Mamy 9369 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:

Przedstawienie aktualnego i znowelizowanego stanu prawnego, wszystkich funkcji oraz zasad prawa wodnego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenia prowadzi:

Włodzimierz Gawroński

Praktyk. Menedżer, prawnik, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.
Wielkość grupy: 10
Program: Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem tych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach i sytuacjach z zakresu swoich zainteresowań zawodowych.
Od 0.1.I.2018, weszła w życie nowa ustawa, Prawo Wodne, która dokonała transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008), zwanej dalej dyrektywą morską, wprowadziła, nowy ustrój organizacyjny w zakresie gospodarowania wodami, nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne oraz wiele innych istotnych zmian. Przedstawienie uczestnikom, jaki w praktyce ostateczny kształt po nowych zmianach będzie miało, Prawo wodne jest również zadaniem tego szkolenia.
• Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i nowym prawie wodnym, które zaczęło obowiązywać z 0.1.I. 2018 r.
• Kolejnym z celów szkolenia jest przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej a w szczególności na przedsiębiorstwach, bezpośrednio gospodarujących wodą dla potrzeb ludności
• Szkolenie ma również na celu przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg nowych uregulowań prawnych.


Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodno-prawnych.
• Uczestnicy zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodno-prawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady stosowania nowych taryf określających opłaty za korzystanie z wody do celów bytowych, produkcyjnych i rolniczych.
UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stron) Skrypt - podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych

Metody zastosowane podczas szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych problemów, które zostały skutecznie rozwiązane.

Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia grupowe, testy sylwetki zawodowej, skłonności do ryzyka oraz moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.
1. Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
• Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami.
2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
3. Zasady przejęcia przez Wody Polskie, uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.
4. Nowa struktura organizacyjna w systemie organów gospodarujących wodami – szczegółowe omówienie uprawnień i trybów postępowań.
5. Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie
6. Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego. Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.
7. Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.
8. Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana
9. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne.
10. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
11. Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.
12. Zgody wodno-prawne – ćwiczenie na przykładach poszczególnych rodzajów decyzji wodno prawnych
13. Organy właściwe do wydania zgody wodno-prawnej.

II.Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno prawnej
14. Forma i treść operatu wodno prawnego
15. Pozwolenia wodno-prawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.
16. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.
17. Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia
• Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno prawnej

III. Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej
18.Mapy ryzyka powodziowego
19.Plany zarządzania ryzykiem powodziowy
20. Opłaty i należności w gospodarce wodnej.
21. Systemy taryfowe przewidziane w ustawie – zakres ich stosowania - szczegółowe omówienie
22. System informacyjny gospodarowania wodami
23. Spółki wodne
• Test: Twoja sylwetka zawodowa€
24. Prawo wodne - błędy jakie popełniamy najczęściej, przy stosowaniu prawa wodnego.
25. Podsumowanie
26. Zakończenie szkolenia

Zobacz pełny opis szkolenia:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/nowe-prawo-wodne-zmiany-od-1-stycznia-2018-rok-2018-02-25-warszawa.html >>>
Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu