Mamy 9556 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Płużańska
tel.: 22 872 14 85
email: szkolenia@acc.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym ustawą o finansach publicznych, zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów oraz zdrowym rozsądkiem. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.

Przedmiotem szkolenia jest zarówno dokumentacja kontroli zarządczej (m.in. zarządzenia, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka), jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Program: 1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, integrującego pozostałe narzędzia tzw. nowego zarządzania publicznego (budżet zadaniowy, zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością).

2. Prawne podstawy kontroli zarządczej a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz wytyczne ministerialne.

3. Obszary kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych.

4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej.

5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:

przestrzeganie wartości etycznych,
kompetencje zawodowe,
struktura organizacyjna,
delegowanie uprawnień

6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty):

określenie celu istnienia jednostki (misji),
system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki

7. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty):

identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów

8. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość – potrzeby własne jednostki a oczekiwania kontroli zewnętrznych,
sprawowanie nadzoru,
ciągłość działalności,
ochrona zasobów,
szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji
mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
komunikacja wewnętrzna,
komunikacja zewnętrzna,

10. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
źródła informacji o stanie kontroli zarządczej

11. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych)
na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)

12. Proces realizacji kontroli zarządczej:

obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego,
etapy realizacji KZ w danym roku licząc od dnia uczestnictwa w szkoleniu

13. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):

najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej
typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej

14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

15. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej.
 

Poleć szkolenie znajomemu