Mamy 9243 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 26 szkoleń.

Potrzeby pracodawców i systemy zapewniania jakości w edukacji / szkoleniach w Wielkiej Brytanii

Na rynkach międzynarodowych coraz więcej klientów wymaga certyfikatów potwierdzających jakość szkoleń i osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia. Nie chodzi tutaj o szkolenia typu byle tanio i byle jak. Mówimy o dużych i średnich firmach, które mają długofalowy plan rozwoju swojej kadry i oczekują, że pracownik będzie miał określone kompetencje. Opowiem jak to wygląda na przykładzie Wielkiej Brytanii, gdzie analiza zaczyna się na znacznie wyższym poziomie.

Tzw. Awarding Bodies (podmioty certyfikujące i tworzące specyfikacje np. Pearson Edexcel, City and Guilds, CIE) współpracują z sektorowymi radami ds. umiejętności (Sector Skills Councils). Rady te są zarządzanymi przez pracodawców organizacjami o zasięgu ogólnokrajowym, których zadaniem jest pobudzanie poczucia zbiorowej odpowiedzialności wśród pracodawców oraz zachęcanie do inwestowania w zaspokajanie najbardziej kluczowych potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki. Zatwierdzane są przez rząd brytyjski i wspierają Brytyjską Komisję ds. Zatrudnienia i Umiejętności (UK Commission for Employment and Skills) w realizacji czterech priorytetów:
1.  Wspierania inwestycji w rozwój umiejętności oraz prezentowania argumentów ekonomicznych na rzecz tego rodzaju działań.
2.  Podnoszenia poziomu i zwiększania dostępności szkoleń zawodowych,
w szczególności w postaci staży.
3.  Pobudzania branż i sektorów gospodarki do podnoszenia poziomu umiejętności i produktywności ogółu pracowników.
4.  Współpracy z sektorami gospodarki w zakresie tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy oraz zwiększania szans bezrobotnych na znalezienie pracy.

Sektorowe rady ds. umiejętności są odpowiedzialne za angażowanie pracodawców w podnoszenie kwalifikacji ogółu pracowników określonych sektorów, wspieranie poprawy ich efektywności i wydajności oraz wspomaganie konkurencyjności sektorów w skali globalnej. W taki sam sposób jak sektory gospodarki różnią się od siebie, tak poszczególne rady różnią się od siebie wielkością, składem i prowadzonymi działaniami. Funkcjonowanie rad jest finansowane przez Departament Przedsiębiorczości, Innowacyjności i Umiejętności, a one same zarządzane są przez Brytyjską Komisję ds. Zatrudnienia i Umiejętności. Ich zadaniem jest świadczenie usług, które przynoszą korzyści dla ogółu społeczeństwa w zakresie całego systemu rozwoju umiejętności. Są one również dofinansowane są przez pracodawców.
Dwadzieścia dwie sektorowe rady ds. umiejętności działające w Wielkiej Brytanii opracowały ponad 900 zestawów krajowych standardów zawodowych (National Occupational Standards), które opisują, co potrzebuje wiedzieć, robić i rozumieć osoba, aby móc wykonywać konkretną pracę lub zajmować określone stanowisko. Standardy te podlegają regularnemu przeglądowi i uaktualnieniom, dzięki czemu odzwierciedlają aktualne potrzeby branży.

Krajowe standardy zawodowe posłużyły do opracowania 6.246 kwalifikacji zawodowych, obejmujących zarówno zatrudnienie początkowe, jak i niższe szczeble kierownicze. Kwalifikacje są opracowywane przez instytucje certyfikujące, takie jak Pearson Edexcel, które ściśle współpracują z radami w celu odzwierciedlenia treści krajowych standardów zawodowych w wykorzystywanej przez nich metodologii, skutecznie łącząc potrzeby pracodawców z doświadczeniem w nauczaniu.


