Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO W PRAKTYCE RADCÓW PRAWNYCH

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Nocuń
tel.: (081) 533-31-39, 534-13-01
email: biuro@masterscsb.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO W PRAKTYCE RADCÓW PRAWNYCH
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Opis: Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 18 pkt. szkoleniowych.

(Zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych ).

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: WYKŁADOWCA: JACEK ŚWIECA – adwokat, Zastępca Dyrektora Zespołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, autor wielu publikacji z zakresu prawa, wykładowca na wielu szkoleniach.

WYKŁADOWCA: MAŁGORZATA CZARTORYSKA – prawnik, pracownik merytoryczny US, wykładowca z zakresu zagadnień postępowania egzekucyjnego, ceniony i doświadczony wykładowca.

WYKŁADOWCA: Sędzia LESZEK CIULKIN – Przewodniczący Wydziału Gospodarczego KRS, uczestniczył w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W Sądzie problematyką upadłościową zajmuje się od wielu lat, wykładowca w Europejskiej Szkole Wyższej Prawa i Administracji.
Wielkość grupy: 16
Program: PROGRAM SZKOLENIA:

I. EGZEKUCJA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW

1. Ogólne zasady dochodzenia roszczeń za granicą - akty prawne i praktyczne aspekty (konwencje i ich zastosowanie)

2. Specyfika egzekucji prowadzonej w krajach związanych z Polską bilateralnymi umowami

3. Szczególne warunki egzekucji w Unii Europejskiej (europejski tytuł egzekucyjny i europejski nakaz zapłaty)

4. Wywiad gospodarczy w innych krajach

5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych za granicą (ogólne zasady)

6. Włoskie prawo insolwencyjne i egzekucyjne

7. Cywilna procedura w Anglii

8. Prowadzenie postępowania we Francji

9. Egzekucja holenderskich nakazów zapłaty

10. Udział w amerykańskim postępowaniu upadłościowym

11. Niemiecki model egzekucji roszczeń

12. Podsumowanie - m.in. współpraca z zagranicznymi kancelariami

II. PRAWA I OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA ZOBOWIĄZANEGO W ADMINISTRACYJNYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

1.Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji

2.Legitymacja do reprezentowania zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

3.Ogólne zasady wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji oraz zakazy podmiotowe
i przedmiotowe prowadzenia postępowania egzekucyjnego

4. Organy egzekucyjne i ich właściwość

5.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (obowiązki wierzycieli, upomnienie i wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy i jego poprawność, tytuł na małżonków)
6.Środki egzekucji administracyjnej (ogólne omówienie)

7.Skarga na czynności organu egzekucyjnego i przewlekłość prowadzonego postępowania.

8.Metody czasowego wstrzymania wykonania środków egzekucyjnych: wstrzymanie czynności egzekucyjnych i postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania

egzekucyjnego

9.Zbieg egzekucji

10.Powództwo wstrzymujące

11.Żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego

12.Umorzenie postępowania egzekucyjnego

13.Postępowanie w sprawach o koszty

14.Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego


III. BEZPIECZNE ZAWIERANIE UMÓW ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKA, KTÓRY NIE WYWIĄZUJE SIĘ Z ZACIAGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ

1.Najważniejsze kierunki zmian procedury cywilnej dotyczące:

*postępowań w sprawach gospodarczych, *prekluzji w postępowaniu gospodarczym

2.Reguły postępowania zmierzające do wyeliminowania błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy. Reprezentacja stron przy zawieraniu umów – praktyczne problemy:
*reprezentacja przez zarząd, *reprezentacja przez prokurentów: prokura oddzielna, prokura łączna, prokura łączna niewłaściwa, prokura oddziałowa

3. Zasady dochodzenia roszczeń od członków zarządu w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

4. Prawne działania wierzyciela wymuszające na dłużniku spłatę
długu: *wniosek o ogłoszenie upadłości, *postępowanie w sprawie
orzeczenia zakazu sprawowania funkcji członka zarządu oraz prowadzenia działalności gospodarczej, *wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych


Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie od 22.03.09r. (kolacja) do 25.03.09 r. (obiad) przerwy kawowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, imprezy towarzyszące, spotkanie integracyjne.
 

Poleć szkolenie znajomemu