Mamy 9595 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Dysleksja rozwojowa : teoria i diagnoza.

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Kowalewska
tel.: 228479542
email: b.kowalewska@cwro.edu.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Dysleksja rozwojowa : teoria i diagnoza.
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Dysleksja rozwojowa : teoria i diagnoza.

Miejsce: CWRO

Termin: 19 -20 listopada 2012r. (poniedziałek, wtorek)

Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych

Przewidywane godziny:

poniedziałek: 11:00 - 17:00

wtorek: 09:00 - 15:00

Koszt: 350 zł

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

"Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

(dysleksja, dysgrafia, dysortografia) – teoria i diagnoza"

Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie prowadzi prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Wielkość grupy: 20
Program: Część I – Teoria

1. Cel wykładu

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom ogólnych wiadomości na temat specyficznych zaburzeń uczenia się czytania i pisania. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów oraz psychologów, zajmujących się problematyką zaburzeń rozwoju i uczenia się, niezależnie od wieku - dysleksja rozwojowa jest „problemem całego życia”.2. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje

Słuchacze wzbogacą swoją wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, głównie czytania i pisania. Zdobędą wiedzę o objawach, przyczynach, patomechanizmach dysleksji, dysortografii, dysgrafii. Znając charakterystyczne symptomy specyficznych trudności w uczeniu się i ich dynamikę, będą je mogli rozpoznawać i planować proces naprawczy, kierując na badania diagnostyczne i terapię pedagogiczną .

3. Treści programowe:

(1) Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)

a / termin i pojęcie SPE (Warnock Report 1978)

b/ specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z dysleksją

(2) Historia badań nad dysleksją rozwojową

a / historia badań nad dysleksją nabytą i dysleksją rozwojową na świecie

b/ historia badań nad dysleksją rozwojową w Polsce

(3) Terminologia

a/ terminologia w ujęciu historycznym

b/ terminologia bazująca na symptomatologii i na patomechanizmie (klasyfikacje międzynarodowe - terminologia opisowa)

c/ kontrowersje dot. terminologii

(4) Częstość występowania

a/ badania nad częstością występowania dysleksji w Polsce

b/ dane z międzynarodowych klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV oraz badań zagranicznych

c/ przyczyny zwiększania się przypadków dysleksji i niepowodzeń w nauce czytania i pisania

(5) Definicje dysleksji rozwojowej

a/ Definicje naukowe - Światowej Konferencji Neurologów w Dallas, definicja IDA (1994, 2003)

b/ Definicje społeczne - European Dyslexia Association.(6) Etiologia i patomechanizm dysleksji, dysortografii i dysgrafii

a/ Koncepcje dot. etiologii: genetyczna, koncepcja, koncepcja organiczna, koncepcja opóźnienia dojrzewania c.u.n; polietiologia

b/ Koncepcje dot. patomechanizmu:- w ujęciu neuropsychologicznym (koncepcja zaburzeń układów funkcjonalnych i dynamicznych A. Łurii; koncepcja zaburzeń lateralizacji czynności mózgu D. Bakkera; koncepcje mikrouszkodzeń i mikrozaburzeń oun – MBD A. Gesella, A. Paine’a, H. Spionek; koncepcje zaburzeń integracji sensorycznej i percepcyjno - motorycznej H. Bircha i L.Belmont, E. Koppitz, J. Ayres, M. Bogdanowicz; koncepcja deficytu móżdżkowego R. Nicolsona i A. Fawcett; koncepcja nieprawidłowej struktury i funkcjonowania systemów magnocelularnych P. Tallal, N. Geschwinda i G. Galaburdy, J.Steina; koncepcja przetrwania odruchów pierwotnych M. McPhilipsa);- koncepcje psycholingwistyczne (deficytu językowego I .Liberman, Penningtona, P. Bryanta, M. Snowling, E. Gomberta; L i B. Kaczmarków, G. Krasowicz-Kupis, Teoria podwójnego deficytu V. Wolf i P. Bowers).

c/ model patomechanizm dysleksji rozwojowej(7) Typologia dysleksji w świetle

a/ koncepcji neuropsychologicznych – deficytów rozwojowych H.Spionek

b/ koncepcji neuropsychologicznej – zaburzeń lateralizacji D.Bakkera

c/ koncepcji integracji percepcyjno-motorycznej M. Bogdanowicz(8) Symptomatologia zaburzeń i dynamika objawów dysleksji

a/ parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego w obszarze procesów instrumentalnych i funkcji językowych ( neurofizjologiczne podstawy procesów, symptomatologia zaburzeń, diagnoza, terapia, profilaktyka):

- zaburzenia procesów orientacyjno - poznawczych

- zaburzenia procesów wykonawczych (motoryki)

- zaburzenia integracji percepcyjno – motorycznej

b/ dynamika symptomów dysleksji: stałość i zmienność obrazu klinicznego - dysleksja problemem całego życia(9) Ryzyko dysleksji, profilaktyka i terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

a/ pojęcia “ryzyko dysleksji”, „dziecko ryzyka dysleksji”

b/ symptomatologia ryzyka dysleksji

c/ diagnozowanie ryzyka dysleksji

d/ pomoc w przypadkach ryzyka dysleksji, metody profilaktyki niepowodzeń szkolnychLiteratura podstawowa ( część I):

1. Bogdanowicz, M. (2008) Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wyd. Harmonia

2. Bogdanowicz, M. (2008), Portrety nie tylko znanych osób z dysleksją. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

3. Bogdanowicz, M. (2011) Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

4. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2004) Uczeń z dysleksją w szkole. Gdynia: Operon.

5. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A., Rożyńska, M. (2007) Uczeń z dysleksją w domu. Gdynia: Operon

6. Krasowicz – Kupis, G. (red) (2006) Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz, M. (2000) Integracja percepcyjno - motoryczna, Warszawa: CMPP-P MEN
Borkowska, A.R., Domańska, Ł. (red) (2006) Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: PWN.
Gałkowski, T., Szeląg, E., Jastrzębowska, G. (red) (2005) Podstawy neurologopedii. Opole: Uniwersytet Opolski
Grabowska, A., Rymarczyk K. (red) (2004) Dysleksja od badań mózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Krasowicz- Kupis, G. (2008) Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN
Łuria, A. (1976) Podstawy neuropsychologii. Warszawa: PWN.
Nartowska H. (1980) Opóźnienia i dysharmonie rozwoju psychomotorycznego dziecka, Warszawa: WSiP
Nartowska, H. (1986) Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, Warszawa: WSiP.
Spionek, H. (1965) Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: PWN
Spionek, H. (1985) Zaburzenia w rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.
Zakrzewska, B. (1976) Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.

Część II – Diagnoza

1. Cel wykładu

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiadomości na temat rozpoznawania objawów ryzyka dysleksji oraz specyficznych zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów, psychologów pracujących w przedszkolach i szkołach oraz psychologów klinicznych zatrudnionych w służbie zdrowia, zajmujących się zaburzeniami rozwoju i uczenia się.2. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje

Słuchacze wzbogacą swoją wiedzę na temat specyfiki diagnozowania dziecka, możliwości rozpoznawania symptomów zapowiadających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz symptomy dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Znając charakterystyczne symptomy i ich dynamikę, będą mogli organizować proces naprawczy: kierować na badania diagnostyczne do poradni psychologiczno–pedagogicznej, organizować pomoc edukacyjno-terapeutyczną w przedszkolu i szkole. Słuchacze będą mogli zapoznać się z procesem opracowania wyników i tworzeniem opinii psychologicznej. Omówione będą przykłady opinii i sposób jej rozumienia oraz wykorzystania jako podstawy do zaplanowania procesu terapii pedagogicznej. Przedyskutowane zostaną podstawy prawne udzielania pomocy uczniom z dysleksją.

3. Treści programowe

I. Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy dziecięcej

a / Specyfika diagnozy dziecka

b/ Osoba badającego (przygotowanie merytoryczne; zasady przeprowadzania badania; błędy; problemy etyczne)

c/ Diagnoza pozytywna i negatywna (wyróżnienie dysfunkcji i mocnych stron dziecka)

d/ Metody kliniczne i eksperymentalne w diagnozowaniu psychologicznym i psychiatrycznym (podobieństwa i różnice, zalety i wady)1. Diagnoza dysleksji w Polsce

a/ historia badań diagnostycznych w obszarze dysleksji;

b/ założenia teoretyczne diagnozowania dysleksji (diagnoza wczesna, ontogenetyczno-kliniczna, pozytywna i negatywna, diagnoza jako proces);

c/ założenia w definicjach dysleksji (Światowej Konferencji Neurologów w Dallas z 1968 roku oraz IDA z 1994 i 2003 roku);

d/ założenia w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych ICD-10 i DSM-IV.

e/ model diagnozowania dysleksji (ryzyko dysleksji - wstępna diagnoza - diagnoza dysleksji)2. Metody w diagnozie dysleksji rozwojowej:

a/ metody kliniczne /obserwacja, wywiad, rozmowa z badanym, analiza dokumentów, analiza wytworów/

b/ metody eksperymentalne /skale rozwoju, kwestionariusze, próby eksperymentalne, testy/3. Struktura badania a/ metody badania funkcji intelektualnych

· ocena poziomu rozwoju umysłowego

· analiza jakościowa wyników

· analiza profilu charakterystycznego dla dysleksji rozwojowej / WISC - R/

b/ metody badania funkcji poznawczych:

· funkcji wzrokowo-przestrzennych:

ocena percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci

wzrokowej ( próby i testy Spionek, Edfeldta, Bender - Santucci, Bender - Koppitz, Bentona, Rey’a – Osterrieth’a, Frostig);· funkcji słuchowo-językowych:

- ocena percepcji słuchowej mowy, funkcji językowych, pamięci słuchowej (M. Stambak, I. Styczek, J.Kostrzewskiego, M.Bogdanowicz, G.Krasowicz-Kupis, E. Koźniewskiej, A. Matuszewskiego);c/ metody badania funkcji motorycznych:

· ocena motoryki rąk (próby R. Zazzo, M. Stambak);

· ocena lateralizacji czynności ruchowych (próby R. Zazzo, Matějčka - Žlaba,

Parsona, Sovaka);

d/ metody badania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni:

ocena orientacji (próby J. Piageta);e/ metody badania integracji percepcyjno-motorycznej:

ocena integracji p-m (próby M. Monroe, Z. Żlaba, H. Birch – L. Belmont, E. Koppitz oraz M.Bogdanowicz);

4.Model wczesnego diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu:

- propozycja etapów i metod do oceny gotowości szkolnej, rozpoznawania ryzyka oraz diagnozowaniu dysleksji, dysortografii i dysgrafii - (Bogdanowicz 2011)

Ocena gotowości szkolnej – 5. i 6. latki (najstarsza grupa przedszkolna)

1. Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5. i 6.letnich. Bateria 5/6 ( Bogdanowicz, Kalka, Radke, Sajewicz-Radtke, 2010) - pracownicy poradni,

2. Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5. i 6.letnich. Bateria 5/6 S ( Bogdanowicz, Kalka, Radke, Sajewicz-Radtke, 2010) - pracownicy poradni,

3. Skala Gotowości Szkolnej (Frydrychowicz, Koźniewska, Matuszewski, Zwierzyńska, 2006) – nauczyciele, specjaliści szkolni (pedagog, psycholog, nauczyciel-terapeuta),

4. Skala Ryzyka Dysleksji SDR- 6 dla dzieci wstępujących do szkoły (Bogdanowicz, Kalka , 2011) – rodzice, nauczycieli, specjaliści szkolni;

Ocena ryzyka dysleksji, dysortografii i dysgrafii – klasa I

początek klasy I

1. Skala Ryzyka Dysleksji SDR- 6 dla dzieci wstępujących do szkoły (Bogdanowicz, Kalka , 2011) – rodzice, nauczycieli, specjaliści szkolni;

2. Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie (Bogdanowicz 2010) - rodzice, nauczyciele,

koniec klasy I

1. Skala Ryzyka Dysleksji SRD ( Bogdanowicz 2002, 2005, 2011) - nauczyciele, rodzice, specjaliści szkolni,

2. Ocena Ryzyka Dysleksji. Seria EduSensus Dysleksja. Gdańsk : Young Digital Planet - pakiet interaktywny zasobów wspomagających diagnozę psychologiczną (multimedialna wersja SRD) (Bogdanowicz 2010) - rodzice, nauczyciele, specjaliści szkolni, pracownicy poradni,

3. Test dekodowania (Szczerbiński, Pelc-Pękala 2008) - specjaliści szkolni, pracownicy poradni.

4. Testy czytania dla sześciolatków (Krasowicz-Kupis, 2009) - specjaliści szkolni , pracownicy poradni,

5. Test Czytania Głośnego Dom Marka (Bogdanowicz 2009) - nauczyciele, specjaliści szkolni, pracownicy poradni,

6. Ocena czytania głośnego Dom Marka. Seria EduSensus Dysleksja. Gdańsk: Young Digital Planet - pakiet interaktywny zasobów wspomagających diagnozę pedagogiczną (multimedialna wersja Testu Czytania Głośnego Dom Marka) (Bogdanowicz, 2010) - nauczyciele, specjaliści szkolni, pracownicy poradni,

Wstępna diagnoza dysleksji – klasa II

początek klasy II

1. Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci w II klasie (Bogdanowicz, 2011) - rodzice, nauczyciele,

koniec klasy II

1. Skala Ryzyka Dysleksji SRD ( Bogdanowicz 2002, 2005, 2011) - nauczyciele, rodzice, specjaliści szkolni,

2. Ocena Ryzyka Dysleksji. Seria EduSensus Dysleksja - pakiet interaktywny zasobów wspomagających diagnozę psychologiczną (Bogdanowicz, 2010)

3. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych dla 8.latków (Bateria-8) (Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke, 2010) - pracownicy poradni,

4. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych dla 8.latków – wersja skrócona (Bateria - 8S) (Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke, 2010) - specjaliści szkolni, pracownicy poradni.

5. Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – zestaw zadań dla dzieci ośmioletnich. Seria EduSensus Dysleksja - pakiet interaktywny zasobów, wspomagających diagnozę pedagogiczną (Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke, 2010) - multimedialna wersja Baterii – 8 - nauczyciele, specjaliści szkolni, pracownicy poradni.

6. Test dekodowania (Szczerbiński, Pelc-Pękala 2008) - specjaliści szkolni, pracownicy poradni.Diagnoza dysleksji – klasa III

początek klasy III

1. Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci w III klasie (Bogdanowicz, 2011) - rodzice, nauczyciele, specjaliści szkolni.

koniec klasy III

1. Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej (Bogdanowicz, Jaworowska, Krasowicz-Kupis, Matczak, Pelc-Pękala, Pietras, Stańczak, Szczerbiński 2008) - pracownicy poradni,

Diagnoza dysleksji – klasa IV - VI

1. Diagnoza dysleksji. Aneks do Przewodnika diagnostycznego. Normalizacja dla uczniów klasy V szkoły podstawowej (Jaworowska, Matczak, Stańczak, 2010) - pracownicy poradni,

2. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10 - 12 (Bateria 10/12) (Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke, w przygotowaniu) - pracownicy poradni.

5. Opracowanie i interpretacja wyników badania

a/ diagnoza szkolna a diagnoza kliniczna

b/ opinia a orzeczenie, rodzaje opinii

c/ synteza wyników ilościowych i jakościowych (Karta Badania)

d/ interpretacja wyników (objaśnianie patomechanizmu dysleksji )

e/ opracowanie wskazań co do sposobu udzielanie pomocy

f/ przekazywanie wyników badań rodzicom6. Trudności i kontrowersje w diagnozowaniu dysleksji

a/ dyskutowanie opinii z poradni

b/ dyskutowanie własnych doświadczeń i stanowisk7. Podstawy prawne pomocy uczniom z dysleksją w szkole oraz oceniania wewnętrznego i zewnętrznegoa/ Rozporządzenie MEN i Komunikaty CKE

b/ wyniki kwestionariusza nt. praw uczniów z dysleksją w Europie i Polsce8. Model systemu pomocy osobom z dysleksją w Polsce

a/ świadomość problemu dysleksji w Polsce (na podstawie badań w 1996 i 2004)

b/ akcja PTD „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Czytamy razem”

c/ 5-poziomowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, z uwzględnieniem nowych aktów prawnych MENLiteratura podstawowa:

· Bogdanowicz, M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: WSiP.

· Bogdanowicz, M. (2000). Integracja percepcyjno - motoryczna, Warszawa: CMPPP.

· Bogdanowicz, M. (2011). Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

· Bogdanowicz, M. (2009). Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozowania dysleksji. [W] Krasowicz-Kupis, G. (red) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wyd. Harmonia, s. 16 - 40.

· Bogdanowicz, M., Sayles A. (2004). Rights of Dyslexic Children in Europe. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

· Bogdanowicz, M, Czabaj, R., Bućko, A. (2008). Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. Gdynia: wyd. Operon ( oraz www.ptd.edu.pl).

· Kaja, B. (red) (2003). Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wyd. AB.

· Krasowicz-Kupis, G. (red). (2006). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Wyd. Harmonia.

Literatura uzupełniająca:

· ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne (2000). Warszawa: Vesalius, wyd. II.

· ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD - 10. Badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Kraków – Warszawa: Vesalius.

· Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM–IV (1994), Washington: American Psychiatric Association.

· Spionek, H. (1965). Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.

· Zazzo, R.(1974). Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa: PZWL.

UWAGA! Ukończenie naszego szkolenia nie daje uprawnień do prowadzenia diagnozy ani terapii. Nie daje również uprawnień z zakresu posługiwania się narzędziami diagnostycznym PTPiP (np. Baterii 5/6"). Jest to kurs doszkalający a nie kwalifikujący. Uprawnienia takie daje tylko właściwe wykształcenie w tym kierunku.
Wymagania: Opłata przed szkoleniem
 

Poleć szkolenie znajomemu