Wyniki pracy realizowanej przez sektorowe rady ds. umiejętności wykorzystywane są w praktyce w postaci kwalifikacji zawodowych, które są opracowywane przez organizacje poświadczające / certyfikujące kwalifikacje. W przypadku kwalifikacji BTEC Pearson Edexcel, które są najszerzej stosowanymi i powszechnie uznawanymi kwalifikacjami zawodowymi w Wielkiej Brytanii, organizacją certyfikującą jest Edexcel.

Rola organu regulacyjnego (Ofqual)

Status instytucji poświadczającej kwalifikacje, podobnie jak wszystkie standardowe kwalifikacje, zatwierdza urząd Ofqual. Oczywiście istnieje rynek kwalifijkacji nierejestrowanych, ale tylko regulowane mają znacznie większą uznawalność na rynku.

Ofqual ma cztery główne zadania:
1.    Zapewnianie przestrzegania standardów i wysokiej jakości kwalifikacji
2.    Zapewnianie wydajnego świadczenia usług związanych z kwalifikacjami
3.    Utrzymanie zaufania publicznego
4.    Podnoszenie świadomości społecznej

Ramy kwalifikacji

W celu zapewnienia dokładnej równoważności pomiędzy różnymi kwalifikacjami Wielka Brytania i wiele innych krajów na całym świecie opracowało krajowe ramy kwalifikacji, w ramach których przyporządkowane są one do konkretnego poziom, a czasami również zakresu.

Brytyjskie ramy kwalifikacji Qualifications and Credit Framework (QCF) wprowadzono w 2010 roku, zastępując nimi ramy kwalifikacji National Qualifications Framework (NQF). QCF różnią się od poprzednich ram kwalifikacji tym, że wprowadzają pojęcie „osiągnięć” (credits), które określają zakres poszczególnych modułów. Liczba punktów osiągnięć zależy od liczby godzin nauki wymaganych do zaliczenia danego modułu. Jeden punkt odpowiada 10 godzinom nauki (z nauczycielami i samodzielnej). Ramy QCF mają osiem poziomów (Level 1–8) oraz trzy poziomy wprowadzające (Entry 1, Entry 2 i Entry 3). Każdy z poziomów od Entry 1 do Level 8 stanowi szczebel na skali zaawansowania, począwszy od najbardziej podstawowych umiejętności (Entry 1), a kończąc na tytule doktora (Level 8).

Unia Europejska opracowała europejskie ramy kwalifikacji (EQF), które stanowią punkt odniesienia dla różnych ram kwalifikacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki temu można dowiedzieć się, jakiemu poziomowi w ramach innych systemów kwalifikacji obowiązujących w Europie odpowiadają kwalifikacje oferowane przez Pearson Edexcel w oparciu o ramę QCF.

Rola podmiotów certyfikujących (na przykładzie Pearson Edexcel)


Pearson Edexcel współpracuje z urzędem Ofqual i sektorowymi radami ds. umiejętności w zakresie opracowywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji BTEC, dla szkół państwowych na terenie Wielkiej Brytanii oraz wdrażania tych kwalifikacji. To samo dotyczy kwalifikacji tworzonych na potrzeby pracodawców lub ich związków branżowych. Akredytacja Ofqual jest kluczowym elementem potwierdzającym jakość i relewantność kwalifikacji.

Kontrola jakości w odniesieniu do kwalifikacji BTEC:
W Wielkiej Brytanii w celu przedłużenia akredytacji Pearson Edexcel musi utrzymywać wysoki poziom i rzetelności poszczególnych kwalifikacji. W tym celu konieczne jest przestrzeganie rygorystycznych procesów kontroli jakości, które zapewniają utrzymanie odpowiednich standardów na każdym etapie działania.

