Mamy 9199 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 17 szkoleń.

Szkolenie: KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący instrumentów finansowych, rachunku przepływów pieniężnych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Szkolenie ma na celu przedstawienie specjalistycznych zagadnień m.in.: nowych regulacji w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF 10 i MSSF 11 i zmian w innych standardach) oraz szczegółowych rodzajów instrumentów finansowych. Ponadto charakteryzowane są zagadnienia związane z przepływami pieniężnymi (rachunek przepływów pieniężnych).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Gyöngyvér Takáts
Program: I. Konsolidacja sprawozdań finansowych i połączenia jednostek.

1. Konsolidacja sprawozdań finansowych oraz połączenia jednostek gospodarczych (MSR 27, MSR 28, MSSF 3, MSSF 11, MSSF 10).
definicja kontroli,
istota połączeń jednostek gospodarczych,
istota sprawozdania skonsolidowanego,
metody konsolidacji sprawozdań finansowych,
zasady wyceny aktywów i pasywów objętych konsolidacją,
zwolnienia ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych,
cena przejęcia, warunkowa cena przejęcia, odroczona cena przejęcia,
aktyw i zobowiązania podlegające osobnej prezentacji (aktywa z tytułu ubezpieczenia, listy klientów itp.)
nieruchomości w sprawozdaniu skonsolidowanym,
warunkowe aktywa i zobowiązania,
okres wyceny,
koszty związane z nabyciem jednostki zależnej,
prawa ponownie nabyte,
utrata wartości firmy,
procedura konsolidacyjna,
podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym,
konsolidacja wybranych transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej,
etapowe nabycie jednostki zależnej,
zbycie jednostki zależnej,
połączenia odwrotne,
połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą.


II. Zastosowanie MSR po raz pierwszy oraz sprawozdawczość finansowa.

1. Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1):
elementy sprawozdania finansowego,
minimalne wymogi w zakresie prezentacji sprawozdania finansowego,
kompensowanie transakcji.

2. Segmenty działalności (MSSF 8):
definicja segmentów,
konieczność ujawnienia.

3. Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34).

4. Zysk przypadający na jedną akcję (MSR 33):
metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na akcję,
wpływ emisji akcji,
zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję.

5. Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24):
definicja podmiotów powiązanych,
transakcje podlegające ujawnieniu.

6. Płatności regulowane akcjami (MSSF 2):
transakcje rozliczane w formie akcji,
transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych,
transakcje rozliczane w formie akcji własnych rozliczane w gotówce,
transakcje rozliczane w formie akcji lub za pomocą środków pieniężnych,
transakcje rozliczane w ramach grupy kapitałowej,
moment przyznania, okres nabywania praw.

7. Ujawnienia informacji dotyczących udziału w innych jednostkach (MSSF 12).

8. Działalność zaniechana (MSSF 5):
warunki klasyfikacji,
wycena na dzień klasyfikacji,
zmiana planów w zakresie sprzedaży,
moment powstania działalności zaniechanej,
dane porównawcze.

9. Zastosowanie MSR po raz pierwszy (MSSF 1):
podstawowe zasady,
uproszczenia w stosowaniu retrospektywnego zastosowania,
uzgodnienia przy stosowaniu MSR po raz pierwszy.


III. Instrumenty finansowe oraz przepływy pieniężne.

1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9):
wyjaśnienie pojęć aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty finansowe, złożone instrumenty finansowe, instrumenty pochodne,
początkowe ujęcie i klasyfikacja na dzień początkowego ujęcia,
ujęcie na dzień bilansowy,
transakcje przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych,
wbudowane instrumenty pochodne,
utrata wartości aktywów finansowych,
rachunkowość zabezpieczeń.

2. Rachunek przepływów pieniężnych (MSR 7):
podstawowe definicje,
metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych,
amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych,
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
przepływy pieniężne z działalności finansowej.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu