Mamy 9646 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SKUTECZNE ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE UMÓW

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Polańska
tel.: 814790887
email: biuro@edu-skills.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SKUTECZNE ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Ø poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia,

Ø ujednolicenie oraz ugruntowanie wiedzy uczestników szkolenia,

Ø poznanie praktycznych aspektów wybranych konstrukcji prawa cywilnego,

Ø zdobycie umiejętności zgodnego z prawem i skutecznego zawierania i zabezpieczania przez umów cywilnoprawnych,

Ø przyswojenie umiejętności stosowania prawa w najczęstszych rzeczywistych sytuacjach,

Ø pozyskanie umiejętności stosowania zasad wykonywania zobowiązań, określania obowiązków i uprawnień stron umów cywilno-prawnych

Ø pozyskanie umiejętności w zakresie obrotu wierzytelnościami

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie przez radcę prawnego ogółem 18 punktów szkoleniowych (UCHWAŁA NR 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych)
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Specjalizuje się w opracowaniach zagadnień związanych z odpowiedzialnością funkcjonariuszy spółek i wspólników, formami ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Wynikiem tych zainteresowań jest kilkadziesiąt artykułów, glos i innych publikacji oraz monografie o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej zajmującej się prawną obsługą kilkudziesięciu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem i konsultingiem prawnym, stale współpracuje z szeregiem wiodących redakcji i wydawnictw prawniczych takich jak Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Spółek, Monitor Prawniczy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Prawo Przedsiębiorcy, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna i inne.Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych i konsultingowych, które koncentrują się wokół praktycznych zagadnień prawnych obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania spółek kapitałowych w tym zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym

· oferta i jej przyjęcie

· rokowania

· przetarg

· list intencyjny

· umowa przedwstępna

· odpowiedzialność za niezachowanie lojalności w negocjacjach

2. Zawieranie umów

· osoby uprawnione do zawierania umów- właściwa reprezentacja stron umowy

· wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie umowy

· zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów

· konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione

· wadliwość oświadczenia woli

· ogólne warunki i wzory umów.

3. Formy umów

· forma konkludentna,

· forma ustna,

· forma pisemna,

· forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym

· forma aktu notarialnego

· umowy zawierane drogą elektroniczną

4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów

· zaliczka

· zadatek

· odsetki

· kary umowne

· potrącenie

· cesja

5. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych

· weksel –poręczenie wekslowe

· poręcznie cywilne

· oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

· cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

· hipoteka

· przewłaszczenie na zabezpieczenie

· zastaw

· zastaw rejestrowy.

· gwarancja bankowa - ubezpieczeniowa

· factoring.

6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

· rękojmia i gwarancja.

· rozwiązanie i odstąpienie od umowy

· możliwość dochodzenia odszkodowania

· odpowiedzialność poszczególnych rodzajów podmiotów za zaciągnięte zobowiązania

· posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu i wspólników

7. Przedawnienie roszczeń umownych

· terminy przedawnienia

· jak uniknąć przedawnienia

8. Dochodzenie roszczeń umownych

· dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń

· etapy dochodzenia roszczeń

· upadłość dłużnika

· ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - skarga paulińska.
Świadczenia dodatkowe: kolacja integracyjna
 

Poleć szkolenie znajomemu