Mamy 9060 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Opis: Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: - zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżerskie - sposobów stosowania prawa pracy w realiach bieżącego (operacyjnego) zarządzania, pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać go przed nadużyciami
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Monika Zielińska
Wielkość grupy: 14
Program: I. Formy świadczenia pracy
- umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
- umowa zlecenia i umowa o dzieło
- umowa o pracę
- wybór optymalnych warunków nawiązania zatrudnienia

II. Obowiązki związane z procesem rekrutacji i zatrudnieniem pracownika
- badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- zapoznanie pracownika z regulaminem Pracy i zakresem obowiązków

III. Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy
- formy nawiązania stosunku pracy
- umowa o pracę i jej istotne elementy
- rodzaje umów o pracę
- obowiązki pracodawcy w kwestii dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem
- zmiany przy zawieraniu umów o pracę limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów, ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony, zmiana rodzajów umów o pracę

IV. Zmiana warunków zatrudnienia
- porozumienie zmieniające
- wypowiedzenie zmieniające
- powierzenie innej pracy

V. Wynagrodzenie za pracę – składniki stałe i zmienne
- wynagrodzenie zasadnicze
- premie i nagrody jako składniki zmienne
- wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
- ochrona wynagrodzenia za pracę

VI. Rozwiązywanie umów o pracę
- tryby rozwiązywania umów o pracę
- porozumienie stron
- rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
- roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę - postępowanie przed sądem pracy

VII. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
- ochrona stosunku pracy
- urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski
- urlop wychowawczy
- inne uprawnienia dla pracowników będących rodzicami

VIII. Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy
- zasady odpowiedzialności porządkowej i stosowanie kar porządkowych
- odpowiedzialność materialna pracowników

IX. Czas pracy
- podstawowe pojęcia związane z czasem pracy
- wymiar i normy czasu pracy
- okresy odpoczynku
- systemy czasu pracy – porównanie poszczególnych systemów, wpływ wyboru odpowiedniego systemu czasu pracy na koszty pracy
- praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz zasady rozliczania
- praca w porze nocnej, w niedziele i święta
- zaliczanie do czasu pracy czynności związanych ze stosunkiem pracy: podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia
- czas pracy kadry kierowniczej
- ewidencja czasu pracy

X. Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
- urlopy wypoczynkowe, ustalanie uprawnień urlopowych, plany urlopów, zasady udzielania urlopu
- urlopy bezpłatne
- urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
- usprawiedliwiona nieobecność w pracy
 

Poleć szkolenie znajomemu