Mamy 8501 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ABC urzędnika

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Co każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu przepisów prawnych i zasad, które musi znać i którymi musi kierować się w swojej pracy zawodowej każdy urzędnik w Polsce. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników do doskonałego pełnienia obowiązków służbowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na: www.adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Kodeks postępowania administracyjnego – ABC urzędnika
- Zasady ogólne postępowania
- Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kpa
- Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym
- Właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej
- Wyłączenie pracownika oraz organu administracji publicznej z postępowania administracyjnego
- Strona postępowania administracyjnego oraz podmioty występujące na prawach strony
- Terminy załatwiania spraw, w tym obowiązki organu po upływie terminu
- Doręczanie pism
- Inicjatywa wszczęcia postępowania administracyjnego
- Forma wniesienia podania
- Data wszczęcia postępowania
- Braki formalne podania
- Wezwania organu administracji
- Dokumenty urzędowe
- Dowody w sprawie
- Protokoły i adnotacje sporządzane w toku postępowania
- Udostępnianie akt stronom postępowania
- Zawieszenie postępowania
- Umorzenie postępowania
- Rozstrzygnięcie w sprawie – decyzja administracyjna (struktura, doręczenie, odwołanie, sprostowanie, uzupełnienie decyzji)
- Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
- Wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu administracji
- Postanowienia wydawane w toku postępowania
- Postępowanie skargowo-wnioskowe
- Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – czyli jak wygląda obieg dokumentacji w urzędzie i jak prawidłowo gromadzić, przechowywać i archiwizować dokumentację na stanowisku pracy.
- Zakres przedmiotowy i podmiotowy Rozporządzenia
- Instrukcja kancelaryjna
• Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i w systemie EZD
• Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
• Dokumentacja tworząca akta sprawy i nietworząca akt sprawy
• Gromadzenie dokumentacji – teczki aktowe, znak sprawy
• Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji
- Instrukcja archiwalna
• Porządkowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego
• Spis zdawczo-odbiorczy
• Dostęp do dokumentacji przechowywanej w archiwum
- Jednolity rzeczowy wykaz akt.
3. Ustawa o ochronie danych osobowych – każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby
- Organ ochrony danych osobowych w Polsce
- Pojęcie danych osobowych ( dane zwykłe, dane szczególnie chronione)
- Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych
- Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
- Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i każdemu przysługuje prawo dostępu do niej.
- Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
- Rodzaj informacji publicznych podlegających udostępnieniu
- Sposób udostępniania informacji publicznej
- Termin udostępnienia informacji, w tym uchybienie terminu
- Forma odmowy udzielenia informacji publicznej.
5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
- Od kiedy obowiązuje ustawa?
- Kto ponosi odpowiedzialność?
- Zasady odpowiedzialności majątkowej – kiedy urzędnik ponosi odpowiedzialność i co należy rozumieć pod pojęciem „rażącego naruszenia prawa”?
- Postępowanie wobec urzędnika w przypadku stwierdzenia, iż rażąco naruszył prawo
- Wysokość odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa
- Przepisy karne.
6. Zasady doskonałej obsługi klienta – trudny klient czy klient w trudnej sytuacji?
 

Poleć szkolenie znajomemu