Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Szkolenie: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY REWIZJI FINANSOWEJ (MSRF)

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY REWIZJI FINANSOWEJ (MSRF)
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przybliżenie praktycznych zagadnień związanych z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Praktyczne przykłady ilustrują główne problemy, jakim musi sprostać proces rewizji finansowej w przedsiębiorstwie, przybliżają główne cele procesu rewizji finansowej, prezentują zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej rewizji finansowej.
Praktyczne aspekty rewizji sprawozdań finansowych z elementami analizy finansowej – na podstawie treści MSRF oraz przykładowego sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej.

Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują dzisiaj przedsiębiorstwa, ich klienci oraz potencjalni inwestorzy charakteryzuje się znaczącą niepewnością co do rozwoju sytuacji w najbliższej przyszłości. Niepewność taka powoduje powstanie określonego ryzyka, którego skala może znacząco wpływać na osiągane w przyszłości wyniki finansowe.

W przypadku MSRF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej), MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawoz
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: 1. Wprowadzenie

system sprawozdawczości finansowej wg MSSF
kompleksowe podejście do ryzyka zarówno z punktu widzenia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe (MSRF) , jak i podmiotu sporządzającego sprawozdanie finansowe (MSR i MSSF)
wnioski w obszarze zidentyfikowanych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej badanego podmiotu oraz zakresu ich ujawnień w treści sprawozdania finansowego


2. Prezentacja przykładowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa

związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi informacjami ujawnionymi w poszczególnych sprawozdaniach: (pozycji finansowej przedsiębiorstwa, całkowitego dochodu, przepływów pieniężnych, zmian w kapitale własnym)
elementy analizy finansowej: rentowność, płynność, sytuacja majątkowo-finansowa, niezależność finansowa


3. Główne kategorie podlegające badaniu i rewizji finansowej

rzeczywisty model biznesowy badanego podmiotu gospodarczego
zakres informacji niezbędnych do oszacowania ryzyka prowadzonego biznesu na przykładzie informacji na temat segmentów operacyjnych prowadzonej działalności
analiza finansowego wymiaru ryzyka: wpływ zdarzeń na wypracowywany wynik finansowy
narzędzia rachunkowości zarządczej stosowane w jednostce gospodarczej i ich znaczenie dla zrozumienia istniejącego modelu biznesowego wraz z zakresami ryzyka
wnioski w obszarze informacji niezbędnych podlegających ujawnieniom w myśl zasady istotności


4. Raport z badania oraz opinia biegłego rewidenta

treść raportu z badania oraz treść opinii biegłego
najczęstsze błędy popełniane w treści sprawozdań finansowych spółek publicznych w Polsce


5. Rzeczywiste ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej i jego wpływ na proces rewizji finansowej

znaczenie dokumentacji powstałej w toku badania sprawozdania finansowego dla podmiotu podlegającego badaniu
znaczenie informacji oraz interpretacji informacji o istniejącym ujawnionym ryzyku prowadzonej działalności
wnioski w obszarze możliwych skutków oszacowanego ryzyka podmiotu gospodarczego i jego wpływu na przyszłe zmiany modelu biznesowego podmiotu gospodarczego z punktu widzenia zarządzających, właścicieli oraz klientów i ich ekspozycji na to ryzyko.

Wymagania: Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Poznanie strategicznych celów oraz głównych narzędzi rewizji sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF,w szczególności:
1. praktycznego sposobu oceny ryzyka,
2. znaczenia narzędzi controllingowych stosowanych w jednostce gospodarczej.


Praktyczne umiejętności uczestników szkolenia będą pomocne zarówno w przedsiębiorstwach stosujących już MSSF, jak i w przedsiębiorstwach, które np. rozważają w przyszłości wdrożenie MSSF, albo takich które funkcjonują w strukturach grupy kapitałowej przedstawiającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w MSSF, jednak w strukturze grupy mogą istnieć zarówno spółki, których polityka rachunkowości opiera się na krajowych standardach albo międzynarodowych.


Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca
kadra finansowa przedsiębiorstw
kontrolerzy
analitycy finansowi.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu