Mamy 8473 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zatrudnianie pracowników samorządowych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: w świetle ostatnich zmian ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych zatrudniających pracowników samorządowych, innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników samorządowych.
Dzięki szkoleniu, uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę o nowe regulacje prawne w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników w jednostkach samorządowych, jak również rozwieją wątpliwości odnośnie zagadnień budzących aktualnie największe wątpliwości interpretacyjne w stosowaniu przepisów prawa pracy – przez co unikną popełniania błędów w przyszłości.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Aleksandra Grzelak
mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, uczestnik szkoleń jako ekspert prawa pracy w szkoleniach organizowanych przez PIP. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, w ramach współpracy prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz kształtowania jego treści oraz dotyczących wynagrodzenia za pracę.
Program: 1. Przepisy regulujące sytuację prawną pracowników samorządowych

2. Nawiązywanie stosunku pracy
• procedura naboru, pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013r. poz. 645)
• jakich danych ma prawo żądać pracodawca od kandydata do pracy oraz pracownika samorządowego?
• rodzaje umów o pracę i okresy zatrudnienia - szczegółowa charakterystyka (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa)
• prawidłowe formułowanie informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 par. 3 kp)

3. Kształtowanie treści stosunku pracy pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę
• porozumienie zmieniające
• wypowiedzenie zmieniające
• instytucja czasowego powierzenia innej rodzajowo pracy niż określona
w umowie
• przeniesienie pracownika na inne stanowisko w trybie art. 23 ustawy
o pracownikach samorządowych
• przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

4. Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę
• na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu na który była zawarta – analiza poszczególnych trybów, różnice
• zasady liczenia okresów wypowiedzenia
• prawidłowe formułowanie pism dotyczących rozwiązywania umów o pracę (elementy konieczne, uzasadnianie wypowiedzeń umowy o pracę)
• konsultacja związkowa – obowiązki pracodawcy
• rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
• ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami w wieku przedemerytalnym w świetle nowych regulacji prawnych wydłużających wiek emerytalny (kategorie pracowników objętych ochroną, zmiana treści stosunku pracy w przypadku pracowników objętych ochroną przedemerytalną, dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny)
• omówienie problematycznych kwestii związanych z wydawaniem świadectw pracy

5. Czas pracy pracowników samorządowych
• Normy czasu pracy
• Sposób rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
• Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta
• Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek?
• Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych kierowcy zatrudnionemu w jednostce samorządowej
• Skutki prawne niezłożenia przez pracownika wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
• Czy do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych należy stosować art. 1514 Kodeksu pracy?
• Czy regulamin wynagradzania może przewidywać korzystniejsze postanowienia związane z rozliczaniem godzin nadliczbowych?
• Systemy czasu pracy – analiza potrzeb jednostki w kontekście zastosowania konkretnego systemu, praktyczne przykłady
• Czy nowe regulacje dotyczące wydłużenia okresów rozliczeniowych (do 12 miesięcy) można stosować w jednostkach samorządowych?
• Ruchomy czas pracy
• Zwolnienie z pracy w celu załatwienia spraw osobistych - aspekty praktyczne

6. Problemy związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych
• plan urlopu a rzeczywiste terminy wykorzystywania urlopów wypoczynkowych (przesunięcie terminu urlopu z przyczyn dotyczących pracodawcy oraz pracownika)
• problematyka urlopu na żądanie (zasady korzystania, czy pracodawca może odmówić jego udzielenia)
• udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych
• „przymusowe” skierowanie pracownika na urlop wypoczynkowy
• przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście ostatnich zmian w Kodeksie pracy
• wymiar oraz zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego
• zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wychowawczego
Świadczenia dodatkowe: Po zakończeniu szkolenia możliwe konsultacje indywidualne z trenerem
 

Poleć szkolenie znajomemu