Mamy 8429 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (MSR) cz. 2

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (MSR) I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Kompendium wiedzy - cz.2
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników i pracowników działów księgowych i rachunkowych, których firmy przygotowują się do wdrożenia MSSF, MSR. Osób świadomie planujących swoją karierę w branży finansowej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Uzyskanie wiedzy i umiejętności stosowania MSSF / MSR w praktyce.
Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi treściami standardów z uwzględnieniem zmian obowiązujących w chwili obecnej jak również zapowiadanych w przyszłości. Zapoznanie się w najważniejszych obszarach z różnicami pomiędzy MSR, MSSF a Ustawą o Rachunkowości. Nabycie umiejętności na podstawie wykładu teoretycznego oraz praktycznych przykładów wdrażania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zweryfikowanie i uporządkowanie wiadomości w zakresie tematyki szkolenia.

Autorskie materiały szkoleniowe umożliwiające systematyzację, uzupełnienie i powtórzenie materiału po zakończeniu zajęć.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (MSR 16):
• ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych
• wycena środków trwałych po początkowym ujęciu
• nakłady ponoszone w terminach późniejszych
• amortyzacja - cel, zasady i metody
• analiza składnikowa.

2. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE (MSR 40):
• definicja
• metody wyceny oraz ustalanie wartości
• przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych.

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:
• definicja
• księgowanie wartości niematerialnych i prawnych (wartość początkowa, późniejsze wydatki)
• czas użytkowania a amortyzacja
• koszty prac rozwojowych i badawczych.

4. UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW (MSR 36):
• definicja
• testy na utratę wartości aktywów
• etapy określania utraty wartości
• wartość odzyskiwania
• księgowanie utraty wartości.

5. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA (MSSF 5):
• klasyfikacja
• prezentacja długoterminowego składnika aktywów do zbycia.

6. LEASING (MSR 17):
• rodzaje umów leasingu
• leasing operacyjny i finansowy - kwalifikacja i prezentacja
• planowane zmiany w zakresie standardu MSR 17 (ED/2010/09).

7. ZAPASY (MSR 2) - ZASADY I METODY WYCENY.

8. REZERWY, ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, AKTYWA WARUNKOWE (MSR 37):
• zasady ujmowania zobowiązań i rezerw
• ustalanie wysokości rezerw
• rezerwy zabronione oraz rezerwy o ograniczonym zakresie stosowania
• koszty restrukturyzacji
• rezerwy na sprawy sporne i inne przykłady rezerw
• szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
• omówienie planowanych zmian w zakresie standardu (zmiany w fazie projektu)
• zmiany w zakresie wyceny zobowiązań.

9. PRZYCHODY (MSR 18):
• sprzedaż towarów a świadczenie usług - zasady ujmowania.

10. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (MSR 23) - DEFINICJA, ZASADY, METODY UJMOWANIA.

11. RÓŻNICE KURSOWE (MSR 21):
• źródła powstawania różnic oraz zasady wyceny.

12. INSTRUMENTY FINANSOWE - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JAKO SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY FINANSOWE (MSR 32, MSR 39, MSSF 7) - NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE STANDARÓW MSR 32 I MSR 39:
• definicje ogólne (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty pochodne)
• podział i ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych
• wycena zobowiązań finansowych niezabezpieczonych
• planowane zmiany w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych począwszy od 1 stycznia 2013 (projekt)
• wbudowane instrumenty pochodne
• pozostałe papiery wartościowe
• wartość bieżąca należności i zobowiązań
• prezentacja i szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym - zmiana w kwestii usuwania z bilansu aktywów finansowych
• szczegółowe omówienie zmian w zakresie MSSF7 - naciski na zagadnienie ujawniania informacji i transferu aktywów obejmujące okresy roczne począwszy od 1 lipca 2011 - projekt na etapie prac UE)
• projekt standardu MSSF 9.

13. PODMIOTY POWIĄZANE (MSR 24) - OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE:
• definicji jednostki powiązanej,
• zwolnień obejmujących podmioty związane z rządem
• ujawnianie informacji w sprawozdaniu a transakcje z podmiotami powiązanymi.

14. SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUP KAPITAŁOWYCH (MSR 27, MSR 28):
• definicja i metody konsolidacji
• prezentacja skonsolidowanego sprawozdania

15. OMÓWIENIE PROJEKTU STANDARDU MSSF 10 "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE".
 

Poleć szkolenie znajomemu