Pearson Edexcel stosuje proces weryfikacji w celu utrzymania odpowiednich standardów jakości w odniesieniu do kwalifikacji BTEC. Proces ten rozpoczyna się od zatwierdzenia ośrodka edukacyjnego / firmy szkoleniowej po upewnieniu się, że posiada ona odpowiednie zasoby, a jego pracownicy – odpowiednie umiejętności, aby nauczać kwalifikacje BTEC. Na przykład nauczanie BTEC w dziedzinie budownictwa wymaga zatrudnienia nauczyciela posiadającego odpowiednie umiejętności zawodowe i wiedzę, a także dysponowania odpowiednim zapleczem do prowadzenia prac budowlanych w ośrodku. Ośrodki zatwierdzane są na czas ograniczony i na konkretne przedmioty poddane ocenie. Jeśli ośrodek pragnie dodatkowo nauczać innych kwalifikacji, musi przejść weryfikację dla każdej z nich.

Kolejnym etapem jest samodzielne sprawdzenie kwalifikacji BTEC przez pracowników podmiotu edukacyjnego, a następnie weryfikacja wszystkich tak ocenionych prac przez opiekuna jednostki. Ośrodki muszą wyznaczyć wewnętrznego weryfikatora, który przechodzi specjalne szkolenie Pearson Edexcel. Zadaniem tej osoby jest wspieranie szkolenia współpracowników i kontrola ich pracy w celu zapewnienia uczciwej i rzetelnej oceny kwalifikacji. Pearson Edexcel korzysta również z własnych niezależnych weryfikatorów, którzy sprawdzają próbki prac i upewniają się, że oceny są właściwe.

Kwalifikacje BTEC oceniane są wewnętrznie. Szkoleniowcy wraz ze studentami opracowują zadania, które następnie są weryfikowane przez zewnętrznych weryfikatorów standardów z Pearson Edexcel, aby upewnić się, że nadają się do tego celu. Po wykonaniu zadania Pearson Edexcel również dokonuje przeglądu części takich zadań w celu zapewnienia, że ich ocena jest spójna i uczciwa, a także że zadania zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Pearson Edexcel. Proces weryfikacji jest wykorzystywany również do przekazywania cennych rad i wskazówek przez doświadczonych weryfikatorów z Pearson Edexcel, którzy mogą podzielić się najlepszymi rozwiązaniami i pomóc poprawić poziom nauczania w danym ośrodku edukacyjnym.


Model oceny kwalifikacji BTEC:


[legenda:]
External Standards Verifier -    Zewnętrzny weryfikator standardów
Internal Verifier   -  Wewnętrzny weryfikator
Internal Assessor  -  Osoba przeprowadzająca ocenę wewnętrzną

Ośrodki wyznaczają pracownika odpowiedzialnego za proces oceny, który będzie głównym weryfikatorem wewnętrznym danego ośrodka. Weryfikator otrzyma dodatkowe szkolenie i będzie ściśle współpracował z zewnętrznymi weryfikatorami Pearson Edexcel oraz nauczycielami (i osobami przeprowadzającymi ocenę wewnętrzną) w celu utrzymania wysokiego poziomu jakości. Weryfikator standardów ostatecznie decyduje, czy ośrodek przeprowadza oceny na dopuszczalnym poziomie i czy zadania wykorzystywane w ośrodku można zatwierdzić. Decyzja podejmowana jest na podstawie analizy próbek prac, wizyty w ośrodku szkoleniowym, wizytacji podczas zajęć oraz omówieniu procesu oceny z nauczycielami / szkoleniowcami.

Konkludując, model ten działa na wielu poziomach – pracodawców, firm szkoleniowych, uczelni i szkół. Przynosi efekty, gdyż dopilnowuje jakości i jednocześnie spełnia potrzeby rynkowe. A co najważniejsze prowadzi do zatrudnienia absolwentów kursów, szkoleń.

Autor:
Andrzej Butra
Regional Development Manager
Europa Centralna i Wschodnia
Edexcel International

Źródło:http://www.edexcel.com/Pages/Home.aspx

 


Data publikacji: 2012-09-14
Strony: 1

Wyszkoleni pracownicy podstawą sukcesu firmy, Pomysły nauczycieli na poprawę edukacji , III Akademickie Targi Pracy JOBBING , CBOS: Polacy nie są zadowoleni ze swojego wykształcenia, Stypendium szkoleniowe z UE pozbawia bezrobotnego zasiłku,