Mamy 8674 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, PODATEK DOCHODOWY, RÓŻNICE KURSOWE I FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE W OPARCIU O MSR/MSSF
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący definiowania polityki rachunkowości, elementów dotyczących przychodów i powiązanych z nimi kontraktów długoterminowych. Poruszone zostaną również kwestie związane z podatkiem dochodowych, leasingiem oraz kwestiami związanymi z finansowaniem zewnętrznym jak i ze zmianami kursów walut obcych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Katarzyna Kobiela-Pionnier
Program: 1. Źródła MSR, podstawy prawne stosowania, oraz założenia koncepcyjne do międzynarodowych standardów rachunkowości:
standardy przyjęte przez UE,
zastosowanie MSR przez spółki krajowe,
podstawowe definicje oraz podstawowe koncepcje obowiązujące w międzynarodowych standardach rachunkowości.

2. Polityka rachunkowości i jej zmiany, korygowanie błędów zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 8, MSR 10:
ustalanie zasad rachunkowości, hierarchia,
istotność przy stosowaniu polityki rachunkowości,
zmiany polityki rachunkowości,
definicja wartości szacunkowych,
zmiana wartości szacunkowych a zmiana polityki rachunkowości,
błędy i ich korekta,
zdarzenia po dniu bilansowym wymagające korekt.

3. Przychody i dotacje w księgach rachunkowych (MSR 18, MSR 20):
przychody ze sprzedaży usług,
sprzedaż usług a pośrednictwo finansowe,
przychody ze sprzedaży towarów,
formuły handlowe stosowane przy sprzedaży towarów,
sprzedaż komisowa,
sprzedaż z prawem zwrotu,
sprzedaż towarów za pomocą serwisu zakupów grupowych,
barter,
dywidendy, odsetki i tantiemy,
sprzedaż łączona,
przychody z tytułu dotacji,
zwrot dotacji.

4. Umowy o usługę budowlaną (MSR 11):
metody ujęcia przychodów i kosztów
* metoda zysku zerowego * metoda stopnia zaawansowania
pomiar stopnia zaawansowania prac,

5. Podatek dochodowy (MSR 12):
regulacje w zakresie bieżącego podatku dochodowego,
przyczyny powstawania podatku odroczonego,
wartość bilansowa a wartość podatkowa,
różnice przejściowe,
stawka podatku,
strata podatkowa w kalkulacji podatku odroczonego,
działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a podatek odroczony.

6. Skutki zmian kursów wymiany walut (MSR 21):
waluta funkcjonalna a waluta prezentacyjna,
przeliczenie kwot w walucie transakcyjnej na walutę funkcjonalną,
przeliczenie sprawozdania na walutę funkcjonalną.

7. Leasing w księgach korzystającego (MSR 17):
ustalenie czy umowa zawiera elementy leasingu,
leasing finansowy a leasing operacyjny,
początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań,
wycena na dzień bilansowy,
leasing zwrotny,
rozwiązanie umowy przed zakończeniem umowy leasingu,
nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
nowe podejście do leasingu

8. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23):
finansowanie zewnętrzne a finansowanie wewnętrzne,
aktywa dostosowywane,
zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego
Wymagania: Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu