Mamy 9556 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE („TRZYNASTKI”)

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Gałkowska
tel.: 22 351 93 19
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE („TRZYNASTKI”) W JEDNOSTKACH SFERY BUDŻETOWEJ. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZE STOSUNKU PRACY. ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W 2017 R.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studium przypadków.

Korzyści dla uczestników:
- Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów)
- Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych
- Uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zastosowania systemu wynagradzania w instytucji.
- Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).
Program: 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”) i inne gratyfikacje roczne ( np. w instytucjach kultury).
- Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”.
- Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,,trzynastki ”
- Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”
- Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
- Utrata prawa do „trzynastki”.
- Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,,trzynastek”
- Rozwiązywanie kazusów z zakresu ”trzynastek”.
2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
- Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę
- Ochrona wynagrodzenia za pracę
- Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno - rentowa, odprawa pośmiertna
- Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne
- Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
- Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
- Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego
- Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)
- Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia (np. błąd w naliczeniu).
3. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych
- Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych
- Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy
- Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży:
a. Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom
b. Nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
c. Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.
d. Dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej
e. Koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej, pojazdy niebędące własnością pracodawcy
f. Pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów
- Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom
a. Limity ryczałtów za noclegi
b. Ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia, wyłączenia
- Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
a. Polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe (w ramach dniówki roboczej)
b. Zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy
c. Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy
d. Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu, jako dodatkowy obowiązek niewynikający z przepisów prawa pracy
e. Rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty
f. Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)
g. Skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji (niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.
h. Wewnętrzne regulacje – procedury i instrukcje rozliczania podróży służbowych (przykłady rozwiązań)
- Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:
a. Podróż zagraniczna do kilku państw
b. Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej - problemy praktyczne
c. Wyjazd do kilku państw
d. Zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie
e. Pozostałe koszty podróży służbowych
- Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy.
- Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
- Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
- Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych
- Rozwiązywanie kazusów z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności
- Sesja pytań uczestników szkolenia
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu