Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Zamówienia publiczne w 2018 r.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Płużańska
tel.: 22 872 14 85
email: szkolenia@acc.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zamówienia publiczne w 2018 r.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Wykłady
Opis: Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego. Uczestnicy w szczególności zapoznani zostaną ze zmianami dotyczącymi stosowania ulg w spłacie publicznych należności cywilnoprawnych wprowadzonymi od kwietnia 2017 roku.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Wykładowca - Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych. Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych od 2007 r. ( m.in. budżet zadaniowy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotacje). Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Program: 1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:

definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, dotacji oświatowych oraz zadań zlecanych samorządom,
dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,
specyfika dotacji celowych na współfinansowanie projektów unijnych.

2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:

podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,
zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
terminy i formy wykorzystania dotacji,
planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,
limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
kryteria oceny wniosków.

3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:

termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,
kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.

4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:

rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek,
możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
w tym zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o finansach publicznych od kwietnia 2017 r.,
dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,
przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.

5. Wyłączenia z udzielenia dotacji w formie współfinansowania krajowego - podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania projektów środkami unijnymi i krajowymi na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz przesłanki wykluczenia

6. Konstruowanie umów o dotację (warsztaty)

elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,
analiza przykładowych umów i postanowień umownych.

7. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:

przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,
niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
 

Poleć szkolenie znajomemu