Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Skutki prawne i finansowe planowania dróg

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Skutki prawne i finansowe planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi skutkami prawnymi i finansowymi uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedur ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, sposoby ich rozliczania i wypłaty.

Korzyści: Uczestnicy zdobędą wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa, aktualnym orzecznictwie sądów oraz przyjętych zasadach i procedurach w zakresie planowania przestrzennego oraz skutkach tego planowania jak i ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.
Program: I. Planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego:
1. Definicja drogi publicznej i drogi wewnętrznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienie dostępności komunikacyjnej do terenów zainwestowanych lub planowanych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3. Planowanie dróg publicznych.
60 minut
4. Planowanie dróg wewnętrznych.
5. Obowiązek uwzględnienia przy planowaniu dróg parametrów technicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
II. Roszczenia odszkodowawcze związane z planowaniem przestrzennym i budową dróg publicznych oraz drogami istniejącymi.
1. Skutki finansowe planowania przestrzennego wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym…:
- Obowiązek sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36.
- Komu może przysługiwać roszczenie o odszkodowanie z art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.
- Przedmiot roszczenia.
- Udowodnienie roszczenia.
- Wykupienie nieruchomości lub jej części przez gminę.
- Realizacja roszczenia poprzez nieruchomość zamienną.
- Opłata planistyczna – omówienie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu przestrzennym.
- Procedura ustalania wartości odszkodowania oraz opłaty planistycznej – omówienie art. 37 ustawy o planowaniu przestrzennym.
60 minut
2. Skutki prawne (wywłaszczenie) i finansowe (odszkodowanie) podziału nieruchomości zgodnie z zapisami MPZP gdzie wydzielane są działki przeznaczone pod drogi publiczne – omówienie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- Wywłaszczenie nieruchomości z mocy prawa i skutki tego wywłaszczenia.
- Rokowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
- Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia odszkodowania jeśli strony nie ustaliły go negocjacjach wysokości odszkodowania.
3. Skutki prawne (wywłaszczenie) i finansowe (odszkodowanie) dotyczące nieruchomości zajętych pod drogi publiczne przed 1 stycznia 1999r. – omówienie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
4. Ustalanie Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne - analiza art. 130, 132, 134 i 135 ustawy o gospodarce nieruchomościami w kontekście dróg publicznych – procedura ustalania odszkodowania w postępowaniu administracyjnym.
60 minut
5. Określanie wartości nieruchomości do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - analiza art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami – omówienie „zasady korzyści” - oraz § 36 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
6. Zawieranie ugód administracyjnych w postępowaniu odszkodowawczym.
7. Decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie – co powinna zawierać sentencja, a co uzasadnienie.
60 minut
8. Wypłata odszkodowania – waloryzacja, depozyty, wypłata spadkobiercom.
9. Omówienie orzecznictwa w zakresie skutków finansowych uchwalenia MPZP oraz odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne.
10. Pytania, dyskusja.
60 minut

Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu