się, że łatwej jest się uczyć, gdy odbywa się to pod ścisłą kontrolą nauczyciela.

Czyli najlepiej jeśli metoda e-learningu będzie połączona z „tradycyjną" nauką?

Modelem szkolenia, które uważam za najbardziej efektywne jest szkolenie mieszane, czyli blended-learning. Szkolenie takie, obejmuje dwie formy kształcenia: stacjonarną oraz nauczanie na odległość. Uczestnik nabywa określoną wiedzę i kompetencje na szkoleniu stacjonarnym, gdzie ma bezpośredni kontakt z prowadzącym, a następnie kontynuuje naukę pod opieką nauczyciela na platformie.

Szkolenie blended- learning oceniam zdecydowanie jako najbardziej efektywne, gdyż zajęcia stacjonarne, prowadzone przez wykładowcę, są wspierane zajęciami na platformie. Prowadzący zna uczestników szkolenia on-line, wie jakich ćwiczeń i materiałów potrzebują dodatkowo, a także ma możliwość kontroli zaangażowania każdego uczestnika i większe możliwości motywacji. Wszystkie materiały pomocnicze udostępniane przez prowadzących wspomagają naukę tradycyjną i umożliwiają samodzielne wykonywanie ćwiczeń w domu. Uczestnik takiej formy szkolenia uzyskuje zatem możliwość ponownego zapoznania się z materiałami zajęć stacjonarnych, a także wykonania ćwiczeń samosprawdzających, pozwalających na samodzielną ocenę stopnia zrozumienia treści zajęć.

Skoro najlepszą metodą nauki jest metoda mieszana, to czy e-learning czerpie z dorobku wcześniejszych teorii pedagogicznych?

E-learning bez wątpienia zrewolucjonizował sposób uczenia się, przekraczając granice tradycyjnej nauki i wykorzystując komputery. Nowa sytuacja dydaktyczna wymusiła rozwój pedagogiki, zwłaszcza w obszarze ICT. Współczesne koncepcje pedagogiczne są niezwykle złożone, co wynika z włączenia poznania i meta-poznania do procesu nauczania, a także ze złożonych interakcji pomiędzy programem nauczania, oceną, a wpływem tych oddziaływań na ucznia. Obserwując obecne trendy we współczesnej pedagogice, można postawić tezę, iż zmiany wydają się być raczej ewolucyjne, niż rewolucyjne i sięgają do klasyki myśli pedagogicznej: koncepcji Shannona, behawioryzmu, kognitywizmu, konstruktywizmu .

Należy jednak zauważyć, że pojawiają się nowe teorie, jak chociażby kolektywizm, alternatywna teoria łącząca technologię i działania edukacyjne w dobie kształcenia cyfrowego.

Do tej pory mówimy tylko o Internecie, który umożliwia naukę. A co z innymi nowoczesnymi technologiami?

Światowe trendy docierają do Polski z niewielkim opóźnieniem, lecz z całą pewnością ich pojawienie się jest nieuniknione. Do nauki używać możemy także telefonów komórkowych czy tabletów. Coraz większą popularnością cieszą się również gry edukacyjne.

A czy na odległość możemy uczyć się wszystkiego?

To wyjątkowo błędne przekonanie, że e-learning jest doskonałą metoda nauczania „wszystkiego". Spróbujmy sobie wyobrazić lekcję pływania prowadzone on-line... A mówiąc poważnie- uważam, że można uczyć na odległość wszystkiego, z zachowaniem zdrowego rozsądku!

Czy uczenie się przez Internet jest drogie? Musimy kupić takie kursy? A może są także możliwości bezpłatnej nauki?

Cena szkolenia tradycyjnego zawiera w sobie koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wobec czego kursy on-line są tańsze. Zresztą w sieci znajdziemy nie tylko kursy płatne, ale również sporo bardzo wartościowych kursów on-line dostępnych zupełnie za darmo.

Czy każdy poradzi sobie z obsługą takich kursów?

