Mamy 9537 aktualnych szkoleń oraz 5215 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2017 roku w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Szkolenie dzięki licznym przykładom ilustrującym najnowsze orzecznictwo, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy po aktualnych zmianach oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Monika Zielińska
Program: I. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
1. Zmiany dotyczące pracowników, które zostały wprowadzone do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2. Konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi,
3. Metody ustalanie minimalnej stawki godzinowej,
4. Praktyczne aspekty ochrony minimalnej stawki godzinowej,
5. Czy stare umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wymagają dostosowania do nowych przepisów?
6. Czy zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej, nakaz pieniężnej formy rozliczeń oraz comiesięcznej zapłaty mają charakter bezwzględny?
7. Czy zapłata za trwającą ponad miesiąc umowę zlecenia/świadczenia usług może zostać dokonana w miesiącu przypadającym po miesiącu, za który przysługuje?
8. Czy wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia/świadczenia usług przysługuje za gotowość do pracy?
9. Sposoby realizacji obowiązku potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
10. Przypadki nieobjęte nowymi przepisami,
11. Nowe uprawnienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy z tytułu nieprzestrzegania postanowień ustawy,
12. Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy,
13. Niezgodność ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z prawem wspólnotowym.

II. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
1. Podwyższenie progów zatrudnienia, od których uzależniony jest obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy i nowy wzór świadectwa pracy,
3. Rygor pisemności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej,
4. Wydłużenie terminów na dochodzenie roszczeń przed sądem pracy.

III. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
1. Możliwość zawarcia umowy o pracę w formie elektronicznej,
2. Elektroniczna forma dokumentów jako alternatywa do formy pisemnej,
3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,

IV. Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna z art. 39 KP
1. Grupa pracowników, która skorzysta na zmianie przepisów w kontekście ochrony przedemerytalnej,
2. Ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym.

V. Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
1. Doprecyzowanie zakazu zastępowania zwalnianych pracowników stałych pracownikami tymczasowymi,
2. Rozszerzenie katalogu prac wzbronionych pracownikom tymczasowym,
3. Przepisy dotyczące ustalania i ochrony wynagrodzenia pracownika tymczasowego,
4. Doprecyzowanie obowiązku poinformowania kandydata na pracownika tymczasowego o treści uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
5. Obowiązek przekazania danych kontaktowych pracownikowi tymczasowemu,
6. Uprawnienia ciężarnych pracownic tymczasowych,
7. Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową,
8. Nowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych,
9. Zmiany dotyczące maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej,
10. Właściwość sądu dla roszczeń pracownika tymczasowego,
11. Wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych,
12. Sankcje za naruszenie postanowień ustawy,

VI. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy,
2. Podstawowe pojęcia i definicje występujące w ustawie,
3. Istota zakazu handlu i czynności sprzedażowych w niedzielę,
4. Zasady świadczenia pracy w placówkach handlowych w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę,
5. Wyjątki od ustawowych zakazów,
6. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy,

VII. Najczęściej występujące w praktyce problemy związane ze stosowaniem przepisów noweli z 25.05.2015 r. oraz z 24.07.2015 r.
1. Prawidłowe stosowanie reguły 3/33 w praktyce,
2. Obiektywne przyczyny wyłączenia stosowania limitów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony,
3. Prawidłowe ustalanie długości okresów wypowiedzenia,
4. Podział prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pomiędzy uprawnione osoby,
5. Obliczanie okresu wydłużenia urlopu rodzicielskiego z tytułu łączenia tego urlopu z pracą,
6. Urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego,
7. Ustalanie zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym w przypadku zmiany wymiaru etatu.

VIII. Zmiany w Kodeksie pracy z II połowy 2016 r.
1. Przeciwdziałanie tzw. „syndromowi pierwszej dniówki”,
2. Zmiany w zakresie prac wzbronionych kobietom.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
kadra kierownicza i zarządzająca,
menedżerowie personalni,
pracownicy działów kadr i płac,
wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu