Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

OD DIAMENTU DO BRYLANTU - Przełomowy projekt dla wartościowych trenerów


„Projekt dla mnie przełomowy", „udział w nim był kamieniem milowym w moim życiu", „nieoceniona korzyść", „szkolenie przerosło moje najśmielsze oczekiwania" - w takim tonie wypowiadają się trenerzy certyfikowani przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie, w finansowanym przez Unię Europejską projekcie „Od diamentu do brylantu - zaawansowane szkolenia trenerskie".

Celem trwającego 21 miesięcy, od stycznia 2009 do lipca 2010 projektu OD DIAMENTU DO BRYLANTU - ZAAWANSOWANE SZKOLENIA TRENERSKIE było wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje do prowadzenia szkoleń. Podniesienie predyspozycji trenerskich oraz zwiększenie kompetencji pożądanych w zawodzie trenera wpłynęło bezpośrednio na realizację tego celu.
Raport Ewaluacyjny projektu potwierdza entuzjastyczne opinie uczestników - zakładane rezultaty zostały w pełni zrealizowane, a niekiedy przekroczone, 100% uczestników uznało, że nabyli bądź poszerzyli umiejętności takie jak: badanie potrzeb szkoleniowych, zwiększenie efektywności pracy trenera i przekazywanych treści, radzenie sobie z tremą i stresem przed audytorium, praca z grupą, planowanie ewaluacji szkoleń, pogłębienie warsztatu trenerskiego i poznanie nowych technik szkoleniowych.
Poziom satysfakcji uczestników z projektu jest bardzo wysoki - wyniósł średnio, na koniec projektu, 5,94 pkt na 6 możliwych (skala od 1 do 6). Uznali też, że zwiększyli swoje kompetencje w takich obszarach jak: emocjonalność, predyspozycje poznawcze, komunikacja, autoprezentacja, prowadzenie grupy, wiedza merytoryczna, umiejętności techniczne.

Znaczna większość, bo aż 87% uczestników dzięki udziałowi w projekcie mogła bądź rozpocząć prowadzenie szkoleń, bądź też rozbudować swoje narzędzia szkoleniowe i zintensyfikować dotychczas prowadzone szkolenia. Dane te niewątpliwie wskazują że realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celów działania 2.2.2 PO KL, którym jest wykształcenie i przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry trenerskiej w Polsce.

PRZEDE WSZYSTKIM ROZWÓJ OSOBISTY

Ważne jest autorskie, humanistyczne podejście Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys do samego procesu szkolenia. Autorką i propagatorką zasad, ujętych teraz w metodę, jest zmarła w trakcie projektu, Elżbieta Sołtys, pomysłodawczyni i opiekun merytoryczny szkoleń. Po jej przedwczesnej dla jej bliskich, współpracowników i uczniów śmierci, Jan Robert Sołtys spisał wszystkie wypracowane przez lata zasady i ujął je w metodę, której czuje się współtwórcą i spadkobiercą. - Gdy żyła Ela, metoda też żyła, bo to Ela była metodą, to Ona realizowała punkt po punkcie wypracowane przez lata zasady uczenia dorosłych - mówi Robert Sołtys, kierownik projektu. - Elżbieta odeszła, ale jej idea jest kontynuowana, a ja czuję się strażnikiem tej metody. Szkolenie w naszym rozumieniu jest procesem. Prowadzimy szkolenie w oparciu o proces grupowy, który jest podstawą rozumienia sytuacji i zdarzeń, zachowań uczestników, jakie zachodzą w grupie szkoleniowej. Opierając się na osiągnięciach andragogiki, pokazujemy trenerowi jak zachęcić uczestnika, skupić jego uwagę oraz zaangażować na zajęciach. Dbamy, by przekazywane treści uczestnicy uważali za niezbędny element autentycznego rozwoju osobistego, by stawali się jeszcze bardziej autonomicznymi i odpowiedzialnymi pracownikami. Procedura prowadzenia szkolenia to uczenie się w działaniu, zróżnicowanymi metodami, w środowisku mniej formalnym, otrzymując informację zwrotną o swoich postępach.
Podczas szkoleń ważna jest przestrzeń, której podstawowymi elementami są relacje oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. To skutkuje osobistym zaangażowaniem uczestników w uczenie się i wyzwala synergię grupy.

Przygotowani przez Pracownię Psychologiczną Trenerzy, prowadząc szkolenia, dokonują u uczestników zmiany perspektywy. - Jest to najgłębsza i najbardziej radykalna forma uczenia się - podkreśla Sołtys. - Polega ona na rozumieniu swojego zachowania oraz doświadczaniu nowego stanu: „ aha, tak można to zrobić". Aby ten stan osiągnąć zadaniem uczestnika przez nas kształconego jest biegłość władania różnymi rodzajami umiejętności:

  • Umiejętnościami technicznymi [wiedza o relacjach między ludźmi, umiejętność badania potrzeb szkoleniowych, sposoby budowania warsztatu, znajomość technik szkoleniowych, umiejętność ewaluacji szkoleń]
  • Umiejętnościami interpersonalnymi [porozumiewanie się z uczestnikami szkoleń, motywowanie, ocenianie postępowania, rozwiązywanie konfliktów powstałych podczas szkoleń, uczenie rozwiązywania konfliktów z pracownikami]
  • Umiejętnościami konceptualnymi [zdolności ujmowania celów szkolenia, tworzenia programów, dostrzegania zależności pomiędzy działaniami, a całą organizacją wizji rozwoju przedsiębiorstwa].

Warto podkreślić - dodaje Robert Sołtys - że w naszych szkoleniach stosujemy zasadę „zakłócenia mają pierwszeństwo", która służy wyeliminowaniu zakłóceń w procesie szkolenia i zwiększeniu efektywności szkolenia. Reagujemy na manipulacje w grupie szkoleniowej - ujawniając ich mechanizm.
Tak wyszkoleni trenerzy z pewnością za główny cel prowadzonych przez siebie szkoleń uznają sam proces uczenia się, towarzyszenie uczestnikom w ich rozwoju, uważność na potrzeby grupy i poszczególnych osób. Dla realizacji tych celów stworzony przez trenerów program szkolenia będzie ku temu inspiracją, a nie głównym tematem do zrealizowania.

SZANSA DLA NASTĘPNYCH

Projekt właśnie dobiegł końca - objął 6 grup szkoleniowych po 14 osób, od stycznia 2009 do końca lipca 2010, w szkoleniach wzięło udział 84 trenerów.
Coś się kończy, ale i coś się zaczyna - kolejne osoby planujące karierę trenerską mają szansę, bowiem zapadła decyzja o kontynuacji projektu. Projekt się będzie nazywał: Od diamentu do brylantu II - zaawansowane szkolenia trenerskie. - Wygraliśmy już III konkurs na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej realizowanego przez PARP, a tym samym potwierdziliśmy naszą markę na rynku szkoleniowym - potwierdza Robert Sołtys z krakowskiej Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. - Odbędzie się 9 nowych kursów, podczas których planujemy przeszkolić 126 beneficjentów. W procesie rekrutacji wybierzemy osoby, które już doświadczyły misji uczenia dorosłych, czyli są diamentami, a następnie dodamy im szlifu: wzmocnimy metodycznie, merytorycznie i osobowościowo, by stali się trenerami pracującymi na najwyższym poziomie - by stali się brylantami.

Uczestnikami mogą być osoby, które spełniają poniższe kryteria:

1. Trenerzy z niewielkim doświadczeniem prowadzący szkolenia, chcący poszerzyć swoja wiedzę
2. Osoby, które nie posiadają doświadczenia trenerskiego, ale posiadają predyspozycje do bycia trenerem, czyli są: komunikatywne, mają skłonność do uczenia się i aktualizacji wiedzy, zdolność logicznego myślenia, koncentrację i podzielność uwagi, predyspozycje do pracy w zespole, wyobraźnię i myślenie twórcze (kreatywność), elastyczność w działaniu, otwartość na nowe doświadczenia i ludzi, samodzielność, odpowiedzialność, odporność emocjonalną.

Przy jednoczesnym spełnianiu jednego z poniższych wymogów:

1. Muszą być pracownikami osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, nie będących przedsiębiorcami lub
2. Muszą być osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń lub
3. Muszą być pracownikami przedsiębiorstw lub
4. Muszą być osobami fizycznymi świadczącymi na podstawie umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń.

Uzyskany przez uczestników Projektu Certyfikat Trenera potwierdza umiejętności i predyspozycje trenerskie oraz zasady etyczne, którymi trener się kieruje a także może być podstawą do dalszego certyfikowania w innych systemach certyfikujących po spełnieniu ich kryteriów.

Projekt rusza 1.09.2010, będzie trwał kolejne 21 miesięcy. Rekrutacje na kursy odbędą się w terminach: wrzesień-listopad 2010, marzec-maj 2011 i czerwiec-sierpień 2011. Informacje na temat projektu i rekrutacji pojawią się na stronie www.oddiamentudobrylantu.pl.

Osoby chcące uczestniczyć w projekcie mogą się zgłaszać do Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys - Jan Robert Sołtys, 30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/7
Tel./fax +48 (012) 625-45-27; www.labpsych.pl; biuro@labpsych.pl.
Zostań wartościowym trenerem! Napisz, zadzwoń.

GŁOSY CERTYFIKOWANYCH W PROJEKCIE TRENERÓW

Wypowiedzi uczestników „Od diamentu do brylantu - zaawansowane szkolenia trenerskie"

Myślę, że udział w projekcie dał mi 3 rzeczy - wiedzę, autodiagnozę i przyjaciół. Te kilka miesięcy sprawiły, że sięgnęłam po książki, filmy, tematy, które bardzo wspomogły mnie w szkoleniach, okazały się niezwykle interesujące i praktyczne. Co było zaskakujące dla mnie - nie przypuszczałam, jak mało o sobie wiem. To, ile i co w sobie odkryłam sprawiło, że diametralnie zmieniłam spojrzenie na świat, pracę, otaczających mnie ludzi. Nie zawsze były to przyjemne odkrycia, ale niezwykle cenne, jak np. mówienie o emocjach, nazywanie ich. Teraz łatwiej jest mi wytrzymać samej ze sobą, rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Ma to niewątpliwie przełożenie na sposób i jakość prowadzonych szkoleń. Bo nagle okazało się, że najistotniejszy nie jest program, a człowiek i to z czym wychodzi, z jakimi uczuciami, przekonaniami itp.
Zyskałam też przyjaciół. Bez Tych ludzi, ich wiary, zaufania niemożliwe byłoby odkrycie tych moich głęboko skrywanych zasobów. Uważność na drugą osobę, zaufanie do innych, wiara, że "grupa jest dobra" sprawiły, że stałam się bardziej otwarta.
Myślę, że udział w tym projekcie był kamieniem milowym w moim życiu, który wpłynął nie tylko na wzrost kompetencji trenerskich, ale i na budowanie pozytywnych relacji z otaczającym mnie światem. Wierzę w to, że jak się dobrem dzielisz, to w przyszłości to dobro wróci ze zdwojona siłą.
Monika Fiłonowicz


***
Gdyby ktoś zadał mi pytanie o wydarzenia, które miały wpływ na moje życie, bez wątpienia dołączyłabym udział w szkoleniu realizowanym przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Agnieszki sprzed roku już nie ma, jest inna - ani lepsza, ani gorsza, po prostu inna. Jeszcze lepiej poznałam siebie, swoje zachowania, ponownie odnalazłam w sobie wiele przymiotów, cech, o których w pędzie codziennego życia zapomniałam.
Od piętnastu lat zajmuje stanowiska kierownicze i w związku z tym brałam udział
w różnych szkoleniach organizowanych przez wiele firm, ale to, czym wyróżnia się Pracownia Psychologiczna to to, że oprócz niezbędnej wiedzy, solidnego warsztatu i różnorakich technik szkoleniowych bardzo duża część szkolenia poświecona jest człowiekowi i relacjom międzyludzkim. Zmusza do pochylenia się nad drugim człowiekiem. Szkolenie to przerosło moje najśmielsze oczekiwania.
Wreszcie odnalazłam swoją pasje. Mam wiedzę i doświadczenie zawodowe, solidną wiedze szkoleniową i pasje. Czego chcieć więcej?
Agnieszka Białota


***
"Od Diamentu do Brylantu" był dla mnie projektem przełomowym. Z początkującego szkoleniowca zrobił ze mnie wysokiej jakości trenera biznesu, który śmiało może konkurować na rynku z najlepszymi. Ogrom zmian jakie dokonały się w moim życiu zawodowym i prywatnym nie pomieści się w tych kilku zdaniach. Jeżeli miałbym jednak podsumować "Od Diamentu..." jednym zdaniem to powiedziałbym, że była to rakieta przyspieszająca zmiany i rozwój o lata świetlne! Projekt ten będę polecał każdemu, kto tylko zechce wkroczyć na wymagającą, trudną lecz niesamowicie satysfakcjonującą ścieżkę trenerską.
Michał Dzidt


***
Udział w programie przede wszystkim dostarczył mi mnóstwo ciekawej i praktycznej wiedzy oraz narzędzi edukacyjnych. Pozwolił na zrozumienie mechanizmów procesów grupowych, których wielokrotnie mogłam doświadczyć osobiście. Mimo, iż wiedzę teoretyczną posiadałam ze studiów lub książek, w trakcie kursu mogłam skonfrontować tę wiedzę z praktyką, co stanowi dla mnie ogromną wartość.
Z uwagi na charakter pracy, wiele nowopoznanych narzędzi i pojęć, mogłam od razu wykorzystać w przygotowaniu szkoleń wewnętrznych w firmie, w której pracuję, dzięki czemu nowopoznana wiedza dała mi możliwość usystematyzowania jej i lepszego zapamiętania.
Poznałam wielu ciekawych i różnorodnych ludzi, z którymi mam nadzieję utrzymywać dalsze przyjaźnie, a także prowadzić w przyszłości szkolenia.
Udział w programie pokazał mi w czym jestem dobra, co mogę lub powinnam rozwijać, a nad czym jeszcze muszę pracować. To nieoceniona korzyść tego programu, że można się też samemu lepiej poznać i zmienić.
Agnieszka Niemirowicz


***
Marzyłam, by wziąć udział w Projekcie „Od diamentu do brylantu - zaawansowane szkolenia trenerskie". Bardzo spodobała mi się idea i sposób jej przedstawienia przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Zdecydowanie program i podejście do mających się szkolić w projekcie osób wyróżniał Pracownię na tle innych firm szkolących trenerów. Czytałam też sporo o pomysłodawczyni programu, ś. p. Elżbiecie Sołtys i cieszę się niezmiernie, że zdążyłam Ją poznać, że mogłam uczyć się od Niej. Kadra trenerska realizuje Projekt na najwyższym poziomie, w przyjaznym choć nie zawsze łatwym i merytorycznie, i emocjonalnie środowisku, ale zawsze z wielką uważnością i szacunkiem do różnorodności postaw i poglądów. Uczyliśmy się od Najlepszych, mieliśmy ich wsparcie.
Czuję się zaszczycona i wyróżniona, że jestem „ze stajni" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, jestem przekonana, że mam teraz wiele do oddania innym, których ja sama będę już szkolić. Nie mogę się doczekać. Dziękuję raz jeszcze.
Renata Mazurowska

źródło:PR


Data publikacji: 2010-07-26
Strony: 1

Na tropie najlepszych uczelni w Europie, Wyszkoleni pracownicy podstawą sukcesu firmy, Spotkali się entuzjaści edukacji , Rusza "Akademia Uczniowska" dla gimnazjalistów, Tajemnice nauki na plaży w Gdańsku,