Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Szkolenie: PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Precyzyjny język, jakimi posługują się na co dzień finansiści to pojęcia, które tworzą niezbędne kompendium wiedzy. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników, którzy są laikami z przykładami rzeczywistych transakcji, sprawozdań finansowych, podstawowymi zasadami wyceny, problemem podejmowania decyzji finansowych, z głównymi kategoriami finansowymi występującymi w projektach inwestycyjnych, z najpopularniejszymi instrumentami finansowymi.

Po szkoleniu uczestnik potrafi: :
Komunikować się ze zrozumieniem z finansistami posługując się precyzyjnymi pojęciami i wypowiadać swoje opinie o :
bilansie,
zyskach,
gotówce w przedsiębiorstwie,
wartości pieniądza w czasie,
stopie wolnej od ryzyka,
premii za ryzyko,
realnej i nominalnej stopie procentowej,
projektach inwestycyjnych,
najpopularniejszych instrumentach finansowych takich jak: akcje, obligacje, kontrakty terminowe futures itp.)
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: Dzień I :

1. Identyfikacja przykładowych transakcji gospodarczych z punktu widzenia zaangażowanych zasobów gospodarczych, poniesionych kosztów, odnotowanych przychodów, uzyskanych wyników (zysku albo straty), gotówkowego aspektu transakcji

2. Główne różnice w systemach ewidencji transakcji gospodarczych: rachunkowości finansowej, podatkowej i menedżerskiej - przykłady

3. Podstawowe zasady rachunkowości i finansów - rozpoznanie transakcji gospodarczych oraz analiza ich skutków - przykłady

4. Sytuacja majątkowo-finansowa przedsiębiorstwa - wyjaśnienie głównych kategorii: aktywa, majątek trwały, majątek obrotowy, rozliczenia międzyokresowe czynne, pasywa, kapitały własne, kapitały obce, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne

5. Przykładowe kategorie zysków w przedsiębiorstwie - wyjaśnienie głównych kategorii: zysku brutto ze sprzedaży, zysku ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, zysku na działalności gospodarczej, zysku brutto oraz zysku netto

6. Sytuacja gotówkowa przedsiębiorstwa - wyjaśnienie możliwych rozbieżności pomiędzy wypracowanymi zyskami w przedsiębiorstwie a brakiem gotówki na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych (ang. cash flow) w przedsiębiorstwie

7. Analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy użyciu głównych kategorii - zasady bilansowej, zasady bankowej, rentowności aktywów (ROA), rentowności sprzedaży (ROS), rentowności kapitałów własnych (ROE)

Dzień II :

1. Wartość pieniądza w czasie w rozumieniu finansistów – przykład liczbowy

2. Różnice pomiędzy realną a nominalną stopą procentową, stopą inflacji oraz stopą deflacji - wyjaśnienie fenomenu ultraniskich stóp procentowych w Polsce oraz ujemnej stopy procentowej w krajach rozwiniętych

3. Podejście finansistów do ryzyka - wyjaśnienie dwóch podstawowych kategorii - stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko

4. Wpływ ryzyka na wycenę transakcji gospodarczej, wycenę aktywów, wycenę wartości przedsiębiorstwa, wycenę oczekiwanych przez inwestorów zysków z zainwestowanych kapitałów własnych

5. Projekt inwestycyjny i jego podstawowe kategorie finansowe - wolne przepływy pieniężne (NCF ang. net cash flow), stopa dyskontowa, wartość bieżąca ( NPV ang. net present value) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR ang. internal rate of return)

6. Prezentacja głównych instrumentów finansowych: pieniężnych (gotówka, waluty obce), kapitałowych (akcje), wierzycielskich (obligacje), pochodnych instrumentów finansowych (forward, futures, opcje, swapy), złożonych (obligacje z opcją zamiany na akcje)
Wymagania: Szkolenie adresowane jest do osób, którzy z pewnością nie są finansistami, ale są zainteresowani poznaniem finansów i zdobyciem umiejętności posługiwania się głównymi kategoriami finansowymi ze zrozumieniem.

Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu