Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KURS: Trener grupowy treningu zastępowania agresji

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
tel.: 509970340
email: pcrozwoju@gmail.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KURS KWALIFIKACYJNY: Trener grupowy (FACILITATOR) treningu zastępowania agresji ART.
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Filmy
Testy
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: KURS KWALIFIKACYJNY: !! OSTATNIE 8 WOLNYCH MIEJSC !!

Trener grupowy (FACILITATOR) treningu zastępowania agresji ART.

• TERMIN: 15 - 18.11.2012 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)
• GODZINA: 10 godzin dydaktycznych dziennie
• PROWADZĄCY: mgr Adam Balcer ; mgr Waldemar Babarowski
*** licencjonowani trenerzy Treningu Zastępowania Agresji ART., Trenerzy Trenerów ART.
• CENA: 1 100 zł osoby pracujące (F-VAT); 1 000 zł studenci
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wymagania: KURS KWALIFIKACYJNY

ART ORYGINAL
Trener grupowy (FACILITATOR) treningu zastępowania agresji ART

Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy metodą Treningu Zastępowania Agresji.

!!_LIMIT MIEJSC OGRANICZONY_!!

TERMIN:
15-18.11.2012 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

KOSZT:
• 1 000 zł studenci
• 1 100 zł os. pracujące (F-VAT)
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, serwis kawowy

CZAS TRWANIA:
10 godzin dydaktycznych dziennie

PROWADZĄCY:
mgr Adam Balcer ; mgr Waldemar Babarowski
*** certyfikowani trenerzy Treningu Zastępowania Agresji ART., Trenerzy Trenerów ART.
*** zajęcia będą prowadzone pod nadzworem superwizora

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat z hologramem ART

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajeciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy służby zdrowia, pracownicy organizacji pozarządowych, służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane


Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, zwłaszcza jeżeli mają kłopoty w tych obszarach;
- kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;
- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;
- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;
- zamierzają uzyskać kwalifikacje certyfikowanego trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

CEL SZKOLENIA
Warsztat trenerski Trenera Grupowego (Facilitatora)Treningu Zastępowania Agresji (ART)® według Arnolda P. Goldsteina i Barrego Glicka, z minimalną lokalizacją kulturową do warunków polskich, zaaprobowaną przez Autorów, przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą prowadzić, indywidualnie lub grupowo, treningi zastępowania agresji dla odbiorców końcowych poza działalnością gospodarczą i obrotem gospodarczym: w szkolnictwie, pomocy społecznej, wymiarze sprawiedliwości, terapii, itp.
Trening Zastępowania Agresji może być realizowany w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i innych na poziomie wczesnej profilaktyki, poradnictwa, terapii itp. Zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie. Ma także zastosowanie w oddziaływaniach wobec problemów dotyczących alkoholu i narkotyków. Posiada system kontroli jakości, a badania naukowe dowodzą jego efektywności. Doskonalenie umiejętności prospołecznych, samokontrola emocjonalna, rozstrzyganie dylematów moralnych pozwala nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom na dokonanie modyfikacji w sposobie reagowania na trudne zachowania oraz uczenia się odważnych zachowań co ma bezpośrednie przełożenie na nieagresywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie ze stresem,
a także radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych. Trening Zastępowania Agresji jest programem wielostronnej interwencji w oparciu o konstrukt teoretyczny poznawczo - behawioralny. Jest on ukierunkowany na zmianę zachowania agresywnego poprzez uczenie zachowań odważnych.

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:
kompetencje:
• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;
• nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego;
• nauczania kontroli emocjonalnej;
• nauczania wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:
• odbycia praktyki trenerskiej ART;
• prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;
• współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla certyfikowanych trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

uprawnienia:
· do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich treningach dla odbiorców końcowych - poza działalnością rynkową (gospodarczą) i zawodową.

Na kurs Trenera Grupowego (Facilitatora) składa się:
Szkolenie trenerskie 40-godzinne (warsztat trenerski 4 dni). Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia (z zaliczeniem - szkolenie+praktyka+superwizja) lub zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (bez zaliczenia-tylko szkolenie)
• praktyka kierowana (przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z odbiorcami końcowymi, w tym 15 godzin jako pierwszy trener). W trakcie praktyki, którą należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia, uczestnicy mogą korzystać z konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą e-mail);
• po praktyce kierowanej jednodniowa sesja superwizyjno-egzaminacyjna, połączona z zaliczeniem praktyki trenerskiej i uzyskaniem certyfikatu trenera grupowego.
Kurs jest chroniony prawem wyłącznym, a jego materiały szkoleniowe i dydaktyczne prawami własności intelektualnej. Trenerzy i firmy oferujące ten kurs zobowiązane są posiadać pisemne zezwolenia (licencje).

Różnice w zakresie ukończenia kursu:
1) Jeżeli uczestnik ukończy samo szkolenie, bez praktyki i superwizji swojej pracy, to nie otrzymuje certyfikatu trenerskiego, tylko zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2) Jeżeli uczestnik ukończy szkolenie, praktyki i superwizję swojej pracy, to otrzymuje certyfikat trenerski


Egzamin superwizyjny jest płatny: Sesja superwizyjno-egzaminacyjna ART 240,00 netto, 295,20 brutto.
Sesje superwizyjno egzaminacyjną przeprowadzają Mistrzowie Trenerscy z Instytutu Amity z Warszawy z trenerami, którzy prowadzili zajęcia.

Sesja superwizyjna odbywa się po odbyciu praktyki przez szkolących się trenerów. Najczęściej pół roku po ukończeniu szkolenia. Jeżeli zbiera się cała grupa szkoląca, to wtedy superwizja odbywa się na miejscu. W przypadku problemów w zakresie ustalenia terminu superwizji, szkolący się superwizują swoją prace w Warszawie wedle terminów ustalonych przez Instytut Amity
Zajęcia obejmują treści teoretyczne i praktyczne. Uczestnik dostaje całościową wiedzę na temat prowadzenia zajęć (w trakcie warsztatów przepracowuje na "sobie" wszystkie komponenty treningu jako uczestnik i prowadzący), która wystarcza do przeprowadzenia treningu zastępowania agresji. Praktyka i superwizja jest niezbędna, aby wiedzieć, czy praca włożona w trening z klientami przebiega zgodnie z zamierzonym celem oraz realizowana jest według procedur ART-u. Uczestnik kursu otrzymuje komunikat zwrotny od trenerów co jest dobrze prowadzone a, co wymaga zmiany. Każda trener, który dba o swoich klientów popwinien superwizować swoją pracę. To może dać mu pewność, że praca włożona w trening przyniesie zamierzony efekt dla osób trenujących, a go samego uchroni przed wypaleniem zawodowym.

PROGRAM KURSU:
Program ART składa się z trzech komponentów:
· Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:
1) wstępne umiejętności społeczne,
2) zaawansowane umiejętności społeczne,
3) umiejętności emocjonalne,
4) umiejętności alternatywne wobec agresji,5) umiejętności
kontroli stresu,
6) umiejętności planowania.

· Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

· Trening wnioskowania moralnego (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Kohlberga.


FORMA PROWADZENIA ZAJEĆ:
Wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

Formularz zgłoszeniowy:
•e-mail: pcrozwoju@gmail.com
•tel. 509 970 340
 

Poleć szkolenie znajomemu