Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA ST

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY W VAT OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz skutków jego stosowania dla dostawcy i nabywcy, w tym korzyści wynikających z jego zastosowania oraz obciążeń z nim związanych. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniem należytej staranności w VAT w kontekście wprowadzenia do polskiego systemu prawa podatkowego instytucji split payment – jako narzędzia zapobiegającego wyłudzeniom w VAT.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert Frr
Wielkość grupy: 15
Program: I. Podzielona płatność w VAT (split payment)
1. Cel – Split payment jako element pakietu uszczelniającego

2. Istota mechanizmu podzielonej płatności

3. Kto i w jakich okolicznościach może stosować mechanizm¬ (zakres podmiotowy i przedmiotowy)

4. Dobrowolność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
• co to oznacza?
• czy mechanizm można stosować wybiórczo?

5. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce – jak to zrobić?
• jak rozliczyć transakcje przy zastosowaniu Split payment? („komunikat przelewu” w przypadku Split payment?
• dane wskazywane w komunikacie przelewu
• czy można zastosować podzieloną płatność do części faktury?
• co w przypadku zaliczek (przedpłat)?
• co w przypadku faktur korygujących?
• skutki pomyłkowej wpłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz innego podmiotu niż dostawca wskazany w fakturze
• formy regulowania zobowiązań (gotówka, przelew, płatność kartą, kompensata, barter) a podzielona płatność

6. Rachunek VAT (ustawa o VAT i prawo bankowe, SKOK)
• zmiany prawie bankowym
• obligatoryjny czy dobrowolny?
• odpłatny czy nieodpłatny?
• czy wymaga odrębnej umowy?
• zakładanie rachunku VAT
• kilka rachunków związanych z działalnością gospodarczą w jednym lub kilku bankach (SKOK-ach) - ile rachunków VAT?
• status środków zgromadzonych na rachunku VAT
• źródła zasilania rachunku VAT (kontrahenci; zwrot VAT; przelew z innego rachunku VAT)
• zakres dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (na co można przeznaczyć środki na rachunku VAT? Czy można opłacić inne podatki niż VAT?)
• wyłączenie niektórych obowiązków banku w stosunku do rachunku VAT

7. Skutki zastosowania mechanizmu po stronie nabywcy – zachęty
• wyłączenie sankcji w VAT – warunki i zakres zastosowania
• wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych – warunki i zakres zastosowania
• wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości – warunki, zakres
• okoliczności wyłączające zastosowanie preferencji
• zastosowanie mechanizmu a należyta staranność w kontekście odliczenia VAT

8. Skutki zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę po stronie dostawcy
• czy dostawca ma wpływ na zastosowanie podzielonej płatności przez nabywcę?

9. „Uwolnienie” środków z rachunku VAT
• warunki
• termin
• forma
• zasady
• odmowa „uwolnienia” środków z rachunku VAT
• kwota „uwolnienia” wyższa niż kwota na rachunku VAT – co wtedy?

10. Zmiany w zakresie zwrotu VAT- zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
• uprawnienie czy obowiązek?
• termin, warunki, zasady
• czy możliwy gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?

11. Skonto za wcześniejszą zapłatę zobowiązania w VAT z rachunku VAT
• warunki skorzystania
• jak wyliczyć wartość skonta?
• czy możliwe gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?

12. Pozostałe istotne zmiany w prawie bankowym związane z wprowadzeniem split payment
• realizacja przelewów w przypadku stosowania Split payment
• zapłata podatku VAT do urzędu
• uwolnienie środków z rachunku VAT
• zamknięcie rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT

13. Zmiana ustawy o SKOK-ach związana z wprowadzeniem split payment

14. Ustawa o rachunkowości - ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o środkach na rachunku VAT

15. Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r. – w związku ze split payment

17. Split payment a płynność finansowa podatnika

18. Split payment – koszty
II. Należyta staranność
1. Należyta staranność podatnika w orzecznictwie

2. Wytyczne MF i KAS w zakresie przesłanek należytej staranności – kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT:
• istota i znaczenie wytycznych MF i KAS
• ocena na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem- kryteria formalne i transakcyjne
• ocena należytej staranności przy kontynuacji współpracy z kontrahentem - kryteria formalne i transakcyjne
• ocena dochowania należytej staranności przez podatnika w razie płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności

3. Należyta staranność podatnika w VAT po wprowadzeniu instytucji Split payment
III. Zmiany w VAT na 2019 r.
1. Kasy fiskalne on line
• cel i istota zmian,
• zasady stosowania kas online
• kasy online na podstawie umów najmu, dzierżawy leasingu itp
• ulgi na nabycie kas po zmianach – kiedy będzie można skorzystać i kiedy warto kupić nową?
• kary za brak przeglądu
• zasady i terminy obowiązkowego wycofywania kas dotychczasowych

2. Nowe regulacje dotyczące rozliczania bonów w VAT już od 2019 r.
• istota zmian – dyrektywa UE
• definicja bonu,
• podział bonów na kategorie
• bony jednego przeznaczenia (SPV)
• bony różnego przeznaczenia (MPV)
• kto i kiedy podlega opodatkowaniu przy przekazywaniu bonów SPV i MPV
• opodatkowanie gotowości do wykonania świadczenia a Dyrektywa UE?

3. Zmiany w zakresie rozliczania usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw UE – już od 2019 r.
• istota – dyrektywa UE,
• limit obrotu umożliwiający opodatkowanie według zasad krajowych
• opodatkowanie według zasad krajowych lub zagranicznych – jak dokonać wyboru,
• fakturowanie

4. Nowa matryca stawek VAT

4.1. Nomenklatura scalona (CN) – jako podstaw identyfikacji niektórych towarów dla celów VAT;

• które towary objęte stawkami obniżonymi będą identyfikowane za pomocą CN dla celów VAT od kwietnia 2019 r.?
• stosowania kodów CN dla celów VAT od 2020 r. – wpływ na zakres zastosowania stawek obniżonych oraz odwrotne obciążenie,

4.2. PKWiU z 2015 r. jako podstawa identyfikacji niektórych usług dla celów VAT od 2020 r.
• Wpływ na zastosowanie stawek obniżonych i odwrotnego obciążenia

4.3. Wiążąca informacja stawkowa w VAT (WIS) – nowa instytucja gwarancyjna,
• Wniosek o wydanie WIS – zasady składania
• Możliwość uzyskania WIS w 2019 r.
• Decyzja WIS
• Zakres ochrony podatnika przez WIS
• WIS a interpretacje prawa podatkowego
• Zmiana / uchylenie WIS

4.4. Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.

5. Inne istotne planowane zmiany w VAT
• ulga na złe długi – skrócenie terminu
• TAX FREE – limit obrotu uprawniający do zwrotu VAT podróżnym, przez sprzedawcę,
• rejestr podatników wykreślonych i przywróconych - utworzenie centralnej bazy rachunków, płatność na zgłoszony rachunek,
• zwolnieni z VAT dostawy nieruchomości – nowa definicja pierwszego zasiedlenia
• szacowanie obrotu w VAT w przypadku podmiotów powiązanych,
• faktura do paragonu – nowe sankcje,
• ograniczenia zwolnienia podmiotowego z VAT
• bezpodstawne wzbogacenie podatnika – ograniczenie w korzystaniu z uprawnień,
• korekta deklaracji VAT w trakcie kontroli skarbowej a sankcja w VAT;
• Inne zmiany – zależnie od prac legislacyjnych.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem naszej strony internetowej(www.frr.pl)
 

Poleć szkolenie znajomemu