Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 32 206 46 00
email: biuro@ksoin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Warsztaty - Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury ABW, a w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy – do dyrektora Departamentu VII ABW, elektroniczną wersję całego planu ochrony na płycie CD/DVD (w wersji przekazanej właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji) oraz trzy papierowe egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, po jednym dla każdej ze str.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy KSOIN.
Program: PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy (prezentacje multimedialne, wykorzystanie Internetu, pokaz środków mogących zostać użytych przez terrorystów, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

Do godz. 13.00 – przyjazd i zakwaterowanie
13.00 - 13.55 – obiad
14.00 - 14.45 – otwarcie szkolenia (omówienie programu szkolenia, informacje organizacyjne, krótka prezentacja na temat organizatora szkolenie - KSOIN i SWBN ).
14.45 – 15.30 - „Załącznik antyterrorystyczny. Co powinien zawierać. Etapy uzgadniania”. Standardy środków bezpieczeństwa fizycznego”.
15.30-15.45 – przerwa kawowa
15.45- 17.15 - „Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce, UE i krajach NATO”.
17.15- 17.30 – przerwa kawowa
17.30 –18.15 - „Metody dokonywania ataków terrorystycznych, najczęstsze cele i miejsca”.
18.15 – 19.00 – „Możliwość wykorzystania przez terrorystów środków CBRN”.
19.00 – 19.15 – Podsumowanie pierwszego dnia zajęć. Pytania i dyskusja.
19.15 - kolacja
Po pierwszym dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

Opracowania aktualnej analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze;
Poznania metod oraz najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych, co pozwoli na zaplanowanie i zastosowanie adekwatnych środków przeciwdziałania;
Zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.
Dzień drugi (prezentacje multimedialne, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

7.00 – 7.55 – śniadanie
8.00- 8.45 - „System antyterrorystyczny RP”.
8.45-9.30 - „Wybrane aspekty Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
9.30 – 9.45 – przerwa kawowa
45 – 10.30 – „Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego”.
30 – 11.15-„ Rządowe portale: antyterroryzm.gov.pl, MSWiA, RCB, ABW – przegląd możliwości wykorzystania w „załączniku antyterrorystycznym”.
15- 11.30 - przerwa kawowa
11.30-13.00 -„Ustawa o ochronie osób i mienia. Uwagi w zakresie opracowywania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów. Metodyka opracowania planów”.
13.00 – 13.15 – przerwa kawowa
13.15 – 14.00 – „Ocena zagrożeń i zarządzanie ryzykiem”.
14.00 - Zajęcia praktyczne („sporządzenie analizy stanu potencjalnych…(..) „zagrożeń o charakterze terrorystycznym”).
45-15.15 – Podsumowanie drugiego dnia szkolenia. Pytania i dyskusja.
15.15 – obiad i czas wolny
18.00-20.00 - kolacja
Po drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

Poznania wszystkich elementów, które powinien zawierać „załącznik AT”;
Znajomości podstaw prawnych opracowania „załącznika terrorystycznego”;
Kwalifikowania danego czynu zgodnie z katalogiem incydentów terrorystycznych;
Opracowania informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia kolejnych czterech stopni alarmowych.
Znać procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Dzień trzeci (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem flipcharta, pytania, dyskusja):

7.0 – 7.55 – śniadanie.
8.00 – 9.30 - „Omówienie wybranych aspektów ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz wybranych przepisów wykonawczych (katalog incydentów terrorystycznych, stopnie alarmowe), stanowiących zalecenia i rekomendacje do załącznika antyterrorystycznego”. Zajęcia praktyczne z opracowania procedury reagowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
9.30 – 9.45 – przerwa kawowa
9.45 – 11.15 – „Ewakuacja osób przebywających w obiekcie w przypadku ataku terrorystycznego”.
11.15 – 11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 13.00 – Zajęcia praktyczne - Załącznik antyterrorystyczny – analiza stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym, procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”.
13.00 – 13.15 - Podsumowanie, wręczenie „certyfikatów ukończenia szkolenia” .
13.15 – 14.00 – obiad i wyjazd z ośrodka
Po trzecim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na:

Opracowanie przykładowego (wzorcowego) „załącznika antyterrorystycznego” z dostosowaniem go do specyfiki danej instytucji (lokalizacja, rodzaj i wielkość obiektu, rodzaj prowadzonej działalności).
Czas niektórych prezentacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia w poszczególnych dniach szkolenia może ulec zmianie, w zależności od sugestii uczestników. Uczestnicy szkolenia nie wyjeżdżają z gotowym” załącznikiem antyterrorystycznym”.

Wszystkie tematy w programie szkolenia wynikają z wytycznych ABW dot. sporządzania „załącznika antyterrorystycznego”.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu