Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201) - weekendowo
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr oraz nauka naliczania na poziomie zaawansowanym. Bazując na ćwiczeniach uczestnicy zgłębiają tajniki naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jest to intensywny kurs prowadzony od poziomu średniozaawansowanego do poziomu zaawansowanego. Uczestnicy otrzymują wiedzę teoretyczną, utrwalają ją rozwiązując zadania i ćwiczenia oraz kazusy. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki” co gwarantuje pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych narządzi ułatwiających pracę.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Iwona Kieszek
Urszula Surdykowska
Wielkość grupy: 15
Program: KADRY

1. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Kwestionariusz osobowy
Badania profilaktyczne i szkolenie BHP
Nawiązanie stosunku pracy - rodzaje umów o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia

2. Obowiązki związane z ustaniem stosunku pracy
Tryby rozwiązania umowy o pracę (wzory pism)
Powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika związane z rozwiązaniem stosunku pracy

3. Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Nabycie prawa do urlopu
Wymiar urlopu
Ustalenie uprawnień urlopowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Udzielanie urlopów w różnych systemach czasu pracy

4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Szczególna ochrona kobiet w ciąży
Urlop macierzyński i rodzicielski
Urlop ojcowski
Urlop wychowawczy
Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem

5. Czas pracy
Definicja czasu pracy
Wymiar i norma czasu pracy, prawo do odpoczynku
Systemy czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych i sposoby jej rekompensaty
Planowanie czasu pracy - tworzenie harmonogramów czasu pracy (przykłady grafików)


PŁACE
6. Przychód ze stosunku pracy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Definicja przychodu
Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy wg. obowiązującej skali podatkowej po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej

7. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Składniki wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS w świetle Rozporządzenia składkowego
Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Zasady opłacania składek na FP, FGŚP oraz FEP

8. Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac, z uwzględnieniem przychodów zwolnionych z opodatkowania i oskładkowania

9. Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, oraz inne okresy niewykonywania pracy (urlop okolicznościowy, krwiodawstwo, opieka na dziecko art. 188 Kp)
Składniki uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Składniki wyłączone z podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Zasady i etapy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, krwiodawstwo, opieki na dziecko art. 188 Kp.

10. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy do ekwiwalentu oraz zasady naliczania ekwiwalentu urlopowego
Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

11. Czas pracy
Obliczanie wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
Obliczanie dodatku za pracę w nocy

12. Wynagrodzenie za czas choroby
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przy uwzględnieniu składników stałych i zmiennych oraz składników wyłączonych z podstawy wymiaru zasiłku.
Ustalanie okresu zasiłkowego oraz wysokości zasiłku.

13. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Kolejność dokonywania potrąceń
Granice dokonywania potrąceń
Kwota wolna od potrąceń
Obliczanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, umów cywilnoprawnych oraz z ZFŚS

14. Naliczanie list płac z umów cywilnoprawnych
Umowa zlecenia
Umowa o dzieło
Kontrakt menedżerski
Wynagrodzenie członka zarządu
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej

15. Korekta list płac najczęstsze przypadki i ćwiczenia
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - poczęstunek, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu