Mamy 9562 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych dla kontrolerów

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Bil
tel.: (017) 85 33 310
email: m.bil@noweprzetargi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo zamówień publicznych dla kontrolerów. Nowelizacja ustawy, kontrola zamówień publicznych ex-ante - ex-post, nieprawidłowości, sposób kontroli i wykrywania nieprawidłowości w projektach. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Piotr Sperczyński - jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji, czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział niezmiennie kilka tysięcy osób.
Program: 1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

2. Zamówienia publiczne –praktyka stosowania przepisów w projektach:

* obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
* brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Procedura wewnętrzna zawierania umów przez Zamawiającego przy uwzględnieniu wymagań Komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C/179/02) - zasada jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych, wzajemnego uznawania dyplomów, zachowania odpowiednich terminów oraz przejrzystego i obiektywnego podejścia. Obowiązek stosowania zapisów kodeksu cywilnego. (wyjaśnienia, komunikaty, k.c.)

3. Tematy podniesione przez uczestników szkolenia – dyskusja.

4. Omówienie podstawowych definicji, wymagań i obowiązków wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:

* Zamawiający.
* Wykonawca.
* Zamówienie publiczne.
* Tryby postępowania.
* Wartość zamówienia.
* Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert.
* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
* Odrzucenie, wykluczenie, wybór i unieważnienie postępowania.
* Ogłoszenia.
* Protokół postępowania – dokumentowanie czynności.

5. Zamówienia publiczne – stosowanie ustawy.
a) Analiza procedur związanych z przygotowaniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – weryfikacja / punkty krytyczne / nieprawidłowości.

* Przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (siwz, ogłoszenie o zamówieniu, wzór –projekt umowy).
* Warunków udziału w postępowaniu – opis sposobu oceny ich spełnienia – oświadczenia i dokumenty.
* Wybór trybu postępowania – przygotowania podstawy prawnej i uzasadnienia wyboru.
* Schematy – praktyczne krytyczne postępowań.
* Przygotowania listy wykonawców zaproszonych do postępowania (ZOC; NBO; WR)
* Komisje przetargowe.
* Inne czynności związane z przygotowaniem do postępowania.

b) Analiza postępowań zamawiającego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy w trybach: przetargu nieograniczonego (PN), zamówienia z wolnej ręki (WR) - kolejne etapy postępowania, obowiązki, wymagania i nieprawidłowości w omawianym trybie – SCHEMATY PRAKTYCZNE do wykorzystania przez uczestników szkolenia.
c) Sposób dokumentowania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia – elementy praktyczne w trybie przetargu nieograniczonego (PN) i zamówienia z wolnej reki (WR), punkty krytyczne i nieprawidłowości.

6. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy braku obowiązku stosowania przepisów ustawy. Podstawowe elementy i punkty krytyczne.

7. CZĘŚĆ WARSZTATOWA połączona z dyskusją - oparta na analizie przykładowych postępowań – PROPOZYCJE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

8. Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Karta sprawdzająca.

9. Zalecenia ministerialne odnośnie naruszeń nie mających swego odzwierciedlenia w Taryfikatorze – wymierzanie korekt na tej podstawie.

10. Sprzeczności interpretacyjne – wytyczne w zakresie naruszeń Taryfikatora.

11. Przykłady nieprawidłowo nałożonych korekt finansowych i ich konsekwencje dla kontrolowanych.

12. Najczęstsze naruszenia oraz najczęściej pojawiające się zarzuty w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz orzecznictwa krajowego.

13. Konsultacje indywidualne połączone z dyskusją.
Wymagania: Szkolenie adresowane jest do osób, które prowadzą procedury o udzielenie zamówienia publicznego, do członków komisji przetargowych, osób zajmujących się finansami w jednostce, samych kierowników/dyrektorów.
 

Poleć szkolenie znajomemu