Mamy 9357 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne po nowelizacji od 1 czerwca 2017 r.
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), która jest najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą od kilkudziesięciu lat. Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej KPA oraz omówienie zmian w przepisach, które mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia omawiane będą na praktycznych przykładach. Szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Tomasz Gzela
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA od 1 czerwca 2017r. - cele nowelizacji.

2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
• korzystnej interpretacji,
• pewności prawa,
• równości,
• współdziałania organów dla dobra postępowania,
• polubownego rozstrzygania spraw spornych
• zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).

3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.

4. Bezczynność organu w postępowaniu - nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania - ponaglenie:
• procedura rozpoznania ponaglenia
• obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

5. Nowa regulacja art. 36-37 KPA - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.

6. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.

7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 KPA (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.

9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.

10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
• w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
• wielość stron,
• możliwość zawarcia ugody,
• wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji,
• cel i skutki mediacji,
• dobrowolność mediacji,
• czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
• koszty postępowania.

11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej - umowa administracyjna między stroną a organem administracji.

12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
• art. 79a KPA - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
• zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 KPA.

14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji:
Nowość - tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych

16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie Nowość

17. Postępowanie odwoławcze - nowości:
• fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
• oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
• zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
• wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
• sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
• uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).

18. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.

19. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego:
• zasady liczenia terminów,
• doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania,
• zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

20. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
• pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy dotyczącej przepisów KPA.

Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników z długoletnim stażem pracy w administracji, nawykłych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów, które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu