Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie dla pracowników działów windykacji, menedżerów odpowiedzialnych za windykację należności.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA:
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu procesu skutecznej windykacji, w tym przedsądowej i pozasądowej, metod windykacji, środków prawnych przysługujących wierzycielowi na poszczególnych etapach postępowania.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: DZIEŃ 1

1. Kim jest nasz dłużnik i jak odpowiada?
• Podstawowe rodzaje podmiotów występujące w polskim obrocie gospodarczym, zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania:
• przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
• spółka cywilna
• spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: odpowiedzialność samej spółki, jej wspólników/akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków zarządu
• spółdzielnia
• stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, związek pracodawców
• zakład opieki zdrowotnej: pułapki windykacji
• gmina, powiat, województwo, Skarb Państwa
• przedsiębiorstwo państwowe
• szkoła wyższa
• inne podmioty
• praktyczne aspekty związane w poszukiwaniem dłużnika, jego majątku, ustalaniem zasad odpowiedzialności
• praktyczne informacje związane z formułowaniem wezwań do zapłaty, skuteczne oddziaływanie na dłużnika poprzez efektywna windykację

2. Forma czynności prawnej
• Forma pisemna i jej znaczenie w procesie windykacji

3. Cykl życia należności
• Cykl życia należności – przedawnienie
• Podstawowe informacje związane z przedawnieniem.
• Metody przerwania biegu przedawnienia – od najtańszych do najdroższych

4. Konsument
• Pojęcie konsumenta, zasady odpowiedzialności konsumenta
• Pułapki związane z windykacją konsumencką: dane osobowe, dobra osobiste, obowiązki informacyjne
• Stosunki majątkowe małżeńskie: jak efektywnie zabezpieczyć nasze roszczenia?

DZIEŃ 2

5. Pojęcie i cel świadczenia
• Definicja zobowiązania – prawne i faktyczne implikacje
• Zobowiązania rezultatu i starannego działania
• Świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe
• Treść zobowiązania
• Odpowiedzialność dłużnika
• Sankcje wobec niesolidnych dłużników.

6. Rodzaj prowadzonej działalności a dobór zabezpieczeń, zalety i wady poszczególnych form zabezpieczeń
• hipoteka
• przewłaszczenie na zabezpieczenie
• zastaw
• zastaw rejestrowy
• zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
• gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe
• cesja wierzytelności na zabezpieczenie
• weksel
• factoring
• forfaiting
• poręczenie wekslowe
• poręczenie cywilne (przystąpienie do długu)

7. Alternatywne sposoby dochodzenia zapłaty
• zgłoszenie upadłości: rodzaje postępowań upadłościowych, przebieg postępowania
• zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: cel i rezultat
• protokół umorzenia należności: przesłanki prawne, aspekty podatkowe

DZIEŃ 3

7. A może załatwić problem bez sądu?
• Mediacja - nowość w polskim prawie: możliwości, pułapki, praktyczne podpowiedzi
• Jak skutecznie wszcząć mediację?
• Jak znaleźć dobrego mediatora?
• Ile kosztuje mediacja i jakie daje możliwości?
• Fazy mediacji, rola stron, mediatora i sądu
• Przegląd orzecznictwa, praktyczne wskazówki związane z inicjowaniem, przebiegiem i korzystaniem z wyników mediacji

8. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
• Jak przygotować się do postępowania? Rodzaje dowodów procesowych: świadek, strona, dokument, eksperyment. Pojęcie dokumentu prywatnego i urzędowego, znaczenie pisemnych notatek.
• Postępowanie sądowe: właściwość miejscowa i funkcjonalna sądu
• Prawidłowe sporządzanie pozwu i dalszych pism procesowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich efektywne użycie
• Formularze sądowe: pomoc czy kłopot?
• Prowadzenie sporu sądowego: prawa i obowiązki stron procesu cywilnego i gospodarczego
• Pełnomocnik procesowy: czy warto? Jeśli tak – to jak?
• Koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego
• Zasady rozliczania usług prawnych: przepisy i praktyka
• Środki zaskarżenia: jak i kiedy z nich korzystać? Jakie prawa ma dłużnik? Jak bronić pozycji wierzyciela?

9. Ugoda z dłużnikiem
• Ugoda sądowa i pozasądowa: jak prawidłowo przygotować ugodę?
• Rola ugody sądowej i pozasądowej: uznanie należności i skutek oświadczenia dłużnika dla sytuacji procesowej wierzyciela.

10. Arbitraż krajowy i międzynarodowy
• Zapis na sąd polubowny: ważność zapisu, skutek prawny zapisu, ważne sformułowania i pułapki prawne
• Pojęcie sądownictwa arbitrażowego, waga wyroków arbitrażowych
• Przebieg postępowania arbitrażowego
• Koszty postępowania arbitrażowego

11. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
• Postępowanie zabezpieczające – definicja i cel postępowania
• Wnioski w postępowaniu zabezpieczającym i ich wpływ na skuteczność windykacji
• Poszukiwanie majątku dłużnika

12. Postępowanie egzekucyjne
• Wniosek o wszczęcie egzekucji: wybór komornika, zakres egzekucji i jej koszty
• Postępowanie egzekucyjne w praktyce: fazy postępowania, współdziałanie z komornikiem
• Pisma w toku egzekucji: prawidłowe wnioski, pułapki prawne.
• Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: kiedy i jak z nich korzystać?
 

Poleć szkolenie znajomemu