W zasadzie wystarczy umiejętność standardowej obsługi przeglądarki i umiejętność pisania na klawiaturze. Obsługa kursów jest wręcz intuicyjna, zatem uczestnik szkolenia nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu.

Jakie metody nauki są najczęściej stosowane na platformach edukacyjnych?

Kursy e-learningowe składają się zasadniczo z jednostek lekcyjnych oraz z modułów sprawdzających wiedzę uczestnika. W zależności od planowanego celu kurs e-learning składa się z lekcji, lekcji z modułem tekstowym oraz modułem testowym. Kursy mogą być również wyposażone w materiały dodatkowe w postaci podpowiedzi i materiałów pomocniczych.

Nauka może odbywać się na zasadzie asynchronicznej, gdy pomiędzy nauczycielem a uczniem nie ma kontaktów w czasie rzeczywistym lub synchronicznie. Istnieje także metoda samokształcenia lub nauka w trybie mieszanym.

Nauczyciele mogą korzystać z takich programów, ale mogą je również sami tworzyć. Czy nie jest to zadanie zbyt skomplikowane? Dla wielu z nich będzie to zapewne nowością.

O tak! Z całą pewnością będzie to nowością dla wielu nauczycieli. Ale daleki jestem od demonizowania! Nauczyciele poczynili spore postępy w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, a komputer stał się narzędziem pracy wielu z nich.

Z cała pewnością większość nauczycieli będzie korzystała z gotowych rozwiązań, ale znajdą się też tacy, którzy będą tworzyli nowe narzędzia. I myślę, że jest to doskonała sytuacja, gdyż będziemy mieli zagwarantowany nieustanny rozwój narzędzi autorstwa samych zainteresowanych.

Co jest niezbędne, żeby nauka była efektywna?

Myślę, że dokładnie to samo, co w nauczaniu tradycyjnym, czyli efekty! Twórcy kursów i nauczyciele winni zadbać zatem o to, żeby kurs został prawidłowo skonstruowany i zrealizowany. Spełnienie tych warunków ma bardzo mocne przełożenie na efektywność procesu dydaktycznego. Przede wszystkim, należy jednak pamiętać, że istotą kursu jest pomysł, koncepcja, a także oryginalność wykonania.

Jak zmotywować ucznia do nauki?

Bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów z zakresu psychologii uczenia się jest motywacja. Nasze doświadczenia koncentrują się jednak w obszarze nauczania tradycyjnego, gdy tymczasem nauczanie on-line wprowadziło zupełnie nową kulturę uczenia się, która wymaga stworzenia innych warunków, aby uczestnicy szkoleń mogli się efektywnie uczuć.

Każdy uczący się, przystępuje do nauki z określoną motywacją, ale ogromny wpływ na jej natężenie ma nauczyciel, który swoim zachowaniem i zaangażowaniem, stylem nauczania, rodzajem zadań i formalną i nieformalną interakcja może tą pierwotną motywację uczącego się wzmocnić lub osłabić. Należy zwrócić uwagę, że ludzie są bardziej zmotywowani, gdy ich uczestnictwo w kursie niesie im wymierne korzyści.

Jak e-learning postrzegany jest w polskim prawie?

Sprawa nauczania przez Internet nie jest do końca uregulowana w polskim prawie, regulacje dotyczą jedynie dokształcania się już dorosłych osób na przykład podczas szkoleń organizowanych przez ich zakłady pracy. W świetle prawa można także studiować przez Internet. Nie ma, na dzień dzisiejszy regulacji prawnych dotyczących korzystania z tej formy nauki w szkołach. Jest natomiast szansa na zmiany, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zmienione przepisy dopuszczą i uregulują prawnie edukację on-line. Wskażą także na możliwość wprowadzenia w szkołach e-learningu z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Autor: Agnieszka Linke
Źródło: Edustacja.pl


Data publikacji: 2011-02-04
Strony: 1

8 strategii efektywnego uczenia (się), Pułapka optymizmu, Negocjacje – technika dążenia do sukcesu, Komunikacja interpersonalna, skuteczny przekaz informacji, Zarządzanie zespołem - porady praktyczne,