Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KPA - z uwzględnieniem najnowszych zmian

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego- z uwzględnieniem najnowszych zmian
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego i ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: I dzień:

1. Zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne, orzeczenia sądów administracyjnych wydane w sprawach o naruszenie zasad ogólnych); regulacja art.14- zasada pisemności postępowania administracyjnego ( dokument elektroniczny, formularze elektroniczne).- 45 min
2.Organy i ich właściwość.- 15 min
3.Wyłączenie organu i jego pracowników z uwzględnieniem orzeczenia II OSK 170/09 - Wyrok NSA z 2009-04-20- 15 min
4.Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego- nowe brzmienie art.33 Kpa ( z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji o przyznanie płatności.) .- 30 min
5. Zasady załatwiania spraw, doręczenia, wezwania (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; np: dokument elektroniczny zasady doręczania art. 39; art.46- potwierdzenie doręczenia, art. 61 wszczynanie postępowania, art. 63 § 1 i § 3a- podanie wnoszone kanałami elektronicznymi doręczenia zastępcze w świetle kpa, e-awizo, ).-45 min
6. Postępowanie reklamacyjne w świetle regulacji art. 92 Prawa Pocztowego a Kodeks postępowania administracyjnego- 30 min.
7.Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego terminu /z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne min. Art. 57- obliczanie terminów dokumentu wniesionego formie elektronicznej/.- 30 min
8. Regulacja art.54 kpa-nowa forma wezwań.- 30 min.
9. Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie w świetle nowej regulacji art.76a Kpa, ograniczenie prawa do żądania przez organ administracji publicznej zaświadczenia (art.220 kpa).- 60 min

II dzień

1. Decyzja jako akt dyspozycji władczej organu administracji publicznej ( warsztaty w zakresie pisania orzeczeń administracyjnych).- 60 min
2. Postanowienie jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (warsztaty formułowania postanowień procesowych, merytorycznych).- 60 min
3. Zwykłe środki zaskarżenia :
-odwołanie
-zażalenie
-samokontrola organu -60 min
4.Nadzwyczajne sposoby wzruszenia aktów decyzyjnych organu :
-wznowienie postępowania,
-uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu,
-wygaśnięcie.- 30 min.
5. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach KPA).- 30 min
6. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego, odszkodowania na podstawie regulacji art. 89 Prawa Pocztowego.- 30 min.
7. Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego - cel oraz przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego, obowiązki organu II instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, uprawnienia Skarżącego (wzory skarg i odpowiedzi na skargi, warsztaty formułowania odpowiedzi na skargi)-30 min
8. Warsztaty- pisanie przykładowych orzeczeń ( decyzji, decyzji o umorzeniu postępowania, postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, pism o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, wezwań, omówienie zasad sporządzania prawidłowych protokołów i adnotacji służbowych ze szczególnym podkreśleniem różnic pomiędzy wskazanymi dokumentami, omówienie przykładowych metryk spraw prowadzonych w postępowaniu administracyjnym). Warsztaty zaplanowane są na dzień drugi spotkania 60 min
 

Poleć szkolenie znajomemu