Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawne i psychologiczne elementy windykacji

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia


Cele szkolenia
• prowadzenie efektywnej rozmowy windykacyjnej,
• rozpoznawanie i zastosowanie technik wpływu w rozmowie,
• radzenie sobie z emocjami w sytuacji stresowej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: Dzień I - Prawne elementy windykacji należności

1. Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego:
• osoby fizyczne,
• spółki prawa handlowego:
• spółka jawna,
• spółka z o.o.,
• spółka akcyjna.

2. Zbieranie informacji o dłużniku:
• ewidencje,
• krajowy rejestr sądowy,
• inne źródła pozyskiwania informacji.

3. Zabezpieczenia:
• rodzaje zabezpieczeń:
• poręczenie,
• weksel:
• weksle in blanco i ich prawidłowe podpisanie (również przez pełnomocnika).
• gwarancja,
• przelew (cesja) wierzytelności,
• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
• przejęcie długu,
• przystąpienie do długu,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• hipoteka,
• kaucja.

4. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
• windykacja przed sądowa,
• rozpoznanie majątku dłużnika.

5. Zasady kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego:
• nowe zasady składania pism procesowych oraz prekluzja dowodowa /postępowanie ogólne, nakazowe i upominawcze.

6. Postępowanie zabezpieczające:
• zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,
• inne wypadki zabezpieczenia.

7. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności:
• brzmienie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
• treść klauzuli wykonalności.

8. Egzekucja sądowa:
• wniosek o wszczęcie egzekucji,
• zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
• wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
• umorzenie postępowania egzekucyjnego,
• ograniczenia egzekucji.

9. Przebieg postępowania egzekucyjnego:
• egzekucja z ruchomości,
• egzekucja z nieruchomości,
• egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
• elementy egzekucji należności w przepisach prawa pracy:
• obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika,
• obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem/nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,
• sankcje i odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązków pracodawcy,
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
• egzekucja z rachunków bankowych,
• wyjawienie majątku.

10. Przedawnienie roszczeń.

Dzień II - Psychologiczne elementy windykacji - techniki interwencji windykacyjnych

1. Windykacja – jak prowadzić rozmowy, aby rozmówca czuł odpowiedzialność, a nie lęk:
• teoria sprawiedliwości – subiektywność oceny stron,
• zasady skutecznych rozmów i efektywnych negocjacji windykacyjnych,
• rodzaje rozmówców, a sposoby prowadzenia rozmów,
• ograniczenia i korzyści prowadzonych negocjacji windykacyjnych – wybór stylu.

2. Podstawowe zasady kierujące procesem windykacji:
• przygotowania windykacji - wyznaczanie celów, planów rozmów i narzędzi,
• budowanie struktury rozmowy – oszczędność i kontrola czasu, czy unikanie manipulacji.

3. Skuteczna komunikacja, jako bazowe narzędzie windykacyjne:
• zalety i obawy wynikające ze stosowania komunikacji dwustronnej,
• czy istotne jest komunikowanie celów i intencji, czy to błąd?
• jak pozyskiwać informacje w rozmowie z Klientem – praktyczne ćwiczenie,
• neurolingwistyczne programowanie w pozytywnym nakierowywaniu klienta na cel – praktyczne ćwiczenia.

4. Efektywna komunikacja – aspekty istotne poza treścią:
• wpływ sposobu mówienia na odbiór intencji – spójność,
• intonacyjne prowadzenie rozmowy,
• ton głosu i sposób mówienia, jako uzyskiwanie przewagi w rozmowie z Klientem.

5. Elementarna wiedza z wywierania wpływu, którą można zidentyfikować w technikach negocjacyjnych nakierowanych na uzyskiwanie zobowiązań:
• dopasowanie stylu negocjowania - autodiagnoza,
• rozszyfrowywanie taktyk negocjacyjnych,
• metody obrony i sposoby reakcji,
• język perswazji, a wywierania wpływu,
• zawieranie kontraktu psychologicznego, klucz do egzekwowanie zobowiązań.

6. Główne błędy w ocenie ludzi i sytuacji:
• reguła podobieństwa i kontrastu,
• fakty a opinie – czy nasz umysł nas zwodzi?
• wpływ emocji na ocenę sytuacji,
• powszechny dowód słuszności, a konformizm – podobieństwa i różnice,
• sugestywność skojarzeń i jej wpływ na ocenę szans i zagrożeń – analiza.

7. Zarządzanie stresem własnym i kontrola emocji własnych i Klienta:
• praca z własnym nastawieniem i afirmacjami dotyczącymi swojej roli,
• techniki uwalniania napięcia – praktyczne ćwiczenia,
• umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych – praktyczne ćwiczenie,
• spojrzenie z metapoziomu – a reagowanie na kłamstwo,
• jak kontrolować emocje w sytuacji trudnej – wykorzystanie mindfulness i metod antystresowych – trening uproszczony.
 

Poleć szkolenie znajomemu