Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Regulamin Serwisu
Edustacja.pl

 

§ 1 [Przedmiot Regulacji]

1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu Edustacja.pl, który umożliwia Klientom zawieranie umów o świadczenie usług szkoleniowych.
2. W celu zawierania Umów o usługi szkoleniowe Edustacja.pl udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Edustacja.pl, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
4. Klient z chwilą rejestracji jest zobowiązany zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2 [Definicje]

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
a) Edustacja.pl - Edustacja.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-791, ul. W. Reymonta 29/2, o nr NIP: 7811810156, REGON: 300694051. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem www.edustacja.pl/kontakt
b) Serwis - niezależny internetowy portal tematyczny dotyczący rynku szkoleń figurujący pod adresem internetowym www.edustacja.pl , którego właścicielem jest firma Edustacja.pl sp. z o.o. i przez nią zarządzany
c) Awaria Techniczna - sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności nie mogli się zalogować lub przyjąć, odrzucić albo zamieścić w Serwisie oferty lub ogłoszenia
d) Regulamin - niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.edustacja.pl/pl/regulamin.php
e) Cennik - cennik usług świadczonych przez Edustacja.pl, dostępny na stronie www.edustacja.pl/pl/reklama.php
f) Klient - podmiot korzystający z usług Edustacja.pl, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa
g) Konto - dostępne dla Klienta miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Klient może zamieścić, przyjąć albo odrzucić ofertę lub ogłoszenie
h) Osoba - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną
i) Usługa - usługa świadczona przez Edustacja.pl na rzecz Klienta drogą elektroniczną na podstawie zawartej umowy lub na podstawie dokonanej na portalu rejestracji
j) Rejestracja - wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu oraz innych postanowień będących elementem umowy

§ 3 [Warunki uczestnictwa w Serwisie]

1. Wszelkie Osoby mogą być Klientami Serwisu
2. Osoba fizyczna w celu rejestracji powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
a) swojego imienia i nazwiska
b) daty urodzenia
c) wykształcenia
d) adresu kontaktowego
e) adresu e-mail
f) numeru telefonu kontaktowego
g) hasła do Konta
3. Rejestracja osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2 ust 1 lit c) może dokonać osoba umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Klienta. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
a) swojego imienia i nazwiska
b) adresu e-mail
c) numeru telefonu kontaktowego
d) pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego
e) adresu podmiotu rejestrowanego
f) hasła do Konta
4. Zawarcie umowy pomiędzy Edustacja.pl a Klientem następuje w chwili wysłania formularza zgłoszeniowego, zalogowania się na portalu lub podpisania umowy szczegółowej.
5. Zawarcie umowy oznacza akceptację wszystkich warunków regulaminu.
6. W wyniku prawidłowej rejestracji Edustacja.pl tworzy dla Klienta Konto w Serwisie.

§ 4 [Realizacja umowy]

1. Klient ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać.
2. Z chwilą Rejestracji Klient otrzymuje możliwość korzystania z bezpłatnej Usługi: Pakiet Standardowy.
3. Klient może zamienić Usługę na droższą w trakcie trwania umowy. Rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do dni wykorzystanych, wskazanych w terminie świadczonej usługi.
4. Klient może zamienić Usługę na tańszą w trakcie trwania umowy, jednakże wynikająca z tego tytułu różnica w cenie nie będzie Klientowi zwrócona.
5. Edustacja.pl może wykorzystywać dane Klienta tylko zgodnie z zawartą umową.
6. Edustacja.pl zastrzega sobie prawo do redakcji lub odrzucenia nadsyłanych przez Klienta treści, w tym artykułów sponsorowanych, jeśli nie będą spełniały wymogów merytorycznych oraz formalnych.
7. Edustacja.pl zabrania umieszczania w treści publikowanych przez Klienta ofert lub ogłoszeń, odesłań do zewnętrznych stron internetowych. Nie dotyczy odesłań do strony internetowej Klienta, który stanowi stały element pakietów INFO.
8. Powielanie tych samych ogłoszeń przez Klienta, w celu sztucznego, a zarazem nieetycznego wpływu na pozycję oferty w wyszukiwarce szkoleń, jest zabronione. Edustacja.pl stojąc na straży zasady uczciwej konkurencji, zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które zostały zdublowane.
9. Usługi abonamentowe nie są wydłużane automatycznie.

§ 5 [Płatności]

1. Usługi inne niż Pakiet Standardowy, świadczone przez Edustacja.pl są odpłatne. Zawierając umowę Klient przyjmuje warunki finansowe Edustacja.pl i zobowiązuje się do zapłaty we wskazanym terminie.
2. Edustacja.pl może wyznaczyć bezpłatny okres próbny świadczenia Usługi, ustalany indywidualnie. Po tym okresie Klient i Edustacja.pl kontaktują się w celu ustalenia czy Usługa ma być przedłużona na warunkach zawartych w Cenniku.
3. Klient dokonuje zapłaty za usługi Edustacja.pl na wskazany rachunek bankowy zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy na świadczenie Usług na portalu Edustacja.pl.
4. Termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że został inaczej określony w umowie szczegółowej. Klient dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej w dniu zawarcia umowy Faktury VAT.
5. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, Edustacja.pl zawiesza świadczenie usługi do chwili uregulowania płatności przez Klienta, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu wobec Klienta i osób trzecich.

§ 6 [Prawa i Odpowiedzialność Edustacja.pl]

1. Edustacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Umów o usługi szkoleniowe zawartych w wyniku oferty lub ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie,
2. Edustacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klientów oraz osoby trzecie, a stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu.
3. Edustacja.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług świadczonych przez Klientów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów oraz zdolność Klientów do wykonania oferowanej usługi.
4. Edustacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Klientów oferowanej umowy.
5. Edustacja.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej Edustacja.pl dołoży wszelkich starań aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
6. Edustacja.pl zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Edustacja.pl zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
7. Edustacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Klientów albo ingerencją osób trzecich.
8. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Edustacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

§ 7 [Dane Osobowe]

1. Z chwilą rejestracji Klient oświadcza iż:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jedynie w celu wykonania zawartej umowy, a także w celach marketingowych, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości zgodnie z godnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.),
Klient oświadcza także, iż:
b) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym, informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Edustacja.pl, informacji handlowych o nowych usługach portalu oraz jego partnerów.
2. Klient zgłaszając zainteresowanie daną ofertą lub ogłoszeniem wyraża zgodę na przekierowanie zgłoszenia do organizatora szkolenia, który daną ofertę lub ogłoszenie zamieścił, co wiąże się również z przekazaniem danych osobowych Klienta organizatorowi danego szkolenia wyłącznie w celach wskazanych w § 7.1 niniejszego Regulaminu.
3. Edustacja.pl jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4. Edustacja.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Klienta od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, umieszczone przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych innych osób.
6. Edustacja.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem lub nadaniem materiałów zawierających wizerunek lub dane osobowe Osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Klient, który opublikował sporny wizerunek lub dane osobowe innych Osób.

§ 8 [Zablokowanie konta]

1. Edustacja.pl ma prawo zablokować Konto, w przypadku złamania przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Edustacja.pl ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu,
b) podejmowanie przez Klienta działań na szkodę Edustacja.pl lub innych użytkowników Serwisu,
c) zamieszczania w Serwisie danych lub informacji naruszających prawa osób trzecich.

§ 9 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Klientów w formie elektronicznej, na adres wskazany na stronie www.edustacja.pl/kontakt.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) Nazwę/Imię i nazwisko Klienta
b) Adres siedziby/zamieszkania Klienta
c) Przedmiot reklamacji
d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
e) Oczekiwania Klienta wobec Edustacja.pl
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Edustacja.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Edustacja.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 9.2. Edustacja.pl wyznaczy Klientowi 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.
4. Edustacja.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
5. Bez rozpoznania pozostają składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Klientów przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Edustacja.pl nie ma obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

§ 10 [Postanowienia Końcowe]

1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klientów oraz Edustacja.pl.
2. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe między Edustacja.pl a Klientami Serwisu związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Edustacja.pl.