Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Makra VBA w Excelu dla początkujących

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 717967360
email: biuro@akkom.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel poziom zaawansowany z podstawami tworzenia Makr VBA
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami programowania w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik zdobędzie umiejętność samodzielnego pisania makr oraz wykorzystania go w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów tak w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel jak i prowadzenia procesu szkoleniowego.
Wielkość grupy: 10
Program: Wprowadzenie do makr

Czym są makra, Do czego służą makra, przyspieszenie pracy w Excelu dzięki zastosowaniu makr

Obsługa makr

Określanie bezpieczeństwa uruchamiania makr, zapisywanie skoroszytu z makrami jako xlsm
Wyświetlanie karty Developer

Do czego służy karta Developer, obsługa karty Developer
Praca z prostymi makrami
Rejestracja makra

Różne możliwości rejestrowania makr, zapisywanie zarejestrowanego makra w skoroszycie makr osobistych, zapisywanie makra w „zwykłym” skoroszycie
Wykonywanie zarejestrowanego makra

Uruchamianie zapisanego makra z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych, uruchamianie makra z wykorzystaniem edytora makr
Przeglądanie zarejestrowanego makra

Edytowanie makra, usuwanie makra
Przypisywanie makra do przycisku
Tworzenie własnych wstążek i przypisywanie makr do wstążek (tylko w 2010)

Pisanie makr w języku VBA

Edytor VBA
Omówienie interfejsu w VBA

Sposoby przechodzenia do edytora VBA, omówienie exploratora projektu, edytora kodu oraz okna poleceń
Obiekt module, obiekt arkusz, obiekt skoroszyt

Omówienie, do czego służą poszczególne obiekty i jak je wykorzystywać
Podstawowe funkcje środowiska VBA

Uruchamianie makra z interfejsu VBA, zatrzymanie makra, reset makra, przechodzenie do trybu modelowania – design model
Wprowadzenie do języka VBA

Podstawowe zasady pisania kodu VBA, wprowadzanie i modyfikacja kodu
Składnia makra

Procedura Sub …. End Sub, konstrukcja pierwszego własnego makra
Omówienie właściwości metod i zmiennych języka VBA

Zastosowanie właściwej składni języka VBA
Podstawowe operatory wykorzystywane w makrach

Dodawanie, dzielenie, mnożenie, potęgowanie, reszta z dzielenia, łączenie tekstów, operator Is, operator Not
Definiowanie zmiennych

Rodzaje zmiennych, sposoby definiowania zmiennych

Odwołania do skoroszytów i arkuszy

Obiekty Workbook i Worksheets
Odwołania do skoroszytu i arkusza poprzez nazwę i numer indeksu
Zapisywanie skoroszytu poprzez metodę SAVE
Otwieranie i zamykanie skoroszytu z wykorzystaniem metod OPEN i CLOSE
Usuwanie i dodawanie arkuszy poprzez makro, metoda ADD oraz DELETE

Zmiana nazwy arkusza poprzez marko, właściwość NAME
Ukrywanie i odkrywanie arkuszy poprzez właściwość VISIBLE
Uruchamianie arkuszy poprzez metodę ACTIVATE

Praca z zakresami

Odwołania typu RANGE
Składnia RANGE (zakres)
Różne sposoby wprowadzania odwołań do zakresów
Porównywanie danych znajdujących się w dwóch zakresach
Przenoszenie danych do zakresów
Wykorzystanie właściwości VALUE (wartość komórki) w zakresach
Zmiana kolorów tła zakresów poprzez makro, wykorzystanie właściwości INTERIOR
Operacje formatowania na zakresach (obiekt FONT (czcionka) i jego właściwości, obiekt BORDERS (obramowanie) i jego właściwości)
Czyszczenie formatowania z zakresów z wykorzystaniem metody CLEAR, ClearContents
Odwołanie do całych kolumn i całych wierszy
Zakresy typu COLUMNS i ROWS
Użycie właściwości EntireColumn i EntireRow - zaznaczanie całej kolumny lub całego wiersza
Usuwanie wierszy lub kolumn, dodawanie wierszy lub kolumn z wykorzystaniem metod INSERT i DELETE
Przypisywanie danych z innych zakresów do całych wierszy i kolumn z zastosowaniem właściwości VALUE
Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn z wykorzystaniem właściwości ColumnWidth i RowHeight
Odwołanie do komórek za pomocą właściwości CELLS
Omówienie składni zaznaczania komórek

Odwołanie do aktywnych komórek z wykorzystaniem obiektu ActiveCell
Praca z danymi zgromadzonymi w komórkach z wykorzystaniem właściwości VALUE
Usuwanie i dodawanie komórek do arkusza z użyciem makra
Zaznaczanie komórek za pomocą właściwości SELECTION
Tworzenie zakresów poprzez kombinację różnego typu zapisów (CELLS, RANGE, COLUMNS, ROWS)
Kopiowanie zakresów

Różne metody kopiowanie zakresów, kopiowanie zakresów różnych wielkości, przenoszenie zakresów
Zastosowanie właściwości COUNT, ROW, COLUMN, ADDRESS

Wyznaczanie pierwszej i ostatniej zapisanej komórki w zakresie, wyznaczenie ostatniego wiersza i ostatniej kolumny w zakresie, zliczanie zaznaczonych komórek, zliczanie zaznaczonych wierszy, zliczanie zaznaczonych kolumn
Konsolidacja danych z zakresów znajdujących się na różnych arkuszach

Przenoszenie danych z arkusza do arkusza, użycie metody kopiowania, użycie metody porównywanie
Zastosowanie właściwości Offset (przesunięcie) do zakresów komórek

Wyznaczanie zakresu z przesunięciem, zastosowanie formatowania, usuwania i dodawania komórek z odwołaniem do właściwości Offset

Podstawowe pętle w języku VBA

Pętla FOR… NEXT

Konstrukcja pętli For, wykorzystanie pętli For do konsolidacji danych z różnych zakresów, tworzenie wielu arkuszy z określonymi nazwami z wykorzystaniem pętli, kopiowanie danych z użyciem pętli For z różnych arkuszy, formatowanie danych z użyciem pętli For
Pętla IF …. THEN

Konstrukcja pętli If, wykorzystanie pętli If, budowanie złożonych pętli If z wykorzystaniem operatorów And, Or, Not
Zagnieżdżanie pętli For oraz instrukcji If – praca z pętlami

Usuwanie pustych wierszy z zakresów, konsolidacja danych za pomocą pętli, formatowanie arkusza z wykorzystaniem pętli, kopiowanie danych do różnych arkuszy z wykorzystaniem pętli, praca na kilku arkuszach z wykorzystaniem pętli

Wykorzystanie podstawowych funkcji języka VBA

Usuwanie zbędnych spacji z tekstu z użyciem funkcji Trim
Dzielenie tekstów z użyciem funkcji Left, Right, Mid
Małe i duże litery uzyskane przez użycie funkcji Lcase i Ucase
Łączenie tekstów
Funkcje sprawdzające IsNumeric, IsNonText
Wyświetlanie komunikatów z użyciem funkcji MsgBox

Prosta obsługa błędów z wykorzystaniem deklaracji

On Error GoTo line
On Error Resume Next
On Error GoTo 0


Wymagania: Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie przez kursantów wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel minimum na poziomie średniozaawansowanym.
 

Poleć szkolenie znajomemu