Mamy 9736 aktualnych szkoleń oraz 5219 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Archiwizacja dokumentacji w firmie i urzędzie + UE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Sokalska
tel.: 33/812-91-04
email: e.sokalska@bt.bielsko.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Archiwizacja dokumentacji w firmie i urzędzie z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci:
- Pracownicy firm i urzędów odpowiedzialni za prawidłowy obieg oraz archiwizowanie dokumentacji
- Osoby realizujące projekty unijne, chcące zapoznać się z zasadami archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych

Cel szkolenia:
- Omówienie nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz pozostałych aktów prawa polskiego regulujących kwestie postępowania z dokumentacją
- Wyjaśnienie problematycznych zagadnień związanych z zastosowaniem obowiązujących przepisów
- Zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów projektów finansowanych ze środków UE
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: I. Rodzaje współczesnej dokumentacji:
- dokument - dowód pierwszorzędny - pojęcie, rodzaje
- kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
- dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw.

II. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacja w podmiocie:
- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z nowelizacją z dn. 20 marca 2015 r.
- przepisy wykonawcze:
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalne
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

III. Obieg dokumentacji w podmiocie:
- system kancelaryjny
- znak sprawy
- teczka rzeczowa i podteczka, spis spraw
- pisma otrzymane do wiadomości
- Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
- klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
- czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i w systemie EZD
- postępowanie z dokumentacją elektroniczną
- przekazywanie akt do archiwum zakładowego
- porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
- opisywanie teczek
- sporządzanie ewidencji.

IV. Instrukcja archiwalna:
- organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
- lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
- przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
- przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczo-odbiorczy, wykaz spisów)
- przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
- przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
- udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
- wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
- nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
- sprawozdawczość archiwum zakładowego
- postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.

V. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
- analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
- niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
- jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
- kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
- nowe formularze i druki niezbędne przy brakowaniu
- typowanie dokumentacji do zniszczenia
- sporządzanie wniosku na brakowanie.

VI. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:
- pojęcie i rodzaje dokumentacji
- dokument elektroniczny, dokument papierowy
- podział dokumentacji projektów unijnych
- ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej).

VII. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową:
- normatywy
- obieg dokumentacji w Podmiocie
- warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym.

VIII. Przepisy prawa polskiego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- rozporządzenia wykonawcze
- wytyczne instytucji zarządzającej.

IX. Przepisy prawa unijnego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:
- rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
- umowy i zarządzenia wewnętrzne dotyczące projektów unijnych
- Program Ramowy.

X. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:
- kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji
- porządkowanie i przechowywanie akt
- przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
- przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego
- przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
- przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
- zasady brakowania dokumentacji
- udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji.

XI. Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie:
- rozszerzenie wykazu o sprawy związane z dokumentacją unijną
- dobór symbolu klasyfikacyjnego
- zakładanie spisu spraw
- układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy
- opisywanie teczek aktowych.
Wymagania: Szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na stronie www.bt.bielsko.pl
Świadczenia dodatkowe: Koszt obejmuje: dydaktykę, materiały, konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch.
 

Poleć szkolenie znajomemu