Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Naruszenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i umowy w sprawie zamówień publicznych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujących programy finansowane ze środków UE.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat prawidłowego sporządzenia planu zamówień publicznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Roman Cieślak
Biegły sadowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych, zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE, infrastrukturalnych, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz promocji samorządu.
Program: 1. System zamówień publicznych. Obowiązujące regulacje prawne.
2. Elementy istotne na etapie przygotowania postępowania, charakterystyka naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje wewnętrzne Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień publicznych.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście stosowania ustawy Pzp. Indywidualizacja odpowiedzialności osób przygotowujących i biorących udział w postępowaniu oraz zagadnienia kontroli zarządczej kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
4. Prawidłowe planowanie zamówień publicznych dla dostaw, usług i robót budowlanych, uwzględnianie w planach projektów finansowanych ze środków UE.
5. Szacowanie wartości zamówienia, dozwolone dzielenie zamówienia na części. Udzielanie nowych nieplanowanych zamówień. Stosowanie art. 6a ustawy Pzp.
6. Prawidłowe przygotowanie Opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, stosowanie kodów CPV, wybrane przykłady OPZ.
7. Naruszenia ustawy Pzp na etapie przygotowywania warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu ich spełnienia, w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalnie do OPZ.
8. Problematyka polegania przez wykonawców na potencjale podmiotów trzecich. Kiedy podmiot udostępniający swój potencjał będzie brał udział w realizacji zamówienia i w jakiej roli?
9. Kiedy należy stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące wadium? Jak zapobiec zarzutowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zwrotu albo zatrzymania wadium?
10. Prawidłowa budowa kryteriów oceny ofert dla zamówień publicznych, przykłady stosowania kryteriów innych niż cena:
a. specjalistyczny doradca do realizacji projektu budowy spalarni odpadów,
b. dokument strategii np. promocji marki miasta,
c. wykonanie okolicznościowego albumu z historycznymi mapami miasta.
11. Zasady budowy poprawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady tworzenia dokumentów. Przykłady stosowanych dokumentów dla wybranych trybów postępowania:
a. przetarg nieograniczony,
b. zapytanie o cenę,
c. zamówienie z wolnej ręki.
12. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany zgodnie
z przepisami Pzp. Naruszenia stosowania ustawy Pzp przy wyborze stosowania zamówień
w trybie ,,z wolnej ręki” i ,,zapytaniu o cenę”.
13. Nowe podejście do zagadnienia przesłanek zatrzymywania wadium w oparciu o art. 46 ust 4a orzecznictwo i kierunki nowelizacji
14. Czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne:
a. moment wszczęcia postępowania, przekazanie i publikacja ogłoszeń lub zaproszeń do składania ofert albo negocjacji, obowiązek informowania Prezesa UZP o wszczęciu postępowania
b. otwarcie i badanie ofert,
c. analiza pełnomocnictw do złożenia oferty i oświadczeń w postępowaniu,
d. prawidłowe poprawianie omyłek w ofertach,
e. ocena zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa,
f. problematyka rażąco niskiej ceny.
15. Wybór wykonawcy, unieważnienie postępowania, nowy protokół ZP, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Prawidłowe dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16. Prawidłowe określenie kręgu osób wykonujących czynności w postępowaniu, w kontekście złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich wyłączenie. Zagrożenie wszczęcia procedur karnych.
17. Prawidłowa forma zawarcia umowy i konsekwencje jej niedochowania lub zawarcia na okres dłuższy niż pozwalają przepisy Pzp.
18. Zakres świadczenia wynikający z umowy w sprawie zamówienia publicznego
19. Elastyczne umowy w sprawie zamówień publicznych. Stosowanie prawa opcji w umowach o zamówienia publiczne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dopuszczalność i warunki zmiany zawartej umowy.
20. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
 

Poleć szkolenie znajomemu