Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Lidia Wójciak
tel.: 022 583 10 07
email: lidia.wojciak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - WEEKENDOWO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Outdoor
Testy
Wykłady
Opis: Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości i finansów jakim są sprawy związane z instrumentami finansowymi i zabezpieczeniem różnych typów transakcji.

Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: Program szkolenia:
1. Charakterystyka instrumentów finansowych – pojęcie pierwotnych i pochodnych instrumentów
2. Klasyfikacja instrumentów finansowych
- Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
- Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
- Pożyczki udzielone i należności własne
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
3. Zasady dokonywania reklasyfikacji aktywów
4. Instrumenty pochodne – kontrakty forward i futures, opcje, transakcje swap i inne (FRA, IRS, CIRS) – zasady ujęcia wstępnego i wycena na dzień bilansowy
5. Wbudowane instrumenty pochodne – wbudowane derywaty i zasady wydzielania
6. Kalkulacja utraty wartości aktywów finansowych
7. Rachunkowość transakcji zabezpieczających – efektywność transakcji
8. Rodzaje powiązań zabezpieczających – zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie przepływów pieniężnych, zabezpieczenie wartości godziwej portfela przed ryzykiem stóp procentowych
9. Ujawnianie ilościowe i jakościowe informacji w sprawozdaniu
10. Opodatkowanie instrumentów pochodnych i niepochodnych, moment powstania przychodu i kosztu podatkowego
Wymagania: wysłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu