Mamy 8469 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PIERWSZA POMOC

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Szczygieł Sebastian
tel.: 0510278509
email: mediprof@wp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CEL OGÓLNY: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań ratunkowych w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia.
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne
Metodyka: Wykłady
Opis: ZAPEWNIAMY: wykład interaktywny poparty prezentacją multimedialną z użyciem środków dydaktycznych tj. fantomy (dorosłego, dziecka, noworodka), defibrylator AED - treningowy, maty, rurki ustno – gardłowe, worek samorozprężalny, szyny, koce pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i dezynfekujące, projektor multimedialny + ekran.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Instruktorzy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
Wielkość grupy: 21
Program: Program szkoleń:

1. Aspekt prawny i moralny podjęcia zabiegów ratunkowych.
2. Przyczyny i mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych.
a) choroby układu krążenia

* najczęstsza przyczyna NZK
* elementy epidemiologii

b) inne stany nagłe będące przyczyną NZK

* porażenia prądem
* podtopienia
* zatrucie
* wyziębienie
* uraz

3. Łańcuch ratowania życia
a) łańcuch jako sekwencja czterech istotnych ogniw
b) rola osoby udzielającej pierwszej pomocy
c) zasady relacjonowania sytuacji oraz wykonanych czynności

4. Zasady prawidłowego nadawania sygnału "na ratunek" i wzywania ambulansu
a) przełożenie konieczności szybkiej defibrylacji na zasadę "najpierw dzwoń"
b) przedstawienie listy sytuacji, kiedy przed dzwonieniem po pomoc prowadzić należy
jednominutową resuscytację dla odwrócenia przyczyn NZK. Reguła dzwoń po minucie.
c) Rozmowa z dyspozytorem medycznym

* opanowanie stresu
* rzeczowe odpowiedzi
* instruktaż dyspozytora

5. Zasada bezpieczeństwa ratującego i ratowanego
a) ocena i eliminacja zagrożeń występujących w miejscu zdarzenia (gazy trujące, katastrofy budowlane, ruch drogowy, sprawcy czynów przestępczych)
b) zagrożenia dla ratownika ze strony ratowanego

* choroby zakaźne
* agresja (alkohol, narkotyki, zaburzenia psychiczne)
* niezabezpieczone igły w kieszeniach (narkomani)
* ograniczenia w prowadzeniu wentylacji metodami bezpośrednimi (niektóre zatrucia)

c) drobnoustroje i zakażenia na które potencjalnie narażona jest osoba udzielająca pierwszej pomocy

* epidemiologia zakażeń
* sposoby obniżania ryzyka zakażeń: rękawice ochronne, maski kieszonkowe
* profilaktyka poekspozycyjna


6. Ocena poszkodowanego
a) ocena świadomości
b) ocena drożności dróg oddechowych
c) ocena krążenia

7. Postępowanie z nieprzytomnym prawidłowo oddychającym
a) zasada stałego monitorowania funkcji życiowych
b) ryzyko wystąpienia niedrożności dróg oddechowych m.in. wynikających z zachłyśnięcia
c) pozycja bezpieczna
d) postępowanie z nieprzytomnym po urazie
e) przeciwdziałanie hipotermii oraz dodatkowym urazom

8. Oznaki zagrożenia życia
a) nagłe zaburzenia lub utrata przytomności
b) znaczna, narastająca duszność
c) zachłyśnięcie lub zablokowanie dróg oddechowych
d) zatrzymanie oddechu
e) nagły narastający ból w klatce piersiowej

9. Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, sztucznego oddychania i ucisków klatki piersiowej
a) elementy anatomii dróg oddechowych i klatki piersiowej
b) przyczyny niedrożności dróg oddechowych
c) manewry bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych u osoby bez urazu, oraz u której podejrzewa się uraz
d) elementy patofizjologii zatrzymania krążenia
e) zasady prawidłowo prowadzonego sztucznego oddychania

* stosowane techniki
* utrzymanie drożności dróg oddechowych
* prawidłowe objętości wentylacji
* możliwe powikłania i zapobieganie
* wentylacja pacjenta z zachowanym krążeniem

f) uciskanie klatki piersiowej

* technika
* głębokość ucisków z uwzględnieniem: osób o nietypowej budowie, powyżej 8 roku życia
* powikłania, ich znaczenie i wpływ na kontynuację resuscytacji

g) zastosowanie wentylacji usta - nos oraz resuscytacji poprzez uciski klatki piersiowej

10. Sekwencja czynności resuscytacyjnych u dorosłego
a) czynności wstępne

* ocena i zapewnienie bezpieczeństwa
* ocena przytomności
* wezwanie pomocy okrzykiem

b) zapewnienie drożności dróg oddechowych
c) ocena oddychania, definitywne wezwanie pomocy
d) sztuczne oddychanie
e) uciskanie klatki piersiowej
f) sytuacje szczególne

* złamanie żeber
* zachłyśnięcie treści pokarmowej

g) przerwanie resuscytacji

11. Ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej
a) objawy zadławienia u osoby przytomnej
b) objawy zatkania dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej
c) postępowanie z zadławioną osobą przytomną
d) postępowanie z nieprzytomnym w wyniku zadławienia

12. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt - odmienności łańcucha ratowania życia
a) telefoniczne wezwanie pomocy - "dzwoń po minucie" oraz zastosowanie zasady "najpierw dzwoń" u dzieci
b) przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt, pojęcie dziecka i niemowlęcia w resuscytacji

* zaburzenia oddychania (odmienności anatomiczne górnych dróg oddechowych)
* zaburzenia wypełniania łożyska naczyniowego i elektrolitowe
* urazy
* inne

c) profilaktyka jako element łańcucha ratowania życia

13. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dziecka
a) czynności wstępne

* ocena i zapewnienie bezpieczeństwa
* ocena przytomności
* wezwanie pomocy okrzykiem

b) zapewnienie drożności dróg oddechowych
c) ocena oddychania
d) wstępne sztuczne oddechy
e) sztuczne oddychanie

* wskazania
* techniki
* monitorowanie oznak krążenia

f) uciskanie klatki piersiowej

* miejsce ucisku
* głębokość
* częstość

g) wezwanie pomocy (definitywne)
h) pełna sekwencja działań

14. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa niemowlęcia
a) czynności wstępne

* ocena i zapewnienie bezpieczeństwa
* ocena przytomności
* wezwanie pomocy okrzykiem

b) zapewnienie drożności dróg oddechowych
c) ocena oddychania
d) wstępne sztuczne oddechy
e) sztuczne oddychanie

* wskazania
* metody
* monitorowanie oznak krążenia

f) uciskanie zewnętrzne klatki piersiowej

* miejsce ucisku
* głębokość
* częstość

g) wezwanie pomocy (definitywne)
h) pełna sekwencja działań

15. Ciało obce w drogach oddechowych u dziecka i niemowlęcia
a) objawy ciała obcego w drogach oddechowych u dziecka i niemowlęcia
b) postępowanie z zadławionym dzieckiem przytomnym
c) postępowanie z zadławionym dzieckiem nieprzytomnym
d) postępowanie z zadławionym niemowlęciem przytomnym
e) postępowanie z zadławionym niemowlęciem nieprzytomnym

16. Nagłe zachorowania
a) zawał serca, dusznica bolesna stabilna i niestabilna, ostry incydent wieńcowy

* objawy
* postępowanie

b) udar mózgu

* objawy
* postępowanie

c) omdlenie

* przyczyny
* postępowanie

d) napad drgawek

* przyczyny drgawek u dzieci i dorosłych
* postępowanie

e) duszność

* typowe objawy i przyczyny
* postępowanie

f) cukrzyca

* istota choroby i ostrych powikłań
* rozpoznanie niedocukrzenia, postępowanie u pacjentów przytomnych i nieprzytomnych

g) reakcje alergiczne

* czynniki wywołujące
* objawy łagodne i zagrażające życiu
* postępowanie

h) krwawienie z nosa

* możliwe przyczyny
* postępowanie


17. Zatrucia
a) sytuacje, w których należy podejrzewać zatrucie, jako przyczynę objawów chorobowych
b) rodzaj substancji, objawy, pierwsza pomoc

* leki
* środki czystości
* pokarmy
* środki ochrony roślin
* etanol
* alkohole niespożywcze
* rozpuszczalniki organiczne
* gazy trujące i drażniące - zatrucie tlenkiem węgla (pożar)
* rośliny i grzyby

c) współpraca ze służbami ratowniczymi, identyfikacja czynnika, zbieranie wywiadu

18. Wstrząs
a) objawy wstrząsu
b) postępowanie

19. Wypadek komunikacyjny
a) ocena miejsca zdarzenia

* ocena i zapewnienie bezpieczeństwa miejsca zdarzenia
* zabezpieczenie przed zakażeniem
* wezwanie pomocy
* ocena liczby poszkodowanych
* ocena mechanizmu urazu

b) poszkodowani

* wrażenie ogólne
* ocena przytomności(wsparcie psychiczne ofiary)
* stabilizacja kręgosłupa szyjnego z udrożnieniem dróg oddechowych
* ocena oddychania i krążenia
* decyzja, co do dalszego postępowania

c) ewakuacja jako element pierwszej pomocy

* wskazania
* zagrożenia
* metody (ewakuacja z samochodu)


20. Urazy i obrażenia
a) pojęcie "złotej godzimy"
b) rany

* podział ran
* postępowanie

c) krwawienia

* podział krwawień
* postępowanie

d) ukąszenia - objawy i postępowanie

* zwierzęta domowe i dzikie
* węże
* owady i pajęczaki

e) obrażenia głowy - objawy i postępowanie

* zagrożenia związane z obrażeniami czaszkowo - mózgowymi
* postępowanie

f) obrażenia kręgosłupa

* sytuacje, w których należy podejrzewać ich występowanie
* postępowanie

g) złamania kończyn

* pojęcie i podział
* postępowanie

h) zwichnięcia

* pojęcie
* postępowanie

i) skręcenia

* pojęcie
* postępowanie

j) amputacja urazowa

* postępowanie z poszkodowanym
* zabezpieczenie części amputowanej


21. Działanie niskiej i wysokiej temperatury na organizm człowieka
a) objawy działania wysokiej temp. na organizm, postępowanie

* objawy ogólne
* oparzenia

b) objawy działania niskiej temp. na organizm, postępowanie

* wychłodzenie
* odmrożenia

22. Podtopienie
a) ocena podtopionego

* podstawowe czynności życiowe
* wychłodzenie organizmu
* uszkodzenie kręgosłupa szyjnego

c) postępowanie z podtopionym, odrębności resuscytacji

23. Porażenia prądem i piorunem
a) obrażenia stwierdzane u ofiary

* nagłe zatrzymanie krążenia
* zaburzenia rytmu serca
* oparzenia
* inne (np. złamania)

b) postępowanie

* zagrożenia dla ratującego
* pierwsza pomoc


24. Poród
a) przebieg porodu

* przygotowanie rodzącej i miejsca porodu
* etapy porodu, poród łożyska
* postępowanie z rodzącą

b) zaopatrzenie noworodka

25. Egzamin
a) test jednokrotnego wyboru
b) egzamin praktyczny
Wymagania: aktywność
 

Poleć szkolenie znajomemu