Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: ASYSTENT Ds. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ASYSTENT ds. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 431101)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Korzyści dla uczestników kursu:
zdobycie kwalifikacji w obrębie zawodu Asystent do spraw księgowości (431101),
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku Asystent do spraw księgowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie,
poznanie i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości, a w szczególności:podstaw wyceny, ewidencji i prezentacji aktywów i pasywów w firmie,zasad ujmowania i prezentacji przychodów i kosztów jednostki, poznanie księgowania typowych operacji gospodarczych i najczęściej popełnianych w tym zakresie błędów oraz wyjątków w codziennej pracy
poznanie systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podstaw podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
poznanie podstaw prawnych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce
poznanie podstaw transakcji krajowych i zagranicznych
poznanie podstawowych funkcji programu Excel i możliwości ich wykorzystania w dziale księgowości w pracach związanych z rachunkowością oraz sprawozdawczością
poznanie zasad fakturowania, obiegu dokumentów w firmie i typowych wewnętrznych instrukcji.
każdy ze słuchaczy otrzyma komplet podręczników z testami sprawdzającymi i ćwiczeniami o wartości rynkowej 1000 zł.

Adresaci kursu:
Kurs polecamy szczególnie osobom, które chcą rozpocząć pracę w działach rachunkowości, zdobyć ceniony zawód na rynku pracy, otworzyć sobie drogę do dalszej kariery w tej dziedzinie, przygotować się do kursu Samodzielnego Księgowego, czy też są właścicielami firm lub zarządzają firmami prowadzącymi pełną rachunkowość i chcą sprawnie komunikować się z działem księgowości.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu obejmuje:
uczestnictwo w kursie,
autorskie materiały edukacyjne,
testy, zadania,
książkę,
przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu,
serwis kawowy oraz poczęstunek.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Asystentka działu księgowości, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Asystenta do spraw księgowości (kod zawodu 431101).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 14
Program: I.Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości - 9 godz.
1. Rachunkowość - zasady prowadzenia ksiąg.
2. Definicje podstawowych pojęć rachunkowości.
3. Ewidencja księgowa.
4. Konta księgowe.
5. Formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
6. Dokumenty księgowe.
7. Organizacja rachunkowości.
8. Inwentaryzacja.
9. Sprawozdania finansowe.
10. Zasady archiwizowania dokumentów.

II.Podstawy fakturowania - 9 godz.
1. Postawy prawne wystawiania faktur.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur.
3. Faktura jako narzędzie rozliczania podatku VAT.
4. Informacje jakie muszą zawierać faktury.
5. Zasady fakturowania zaliczek.
6. Korygowanie danych na fakturach.
7. Zagubienie lub zniszczenie faktury.
8. Faktura Pro-forma i faktury elektroniczne.
9. Konsekwencje wystawienie błędnej faktury.

III.Podmioty gospodarcze w Polsce. Charakterystyka transakcji krajowych i zagranicznych. Podstawy systemu podatkowego w Polsce - 9 godz.
1. Osoba fizyczna.
2. Spółka cywilna.
3. Spółka jawna.
4. Spółka partnerska.
5. Spółka komandytowa.
6. Spółka komandytowo-akcyjna.
7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Spółka akcyjna.
9. Transakcje krajowe i zagraniczne.
10. Organizacja systemu podatkowego w Polsce.
11. Podatki lokalne.
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
13. Uproszczone ewidencje podatkowe
14. Podatek dochodowy od osób prawnych.
15. Podatek akcyzowy.
16. Podatek należny VAT.
17. Podatek naliczony VAT.
18. Rozrachunki z tytułu podatku VAT.

IV.Aktywa i pasywa jednostki - 9 godz.
1. Rzeczowe aktywa trwałe.
2. Ewidencja rzeczowego majątku trwałego.
3. Rzeczowe aktywa obrotowe.
4. Ewidencja majątku obrotowego.
5. Leasing bilansowy i podatkowy.
6. Ewidencja i wycena kapitałów.
8. Ewidencja i wycena zobowiązań.
9. Ewidencja i wycena funduszy.

V.Typowe operacje gospodarcze w jednostce - 9 godz.
1. Rozrachunki z odbiorcami.
2. Rozrachunki z dostawcami.
3. Rozrachunki publicznoprawne.
4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
5. Rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu aktywów trwałych.
6. Rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu aktywów obrotowych.
7. Rozrachunki z tytułu kapitałów.
8. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.
9. Inne rozrachunki w przedsiębiorstwie.

VI.Przychody i koszty jednostki - 9 godz.
1. Przychody i koszty w ujęciu bilansowym.
2. Przychody i koszty w ujęciu podatkowym.
3. Przychody i koszty z działalności operacyjnej.
4. Przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej.
5. Przychody i koszty z pozostałej działalności finansowej.
6. Ustalanie wyniku finansowego bilansowego.
7. Ustalanie wyniku finansowego podatkowego.
8. Obciążenia wyniku finansowego.
9. Podział wyniku finansowego.

VII. SYMFONIA Handel - warsztaty praktyczne - 18 godz.
1. Tworzenie firmy
2. Parametryzacja pracy programu – ustawienia zaawansowane
3. Ustawienia globalne programu
4. Tworzenie magazynów
5. Definiowanie typów dokumentów i ich serii numeracji
6. Definiowanie rejestrów VAT
7. Tworzenie bazy kontrahentów
8. Wykorzystanie rodzajów i katalogów
9. Zakładanie kartotek towarów
10. Wykorzystanie rodzajów i katalogów
11. Cena bazowa i sprzedaży, ceny walutowe
12. Polityka rabatowa
13. Sposoby wprowadzania bilans otwarcia dla magazynu
14. Dokumenty
15. Wykonanie operacji inwentaryzacji w programie
16. Raportowanie w programie
Wykonywanie raportów i zestawień
17. Archiwizacja danych
 

Poleć szkolenie znajomemu