Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ADAPTACJA PRACOWNIKA

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: 501 756465
email: jpilarczyk@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ADAPTACJA PRACOWNIKA, jako czynnik wpływający na sukces firmy/instytucji
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Case studies
Opis: Korzyści dla Uczestniow zajęć:

Uświadamianie sobie wagi posiadania prawidłowo zaadaptowanych pracowników.
Rozwój kompetencji związanych z rzetelnym przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników w firmie.
Poznanie narzędzi wykorzystywanych w procesie adaptacji pracowników.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami w okresie adaptacji.
Przybliżenie sposobów adaptacji nowego pracownika na stanowisku pracy.
Pogłębienie wiedzy w zakresie zasad i możliwości wykorzystania adaptacji jako efektywnego narzędzia motywowania nowych pracowników oraz czynnika zatrzymującego pracowników w organizacji.
Uwrażliwienie na czynniki decydujące o pozostaniu najlepszych pracowników (integracja i budowanie zaufania, planowanie ścieżek karier, strategie szkoleniowe).


Zajęcia skierowane są do:

Bezpośrednich zwierzchników, przyjmujących do swoich zespołów nowych pracowników.
Pracowników pełniących role opiekunów nowoprzyjętych osób.
Osób z działów personalnych i szkoleń.
Innych osób odpowiedzialnych za wprowadzanie i adaptację nowych pracowników w organizacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: członek Zespołu Trenerskiego Syntezy, psycholog (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalizacja: psychologia menedżerska), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Praktyk w zakresie rekrutacji i doboru kadr, w tym przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i badań kandydatów na pracowników (za pomocą różnych metod diagnozy i oceny potencjału); adaptacji pracowników, tworzenia kadry rezerwowej oraz ustalania ścieżek kariery (projekty funkcjonowania i weryfikacji kadry rezerwowej, plany rozwoju i plany szkoleń).
Wielkość grupy: 14
Program: 1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Prezentacja celu i metodyki warsztatów
Ustalenie zasad współpracy na zajęciach

2. Wprowadzenie do profesjonalnej adaptacji kadr
Adaptacja, czyli przekaz informacji, nauka w działaniu, kształtowanie postawy
Kto odpowiada za adaptację kadr? (Rola przełożonego, rola działu HR)
Znaczenie adaptacji dla nowozatrudnionego oraz dla firmy
Wpływ adaptacji na motywację nowych pracowników

3. Proces adaptacyjny i jego przebieg
Czas trwania adaptacji
Przygotowanie planu wprowadzenia oraz planu szkoleń wstępnych
Przystosowanie pracownika do: przełożonego, współpracowników, roli i zadań, kultury organizacyjnej
Regularna kontrola procesu adaptacji

4. Konsekwencje złego wprowadzenia pracowników
Niekorzystna atmosfera w miejscu pracy i słaba identyfikacja z firmą
Niska motywacja do pracy
Wolniejszy rozwój umiejętności zawodowych
Odchodzenie nowych pracowników: w czasie trwania okresu próbnego lub tuż po jego zakończeniu; pracowników poniżej roku pracy

5. Metody wprowadzania nowego pracownika do organizacji
Materiały i niezbędne informacje dla nowozatrudnionych (miejsce pracy, firma, środowisko)
Przydzielenie opiekuna lub coacha na stanowisku pracy
Szkolenia adaptacyjne i stanowiskowe wg programów indywidualnych
Spotkania integracyjne i wspieranie rozwoju członka zespołu
Feedback ze strony przełożonego (ocena postępów i przydzielanie kolejnych zadań)

6. Efektywne wykorzystanie wyników adaptacji
Podstawa do podjęcia decyzji kadrowych (przedłużenie umowy lub rozmowa separacyjna)
Adaptacja jako narzędzie do zatrzymania cennych pracowników: generowanie zaangażowania we wspólny cel organizacji; osiąganie satysfakcji zawodowej poprzez dobór właściwych zadań do kompetencji; motywowanie do działania dzięki otwartej komunikacji i wzajemnemu zaufaniu
Możliwość planowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o ocenę procesu adaptacji
Dalsze doskonalenie czyli układanie strategii edukacyjnych

7. Podsumowanie zajęć
Konsultacje indywidualne
Ankieta ewaluacyjna
Wymagania: Więcej informacji na: www.synteza.pl
 

Poleć szkolenie znajomemu