Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR - Katarzyna Kobiela-Pionnier
Wielkość grupy: 14
Program: I. WPROWADZENIE DO US GAAP
1. Historia wprowadzania regulacji
2. Charakterystyka instytucji amerykańskiego systemu rachunkowości
3. Charakterystyka regulacji tworzących system
4. Omówienie funkcjonujących SFAC
5. Zakres przedmiotowy
6. Zakres podmiotowy
7. Założenia koncepcyjne standardów
8. Zasady rachunkowości oraz cechy jakościowe sprawozdań
9. Charakterystyka podstawowych elementów wg US GAAP – Aktywa, Pasywa, Przychody, Koszty, Wpływy, Wydatki
10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia (dotyczy pkt. 9

II. POZYCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia

1.Modele i kategorie wyceny wg US GAAP
Koszt historyczny
Wartość godziwa
Pozostałe kategorie wyceny

2. Rzeczowe aktywa trwałe
ujmowanie i definicja
wycena początkowa rzeczowych aktywów trwałych,
wycena bilansowa środków trwałych,
nakłady ponoszone w terminach późniejszych
amortyzacja
utrata wartości
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

3. Nieruchomości inwestycyjne w US GAAP
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

4. Wartości niematerialne i prawne
przykłady pozycji
wycena początkowa
wycena bilansowa
koszty prac rozwojowych i badawczych
wartość firmy
amortyzacja – zasady i metody
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. Aktywa finansowe - instrumenty
aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
pożyczki i należności
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
zobowiązania finansowe
wycena początkowa
wycena bilansowa
ujmowanie różnic
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. Zapasy
definicja
wycena początkowa
wycena bilansowa
metody rozchodu
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

6. Rozrachunki
ujmowanie należności i zobowiązań
wycena bilansowa
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

7. Różnice kursowe
ujmowanie pozycji pieniężnych
ujmowanie pozycji niepieniężnych
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

8. Kapitał własny i Rezerwy
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

9. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty
prezentacja przychodów ze sprzedaży
prezentacja kosztów
środki pieniężne

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP
1.Prezentacja sprawozdania finansowego – omówienie elementów składowych:
bilans
rachunek wyników
rachunek przepływów pieniężnych
zestawienie ze zmian w kapitale własnym
noty
rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia
Wymagania: Adresaci szkolenia:
pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP,
wszyscy zainteresowani tematyką Amerykańskich Standardów Rachunkowości.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje:uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
 

Poleć szkolenie znajomemu