Mamy 9562 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Rozliczenia z ZUS i US, wynagrodzenia, ZFŚS [3038]

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Dział Szkoleń
tel.: 124138182
email: ds@systemszkolenia.pl
skype: system_szkolenia
gg: 1019755

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Szkolenie z zakwaterowaniem (Krapacz): Rozliczenia z ZUS i US, wynagrodzenia, ZFŚS, zasiłki, rozliczenia podatkowe - zmiany na 2013 rok [nr 3038]
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.systemszkolenia.pl/33/rozliczenia-z-zus-i-us--wynagrodzenia--zfss--zasilki--rozliczenia-podatkowe---zmiany-na-2013-rok--nr-3038-/3038/
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Katarzyna Smulczyk

- specjalista Prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2001 r. Obecnie zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac w dużej firmie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach dotyczących tematyki kadrowo-płacowej. Pisze również artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.

- prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent
oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trener, konsultant, nauczyciel akademicki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Autor książek z zakresu kontroli ZUS, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur, rent, zasiłków. Trener – w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej” realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).
Program: Dzień 1
Całodniowa wycieczka do Drezna ( w opcji) - przejazd autokarem i zwiedzanie miasta oraz Galerii Starych Mistrzów z przewodnikiem


Dzień 2
Wynagrodzenia - nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy, ZFŚS, rozliczenia podatkowe


1.Nowości w zakresie naliczania płac z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. – nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy

2.Tajemnica wynagrodzeń, ochrona danych osobowych – na co pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę?

3.Terminy wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – w jakim terminie należy wypłacić ekwiwalent za urlop, odprawy?

4.Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy zwolnieniach lekarskich i innych okolicznościach powodujących zmniejszenie wynagrodzenia

5.Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować?

6.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – stałe i zmienne składniki wynagrodzenia

7.Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – uzupełnianie podstawy

8.Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni dla matki z dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)

9.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowy

Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
Odpracowywanie prywatnych wyjść

10. Potrącenia z wynagrodzenia

Co jest wynagrodzeniem za pracę?
Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
Potrącenia z umów cywilno – prawnych
Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

11. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS?

12. Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?

13. Jak zmniejszyć lub zwiększyć wysokość odpisu

14. Kryterium socjalne – jedyne kryterium jakie można zastosować przy świadczeniach z ZFŚS

15. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS

16. Czego nie można finansować z ZFŚS?

17. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pracowniczych – ZFŚS, benefity dla pracowników, podróże służbowe – najczęstsze kontrowersje


Dzień 3
Nasilone kontrole ZUS i kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy - nowe założenia kontrolujących w świetle zmian w 2013r.


Nowości:

• ZUS kontroluje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – składki i odsetki od świadczeń socjalnych po kontroli ZUS – omówienie zasad i sposobu przyznawania poszczególnych świadczeń socjalnych w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 16.09.2009r. (I UK 121/09).
• 1 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – nowe obowiązki pracowników o pracodawców – obowiązek złożenia oświadczeń przez pracowników do 7 stycznia 2013r. - kontrole PIP.
• Planowane od 1 września 2013r. zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich-rodzicielskich: wydłużenie i podstawa wymiaru – kontrole ZUS dotyczące podstawy wymiaru składek

Program:


1. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy – nowe zasady wystawiania świadectw pracy dla pracowników – data wejścia w życie: 21.03.2011r. – kontrole od 21.03.2013r.:

zmiana art. 97 Kodeksu Pracy – obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia – termin 24 miesiące,
omówienie zasad prawidłowego i terminowego wydawania świadectwa pracy.

2. Nowe zasady badań wstępnych dla pracowników – data wejścia w życie: 21.03.2011r. – kontrole PIP:

zmiana art. 229 Kodeksu Pracy – badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach prac.

3. ZUS I PIP kontrolują, A ZUS oskładkowuje umowy cywilnoprawne:

umowa o dzieło a umowa zlecenie – kontrole i składki ZUS od dzieła,
umowa zlecenia a umowa o pracę – kontrole i kary PIP – w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
zasady prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych w świetle kontroli ZUS I PIP.

4. Kontrole ZUS: zmiany w dokumentacji zasiłkowej w 2012r. – data wejścia w życie: 9 maja 2012r. oraz planowane od 1 września 2013r. zmiany w urlopach macierzyńskich/rodzicielskich – wydłużenie w/w urlopu.

nowe rozporządzenie zasiłkowe – rewolucja w drukach Zasiłkowych od 9 maja 2012r.:
likwidacja wybranych druków i wprowadzenie nowych
nowe wzory druków: ZUS Z3, ZUS Z3a
nowe formularze do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie rehabilitacyjne – omówienie w/w druków
zmiany w urlopach macierzyńskich i „tacierzyńskich” od 01.01.2012r. – z uwzględnieniem zmian zapowiedzianych w expose premiera, a możliwość posługiwania się kopią aktu urodzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem
podstawa wymiaru zasiłków – jakich składników wynagrodzenia nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków – w świetle kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008r.
nowa podstawa wymiaru zasiłków chorobowych w świetle kontroli ZUS dotyczącej oskładkowania świadczeń socjalnych – wyrok Sądu Najwyższego z 16.09.2009r. (I UK 121/09)
planowane zmiany w urlopach rodzicielskich/macierzyńskich od 1.09.2013r.: długość urlopu i podstawa wymiaru

5. ZUS ZLA, ZUS ZLA (K) - nowe druki zwolnień lekarskich od 12.01.2011r. – nasilone kontrole ZUS:

omówienie nowych druków zwolnień lekarskich – w świetle nasilonych kontroli ZUS,
okresy wyczekiwania na w/w wynagrodzenie, wysokość,
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
okresy wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego,

6. System ubezpieczeń społecznych po 01.01.1999r. – ostatnie nowelizacje – SYSTEM e-WUŚ i obowiązek złożenia przez pracowników oświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym członków rodziny (do 7 stycznia 2013r.)

reforma systemu ubezpieczeń społecznych,
omówienie poszczególnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych – zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym od 01.01.2010r.,
rodzaje ubezpieczeń społecznych,
stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne,
zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne,
podstawa wymiaru i terminy opłacania składek – zasady podlegania w/w ubezpieczeniom przez pracowników, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców – kontrole ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych – oskładkowanie umów o dzieło w wyniku w/w kontroli,
zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i przekazywania dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
omówienie obowiązków płatników składek w stosunku do ubezpieczonych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych składanych przez płatników składek: dokumenty zgłoszeniowe – nasilone kontrole ZUS i obowiązek zmiany kodu tytułu do ubezpieczeń społecznych za pracujących emerytów w okresie: 08.01.2009r. – 30.09.2011r.
Wymagania: PLAN ZAJĘĆNaliczanie płac w 2013 roku - nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy
Stałe i zmienne składniki wynagrozdenia - jak je kwalifikować
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Szczególne sposoby ustalania wynagrodzenia
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Potwierdzanie dochodu pracowników
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń z funduszu socjalnego
Dokumentacja zasiłkowa, nowe urlopy macierzyńskie / rodzicielskie
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2013r
Dokumenty ubezpieczeniowe składane przez płatników składek / kontrole ZUS
Kontrole ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych
Nowe zasady badań wstępnych dla pracowników - kontrole PIPSzkolenie prowadzone z uwzględnieniem najnowszych zmian, orzeczeń i interpretacji, poparte praktycznymi przykładami. Wszystkie tematy zostaną omówione w oparciu o problemy występujące w praktyce jego stosowania.
Świadczenia dodatkowe: Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 23 kwietnia 2013r. od godz. 14.00 Do dnia 26 kwietnia 2013r., wyjazd po obiedzie W cenie szkolenia: - zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje) - teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem - 3 noclegi w pokoju dwuosobowym z łazienką (1-os. za dodatkową opłatą ) - pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 23.04, do obiadu w dniu wyjazdu 26.04) - poczęstunek w przerwach kawowych, - imienne zaświadczenie uczestnictwa - w opcji wycieczka do Drezna (Niemcy) Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA BEZPŁATNIE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA - korzystanie z centrum rekreacyjnego SPA – TROPICANA w hotelu - wstęp do Klubu Nocnego w hotelu - dyskoteka Cena szkolenia bez wycieczki z 2 noclegami wynosi netto: 1.670 zł od osoby (brutto - 2.054,10 zł /osobę) Zapraszamy do przyjazdu z osobą towarzyszącą
 

Poleć szkolenie znajomemu