Mamy 8508 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA MSR/MSSF

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA MSR/MSSF
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu systemu MSSF/MSR i jego zastosowania w praktyce. Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Katarzyna Kobiela-Pionnier
Gyöngyvér Takáts
Program: MODUŁ I – Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne

1. Źródła MSR, podstawy prawne stosowania, oraz założenia koncepcyjne do międzynarodowych standardów rachunkowości:
standardy przyjęte przez UE,
zastosowanie MSR przez spółki krajowe,
podstawowe definicje oraz podstawowe koncepcje obowiązujące w międzynarodowych standardach rachunkowości.

2. Polityka rachunkowości i jej zmiany, korygowanie błędów zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 8, MSR 10:
ustalanie zasad rachunkowości, hierarchia,
istotność przy stosowaniu polityki rachunkowości,
zmiany polityki rachunkowości,
definicja wartości szacunkowych,
zmiana wartości szacunkowych a zmiana polityki rachunkowości,
błędy i ich korekta,
zdarzenia po dniu bilansowym wymagające korekt.

3. Przychody i dotacje w księgach rachunkowych (MSR 18, MSR 20):
przychody ze sprzedaży usług,
sprzedaż usług a pośrednictwo finansowe,
przychody ze sprzedaży towarów,
formuły handlowe stosowane przy sprzedaży towarów,
sprzedaż komisowa,
sprzedaż z prawem zwrotu,
sprzedaż towarów za pomocą serwisu zakupów grupowych,
barter,
dywidendy, odsetki i tantiemy,
sprzedaż łączona,
przychody z tytułu dotacji,
zwrot dotacji.

4. Umowy o usługę budowlaną (MSR 11):
metody ujęcia przychodów i kosztów
* metoda zysku zerowego * metoda stopnia zaawansowania
pomiar stopnia zaawansowania prac,

5. Podatek dochodowy (MSR 12):
regulacje w zakresie bieżącego podatku dochodowego,
przyczyny powstawania podatku odroczonego,
wartość bilansowa a wartość podatkowa,
różnice przejściowe,
stawka podatku,
strata podatkowa w kalkulacji podatku odroczonego,
działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a podatek odroczony.

6. Skutki zmian kursów wymiany walut (MSR 21):
waluta funkcjonalna a waluta prezentacyjna,
przeliczenie kwot w walucie transakcyjnej na walutę funkcjonalną,
przeliczenie sprawozdania na walutę funkcjonalną.

7. Leasing w księgach korzystającego (MSR 17):
ustalenie czy umowa zawiera elementy leasingu,
leasing finansowy a leasing operacyjny,
początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań,
wycena na dzień bilansowy,
leasing zwrotny,
rozwiązanie umowy przed zakończeniem umowy leasingu,
nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
nowe podejście do leasingu

8. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23):
finansowanie zewnętrzne a finansowanie wewnętrzne,
aktywa dostosowywane,
zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego.


MODUŁ II – Sprawozdawczość finansowa i rezerwy

Zastosowanie MSR po raz pierwszy oraz sprawozdawczość finansowa.

1. Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1):
elementy sprawozdania finansowego,
minimalne wymogi w zakresie prezentacji sprawozdania finansowego,
kompensowanie transakcji.

2. Segmenty działalności (MSSF 8):
definicja segmentów,
konieczność ujawnienia.

3. Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34).

4. Zysk przypadający na jedną akcję (MSR 33):
metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na akcję,
wpływ emisji akcji,
zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję.

5. Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24):
definicja podmiotów powiązanych,
transakcje podlegające ujawnieniu.

6. Płatności regulowane akcjami (MSSF 2):
transakcje rozliczane w formie akcji,
transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych,
transakcje rozliczane w formie akcji własnych rozliczane w gotówce,
transakcje rozliczane w formie akcji lub za pomocą środków pieniężnych,
transakcje rozliczane w ramach grupy kapitałowej,
moment przyznania, okres nabywania praw.

7. Ujawnienia informacji dotyczących udziału w innych jednostkach (MSSF 12).

8. Działalność zaniechana (MSSF 5):
warunki klasyfikacji,
wycena na dzień klasyfikacji,
zmiana planów w zakresie sprzedaży,
moment powstania działalności zaniechanej,
dane porównawcze.

9. Zastosowanie MSR po raz pierwszy (MSSF 1):
podstawowe zasady,
uproszczenia w stosowaniu retrospektywnego zastosowania,
uzgodnienia przy stosowaniu MSR po raz pierwszy.

10. Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe (MSR 37):
rezerwy a zobowiązania,
zobowiązania warunkowe,
zdarzenia obligujące,
omówienie rodzajów rezerw,
rezerwy restrukturyzacyjne, odsetkowe, gwarancyjne, dotyczące świadczeń pracowniczych.

11. Świadczenie na rzecz pracowników (MSR 19):
rodzaje świadczeń pracowniczych,
świadczenie po okresie zatrudnienia,
świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

MODUŁ III – Aktywa trwałe i obrotowe

1. Wartość godziwa (MSSF 13):
podstawowe pojęcia,
koszty transakcyjne,
sposób wykorzystania a wartość godziwa,
techniki wyceny.

2. Zapasy (MSR 2):
dzień początkowego ujęcia i wycena,
wycena na dzień bilansowy,
transakcje sprzedaży i odkupu,
sprzedaż z prawem zwrotu,
zapasy w transakcjach komisowych,
odpisy z tytułu wolnorotującego zapasu,
wyłączenie zapasów z ksiąg rachunkowych.

3. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16):
dzień początkowego ujęcia i wycena,
wycena na dzień raportowy w oparciu o koszt historyczny
wycena na dzień raportowy w oparciu o wartość przeszacowaną
amortyzacja,
części zamienne,
remonty i modernizacja,
koszty demontażu,
wyłączenie z ksiąg rachunkowych.

4. Wartości niematerialne i prawne (MSR 38):
dzień początkowego ujęcia i wycena,
amortyzacja,
aktywa wytworzone we własnym zakresie,
aktywa nabyte w ramach połączeń jednostek gospodarczych,
prace badawcze i rozwojowe,
wycena na dzień bilansowy,
wyłączenie z ksiąg rachunkowych.

5. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40):
czym jest nieruchomość inwestycyjna,
ujęcie i wycena początkowa,
sposób wyceny na dzień bilansowy,
przeklasyfikowanie z i do nieruchomości inwestycyjnych,
sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych.

6. Utrata wartości aktywów (MSR 36):
przesłanki wystąpienia utraty wartości,
wartość odzyskiwalna - charakterystyka,
ewidencja odpisu w księgach rachunkowych,
ośrodki generujące środki pieniężne,
odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości.

7. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5):
warunki uprawniające do kwalifikacji do grupy przeznaczone do sprzedaży,
aktywa nabyte w celu dalszej odsprzedaży,
wyłączenie z ksiąg rachunkowych
przekwalifikowywanie składników.

MODUŁ IV – Konsolidacja sprawozdań finansowych, Instrumenty finansowe oraz przepływy pieniężne

Konsolidacja sprawozdań finansowych i połączenia jednostek.

1. Konsolidacja sprawozdań finansowych oraz połączenia jednostek gospodarczych (MSR 27, MSR 28, MSSF 3, MSSF 11, MSSF 10).
definicja kontroli,
istota połączeń jednostek gospodarczych,
istota sprawozdania skonsolidowanego,
metody konsolidacji sprawozdań finansowych,
zasady wyceny aktywów i pasywów objętych konsolidacją,
zwolnienia ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych,
cena przejęcia, warunkowa cena przejęcia, odroczona cena przejęcia,
aktyw i zobowiązania podlegające osobnej prezentacji (aktywa z tytułu ubezpieczenia, listy klientów itp.)
nieruchomości w sprawozdaniu skonsolidowanym,
warunkowe aktywa i zobowiązania,
okres wyceny,
koszty związane z nabyciem jednostki zależnej,
prawa ponownie nabyte,
utrata wartości firmy,
procedura konsolidacyjna,
podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym,
konsolidacja wybranych transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej,
etapowe nabycie jednostki zależnej,
zbycie jednostki zależnej,
połączenia odwrotne,
połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą.

Instrumenty finansowe oraz przepływy pieniężne.

1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9):
wyjaśnienie pojęć aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty finansowe, złożone instrumenty finansowe, instrumenty pochodne,
początkowe ujęcie i klasyfikacja na dzień początkowego ujęcia,
ujęcie na dzień bilansowy,
transakcje przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych,
wbudowane instrumenty pochodne,
utrata wartości aktywów finansowych,
rachunkowość zabezpieczeń.

2. Rachunek przepływów pieniężnych (MSR 7):
podstawowe definicje,
metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych,
amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych,
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
przepływy pieniężne z działalności finansowej.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu