Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO PRACY I PRAWO GOSPODARCZE

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO PRACY I PRAWO GOSPODARCZE
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie dla osób zajmujących się: kadrami i płacami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kierowaniem pracą innych, organizowaniem pracy zespołów oraz do wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie formalnoprawnych aspektów zatrudniania osób.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Uczestnicy poznają podstawowe zasady prawa pracy, system źródeł prawa pracy, obowiązki pracodawców i pracowników, dowiedzą się jak zatrudniać i zwalniać, poznają przepisy dotyczące urlopów i wynagrodzeń oraz czasu pracy, zostaną zapoznani z orzecznictwem sądowy dot. rozwiązywania stosunków pracy i ochrony wynagrodzenia. Wszystkie tematy omawiane będą jako studium przypadku.

Na szkoleniu omawiane są wszystkie ostatnie zmiany w prawie oraz znane projekty planowanych legislacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. ZASADY OGÓLNE PRAWA PRACY
• społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa pracy i zasady współżycia społecznego
• hierarchia aktów prawa pracy
• podstawowe zasady prawa pracy
• uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy

2. PRZYJĘCIE DO PRACY I PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH
• Rodzaje umów o pracę - zasady ich zawierania, podobieństwa i różnice
• Dokumenty niezbędne po podpisaniu umowy o pracę ale przed dopuszczeniem do pracy:
• Potwierdzenie zapoznania się z:
• Dokumenty występujące po dopuszczeniu do pracy niedotyczące pracodawcy zatrudniającego:

3. ZATRUDNIENIE MŁODOCIANYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
• Rodzaje umów z młodocianymi i ich rozwiązywanie
• Szczególne regulacje związane z zatrudnianiem młodocianych i niepełnosprawnych

4. DOKUMENTACJA W TRAKCIE STOSUNKU PRACY.
• Zmiana treści umowy o pracę, czasowe powierzanie innej pracy
• Lista obecności
• Ewidencja czasu pracy i dokumentacja pracy w niedziele i święta oraz w godzinach nadliczbowych
• Podania o urlopy wypoczynkowe, w tym dotyczące urlopów na żądanie i dotyczące innych nieobecności w pracy
• Dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy (świadczenia z ZFŚS, szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych itp.)
• Niektóre inne dokumenty związane z wykonywaniem pracy (ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego, ewidencje wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ewidencja pracowników młodocianych)
• Powiadomienie opiekuna prawnego o zatrudnieniu osoby niepełnoletniej
• Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu osoby pozostającej w rejestrze osób poszukujących pracy (nie obowiązuje od II 2009)
• Umowa o odpowiedzialności materialnej
• Umowa o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy i po jego zakończeniu
• Umowa na ryczałt na jazdy lokalne, rozliczenie jazd lokalnych
• Umowa na podnoszenie kwalifikacji

5. URLOPY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY m.in.
• Urlop wypoczynkowy - podstawowe informacje
• Prawo do pierwszego urlopu
• Udzielanie urlopów wypoczynkowych
• Urlopy pracowników młodocianych
• Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
• Urlop niewykorzystany w trakcie roku
• Podział urlopu wypoczynkowego na części
• Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
• Plan urlopów - korzyści dla pracodawcy
• Urlop na żądanie
• Urlop proporcjonalny

6. CZAS PRACY m.in.
• Pojęcie czasu pracy
• Czas pracy w umowie o pracę
• Doba pracownicza
• Ustalenie czasu pracy w zakładzie pracy
• Okresy rozliczeniowe
• Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym
• Systemy czasu pracy

7. WYNAGRODZENIE I OCHRONA WYNAGRODZENIA.
• Prawne podstawy ustalania wynagrodzeń w firmie.
• Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu.
• Systemy wynagradzania
• Źródła wynagrodzeń: przepisy powszechnie obowiązujące, umowa o pracę, regulamin wynagradzania,

8. UKŁAD ZBIOROWY
• Zasady tworzenia składników wynagrodzeń
• Obowiązkowe i nieobowiązkowe składniki wynagrodzenia
• Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy i obowiązki pracodawcy związane z wynagrodzeniami
• Zajęcie wynagrodzenia i ochrona wynagrodzenia za pracę

9. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY

10. SPORY SĄDOWE DOTYCZĄCE UMÓW O PRACĘ I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.
Wymagania: W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już zajmują się w pracy tematyką objętą szkoleniem oraz osoby, które zamierzają prowadzić sprawy objęte tematyką szkolenia posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu.
 

Poleć szkolenie znajomemu