Szkolenie: Szósta godzina negocjacji :: Szkolenia w Edustacja.pl
Mamy 9906 aktualnych szkoleń oraz 5246 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Szósta godzina negocjacji

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Mrukwa
tel.: 33 300 31 45
email: biuro@solberg-szkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: … czyli jak prowadzić negocjacje by przyniosły one oczekiwane rezultaty.
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Szósta godzina negocjacji
… czyli jak prowadzić negocjacje by przyniosły one oczekiwane rezultaty.

Negocjuje każdy, od pracownika, który negocjuje z dostawcami, po dyrektora generalnego, który konfrontuje się z wymaganiami środowisk przedsiębiorców. Negocjacje dotyczą wszystkich osób pracujących
w danej organizacji i w zależności od indywidualnych umiejętności kończą się większym lub mniejszym sukcesem.
Aby prowadzić skuteczne negocjacje z łatwością, respektem i taktem, negocjator potrzebuje kontroli nad sobą. Niezbędna jest również znajomość samego siebie i chęci oraz umiejętności poznawania innych. To zadanie wymaga ogromnej kontroli samego siebie na tych dwu płaszczyznach – często w bardzo napiętych i nerwowych sytuacjach.
Projekt Szósta godzina negocjacji pozwala na połączenie teoretycznej znajomości taktyk i ich praktycznego zastosowania w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w prowadzonych negocjacjach.

Cele projektu szkoleniowego:
Zapoznać z systemami prowadzenia negocjacji na najwyższym poziomie profesjonalizmu.
negocjacji na najwyższym poziomie.
Nauczyć rozpoznawać własne emocje w kontaktach z wymagającym otoczeniem podczas negocjacji.
Wyposażyć w narzędzia umożliwiające kontrolowanie zachowania oraz swobodne poruszanie się
w nowych sytuacjach negocjacyjnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.
Umożliwić podniesienie efektywności w negocjacjach dzięki odpowiednim przygotowywaniom.
Nauczyć, jak budować długoterminowe relacje, unikając jednocześnie pułapek wynikających z zażyłości.
Pokazać negocjacje, jako codzienne działania potrzebne w zarządzaniu.

W efekcie procesu Szósta godzina negocjacji menedżer wie, jak efektywnie negocjować i zarządzać procesami negocjacji w zespole oraz polepszyć jakość zarządzania i komunikacji w zespole negocjacyjnym.

W efekcie procesu Szósta godzina negocjacji pracownik wie, jak przejąć kontrolę nad stresem towarzyszącym negocjacji, ma świadomość postaw własnych i postaw partnera oraz wie jak skutecznie używać technik negocjacyjnych.
Korzyści z uczestnictwa dla menedżera:
Umie swobodnie posługiwać się technikami
i narzędziami negocjacji.
Wie, jak unikać zagrożeń podczas negocjacji.
Dysponuje narzędziami umożliwiającymi mu osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności negocjacyjnej.
Wie, jak budować długotrwałe dobre relacje
w negocjacjach.
Wie, jak rozwiązywać konflikty w procesie negocjacji.
Dysponuje większą niż dotychczas skutecznością zarządzania procesem negocjacji.
Zawartość merytoryczna:
Korzyści z uczestnictwa dla pracownika:
Potrafi kontrolować emocje w czasie negocjacji.
Dysponuje metodami zwiększającymi świadomość własnych postaw i postaw partnera negocjacyjnego.
Dysponuje narzędziami wpływającymi na skuteczność w komunikacji.
Ma swobodę w używaniu technik negocjacyjnych.
Wie, jak reagować w konflikcie.
Potrafi skutecznie negocjować.
Potrafi wesprzeć swojego menedżera i członków zespołu.
Buduje długotrwałe relacje.

Moduł 1
Co to oznacza?...Czyli podstawowe postawy negocjacyjne.
Cele
Zapoznać z podstawowymi prawami relacji międzyludzkich.
Wyposażyć w wiedzę na temat roli postaw
w negocjacjach.
Unaocznić rolę świadomości i podświadomości
w negocjacjach.
Przedstawić wzorcowe narzędzia przygotowania
i prowadzenia negocjacji.
Nauczyć uczestników, jak odpowiednio przygotować się do procesu negocjacji.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Uwzględnia w postępowaniu negocjacyjnym zasady relacji partnerskich.
Stosuje odpowiednie do sytuacji i skuteczne postawy negocjacyjne.
Wie, jak wpłynąć na partnera negocjacyjnego.
Rozumie przebieg procesu negocjacji.
Używa metod pomagających mu doskonale przygotować się do negocjacji i skutecznie domykać proces negocjacji.

Moduł 2
Narzędzia komunikacji w negocjacjach.
Cele
Powtórzyć narzędzia komunikacji interpersonalnej i pokazać ich zastosowanie w negocjacjach.
Unaocznić rolę doboru języka komunikacji
w negocjacjach.
Nauczyć, jak rozpoznawać potrzeby partnera negocjacyjnego.
Zapoznać z metodami wywierania wpływu na partnera.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Zna zasady używania odpowiednich narzędzi komunikacji w procesie negocjacji.
Wie, jak identyfikować potrzeby partnera negocjacyjnego i potrafi użyć tej wiedzy do efektywnego prowadzenia negocjacji.
Zna i stosuje z powodzeniem w negocjacjach zasady wynikające z hierarchii potrzeb.
Potrafi używać właściwego języka komunikacji.
Potrafi skutecznie zastosować takie narzędzia komunikacji jak: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, milczenie, ekspresywne i receptywne metody wywierania wpływu.

Moduł 3
Strategie w negocjacjach.
Cele
Przekazać wiedzę na temat najważniejszych stylów negocjacyjnych.
Zaznajomić z najważniejszymi strategiami stosowanymi podczas negocjacji.
Pokazać typowe taktyki negocjacyjne.
Przekazać praktyczne wskazówki taktyczne
w różnych sytuacjach negocjacyjnych.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Potrafi zidentyfikować styl negocjacyjny partnera
i zareagować odpowiednio do sytuacji (dostosować się lub aktywnie wywrzeć wpływ na partnera).
Zna i potrafi zastosować najważniejsze taktyki negocjacyjne.
Potrafi radzić sobie z taktykami stosowanymi przez partnera negocjacji.

Moduł 4
Jak sobie poradzić z wieloma osobami, czyli specyfika negocjacji grupowych.
Cele
Nauczyć rozpoznawać role w negocjacjach grupowych.
Nauczyć rozpoznawać zróżnicowane interesy.
Nauczyć strategii negocjacji z grupą.
Zapoznać z technikami reagowania
w zmieniającej się sytuacji.
Przekazać wiedzę, jak przekonać oponentów
za pomocą argumentów sprzymierzeńców.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Potrafi identyfikować role uczestników negocjacjach grupowych.
Wie, jak przechodzić od kompromisu
do poszukiwania konsensusu.
potrafi rozpoznać sprzymierzeńców
i przeciwników, potrafi z nimi postępować.
Zna i stosuje odpowiednie strategie negocjacyjne.
Potrafi wykazać elastyczność i jednocześnie bronić swojego zdania.
Potrafi użyć argumentów sprzymierzeńców
do przekonania oponentów.
Potrafi przekonywać bez forsowania swojego zdania.

Moduł 5
Mamy inne zdanie, czyli negocjacje konfliktowe.
Cele
Unaocznić znaczenie emocji w negocjacjach.
Nauczyć, stosować sposoby kontrolowania emocji.
Pokazać, jak po konflikcie powracać
do negocjacji.
Nauczyć, jak reagować w sytuacji poczucia winy.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Wie, jak ograniczać oddziaływanie emocji
w negocjacjach.
Zna metody kontrolowania emocji.
Wie, jak doprowadzić do odnowienia dialogu
i utrzymania pewności siebie.
Wie, jak reagować na wygórowane wymagania.

Moduł 6
Analiza zachowań negocjacyjnych.
Cele
Wyposażyć w wiedzę o typach postaw negocjacyjnych i ich wpływie na sukces negocjacji.
Przedstawić typy negocjatorów i umożliwić indywidualne zdiagnozowanie obecnych postaw negocjacyjnych.
Omówić cechy dobrego negocjatora.
Omówić indywidualne predyspozycje osobowościowe i ich wpływ na kształtowanie własnej wiarygodności.
Podsumować kluczowe umiejętności w negocjacjach.
Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Wie, jakie postawy sprzyjają w różnych fazach negocjacji.
Rozumie własne postawy i potrafi nimi skutecznie zarządzać.
Zna własny typ negocjatora, rozumie jego mocne i słabe strony.
Potrafi określić typ negocjatora po drugiej stronie stołu.
Wie, co należy zmienić i jak dostosować swoje zachowanie do różnych typów negocjatorów.
Wie, w jakim kierunku i w jakich obszarach powinien rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne.

Czas
2 dni (16 godzin)


Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.
Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji.

W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy:
Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
Raport poszkoleniowy
Materiały szkoleniowe
Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
Możliwość kontaktu z trenerem po zakończonym szkoleniu

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i ekspetrów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności.

Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!
Grupa Szkoleniowa S O L B E R G

tel: +48 (33) 30 03 145
fax: +48 (33) 30 03 146

e-mail: biuro[@]solberg-szkolenia.pl
Wymagania: Oferta dotyczy realizacji szkolenia zamkniętego/ firmowego realizowanego dla grup na indywidualne zlecenie Klienta w siedzibie firmy lub innym wskazanym miejscu.

Podana przykładowa cena 6500 zł brutto za grupę jest niezobowiązująca. Celem otrzymania indywidualnej wyceny organizacji szkolenia zamkniętego/ firmowego zapraszam do kontaktu.


Na ostateczny koszt szkolenia składa się kilka czynników zatem celem dokonania właściwej wyceny proszę o dodatkowe informacje:

- liczba uczestników

- preferowany czas trwania każdego szkolenia

- preferowany termin szkolenia

- lokalizacja szkolenia

- czy dysponują Państwo własną salą szkoleniową wraz ze sprzętem

- czy w cenie ująć ewentualny catering
 

Poleć szkolenie znajomemu