Mamy 9075 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 18 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA CONTROLLINGU

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA CONTROLLINGU
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowanego w przedsiębiorstwach. Szkolenie to da również możliwość nabycia umiejętności oraz narzędzi koniecznych do przeprowadzenia analiz controllingowych. Prowadzone jest w taki sposób, aby pokazać jak w praktyczny sposób wdrożyć a następnie wprowadzić sprawnie funkcjonujący controlling.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej strategicznych oraz finansowych aspektów podejmowania decyzji biznesowych, poznają zasady konstruowania i funkcjonowania systemu controllingu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Słuchacze, którzy ukończą Akademię Controllingu zdobędą umiejętności analizy zjawisk biznesowych, syntetyzowania szczegółowych wniosków. Dzięki uczestnictwu będą w stanie lepiej rozumieć informacje finansowe i sposoby jej wykorzystania. Poznają metody oceny projektów, kompleksowych ocen kondycji finansowej i zasadności podejmowanych dzi
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: I. Różnice rachunkowości finansowej i zarządczej w praktyce.

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
wpływ operacji gospodarczych na majątek firmy,
przychody, koszty, wynik finansowy,
obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
wycena aktywów i pasywów,
wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat,
rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia i pośrednia,
współpraca analityka finansowego z działem księgowym.


2. Rachunkowość i sprawozdawczość zarządcza.

funkcje i rola rachunkowości zarządczej,/li]
klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych,/li]
rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy RZiS,/li]
analiza koszt - wolumen - zysk,/li]
decyzje krótkoterminowe.


II. Budżetowanie i metody kontroli realizacji budżetu – warsztaty praktyczne.

1. Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów.

przygotowanie procesu budżetowania,
budżetowanie sprzedaży, produkcji,
budżetowanie kosztów bezpośrednich,
budżetowanie kosztów pośrednich,
budżetowanie wyniku finansowego,
budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu,
analiza i kontrola wykonania budżetów,
organizacja systemu budżetowania.


2. Zarządzanie kosztami przez odchylenia.

wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia,
procedury wyznaczania i rodzaje standardów,
ogólny model analizy odchyleń,
analiza przyczyn powstawania odchyleń,
zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie.


III. Skuteczny controlling biznesowy i finansowy – warsztaty praktyczne.

1. Miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.

geneza i rozwój controllingu na świecie i w Polsce,
pojęcie controllingu, jego cel, funkcje i zadania,
elementy systemu controllingu,
controlling strategiczny i operacyjny,
controlling a kontrola,


2. Rachunek kosztów w controllingu operacyjnym.

rachunek zysków i strat jako podstawowe sprawozdanie o wynikach przedsiębiorstwa,
rachunek kosztów pełnych – tradycyjne narzędzie księgowości,
rachunek kosztów zmiennych,
analiza progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej,
analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej,
podejmowanie decyzji na podstawie rachunku kosztów zmiennych,
wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów (rachunek marż pokrycia),
rachunek kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści w podejmowaniu decyzji krótkookresowych.


3. Ocena rentowności na podstawie wskaźników.

4. Pozostałe narzędzia controllingu operacyjnego.

analiza metodą ABC i XYZ,
analiza i optymalizacja wielkości zamówień,
analiza „wąskich gardeł”,
analiza rabatów,
analiza obszarów sprzedaży,
metody rachunku inwestycyjnego.


IV. Controlling a skuteczne zarządzanie strategiczne – warsztaty praktyczne.

1. Założenia planowania strategicznego w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

podstawy i istota strategii,
model działalności przedsiębiorstwa,
misja i wizja przedsiębiorstwa,
budowa planu strategicznego,
bariery efektywnej strategii.


2. Założenia analizy strategicznej.

rola analizy strategicznej,
analiza makrootoczenia, Analiza PEST,
analiza otoczenia konkurencyjnego,
analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa,
ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.


3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w praktyce.

metoda TOWS-SWOT,
analiza 5 sił Portera,
metoda SPACE,
model Canvas,
cele SMART.


4. Wprowadzenie do strategicznego planowania i controllingu.

5. Kluczowe obszary wsparcia działu controllingowego.

6. Zarządzanie płynnością finansową.

zarządzanie zapasami – przegląd metod prognostycznych,
zarządzanie należnościami,
zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi,
analiza biznesowa w kreowaniu rentowanych nowych i istniejących produktów
i usług.


7. Business Intelligence w procesie budżetowania i controllingu.
Wymagania: Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby od podstaw przekazać wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania controllingu w praktyce. Nie mniej jednak zalecane jest, aby uczestnicy posiadali podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw. Dlatego też docelową grupą słuchaczy są:
pracownicy działów finansowo-księgowych, w tym księgowi, analitycy, kontrolerzy, dyrektorzy finansowi, chcący poszerzyć swoją wiedzę praktyczną,
menadżerowie różnego szczebla zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności o obszar związany z analizą finansową i controllingiem,
każda osoba zmotywowana do zdobycia kwalifikacji w zakresie controllingu.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje z zakresu controllingu, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu:
Specjalista ds. controllingu - (kod zawodu 241102)
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu