Mamy 9060 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę - specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrożenia RODO i przepisów krajowych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu weszły w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenie prowadzi:

Marzena Tyl
Radca Prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim. Świadczy obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.
Wielkość grupy: 10
Program: Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Jest ona wynikiem wdrożenia do porządków państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Najdalej idące zmiany przewidziane ogólnym rozporządzeniem:
-Kary finansowe
-Zasada risk based approach
-Dodatkowa ściezka prawna dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych
-Europejska sieć ochrony danych osobowychKorzyści dla uczestników szkolenia:

-Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.
-Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.

Program szkolenia:

1. Przedmiot i cele RODO.
2. Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych i inne …)
3. Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO
4. Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego
5. Zasady przetwarzania danych osobowych.
a) Zasady lawfulness, fairness and transparency
b) Zasada purpose limitation
c) Zasada data minimisation
d) Zasada accuracy
e) Zasada storage limitation
6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Warunki wyrażenia zgody, ważność zgody i jej forma
• Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
• Rozliczalność
• Retencja
• Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych
• Czy można wycofać zgodę
• Ważność „starych zgód”
b) Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy
• Działania przed zawarciem umowy
• Wykonywanie umowy
• Przetwarzanie danych osoby trzeciej
c) Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego
d) Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów
e) Przetwarzanie danych w interesie publicznym
f) Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
7. Dane szczególnych kategorii (art. 9 i 10 RODO)
8. Administrator Danych Osobowych (ADO)
a) Rola ADO
b) Obowiązki ADO
9. Podmiot przetwarzający
a) Definicja
b) Umowa z ADO
c) Obowiązki wynikające z RODO
10. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
11. Eksport danych – przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
12. Prawa jednostki
a) Prawo do informacji i obowiązek informacyjny
• Zakres informacji
• Forma informowania
• Wyjątki
b) Prawo dostępu do danych
• Kopia danych
• Mapowanie danych
c) Prawo do korekty danych
• Dane nieaktualne i nieprawidłowe
d) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację osoby
• Przetwarzanie danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego
• Tryb składania sprzeciwu
e) Prawo do usunięcia danych, do bycia zapomnianym
• Podstawy żądania usunięcia
• Zakres usunięcia
• Wyjątki
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania
• Ograniczenie w razie sporu
• Ograniczenie dla potrzeb roszczeń
• Ograniczenie w razie sprzeciwu
g) Prawo do przenoszenia danych (od jednego administratora do drugiego)
• Na czym polega przenoszenie danych
• Sposób przenoszenia danych
• Wyjątki
13. Bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO
a) Analiza ryzyka
b) Privacy by design
c) Privacy by default
d) Ocena skutków dla ochrony danych
14. Procedura z incydentami
a) Naruszenie ochrony danych osobowych
b) Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
c) Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych
15. Funkcja inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)
a) Zadania inspektora ochrony
b) Konieczność powołania IOD
16. Środki ochrony prawnej i sankcje za naruszenie
a) Poziom administracyjny
b) Poziom cywilistyczny


Zobacz pełny opis szkolenia:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/RODO-jak-wlasciwie-zabezpieczyc-firme-specjalistyczne-szkolenie-w-zakresie-wdrozenia-RODO-i-przepisow-krajowych-2019-03-01-krakow.html
Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu