Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS DZIENNY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 22 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS DZIENNY (kod zawodu 241103)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Od podstaw rachunkowości do samodzielności! Temu celowi służy certyfikowany kurs Samodzielnego Księgowego, który całościowo przygotowuje kursanta do pracy na tym stanowisku. Na kursie poruszane są wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące rozpoczynania, prowadzenia i form działalności gospodarczej. Omawiane są podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podstawowe zagadnienia związane z podatkiem VAT oraz podatkami lokalnymi. Szkolenie umożliwia również zapoznanie się z głównymi elementami kadr i płac, składek ubezpieczeniowych ZUS, konstrukcją listy płacy czy różnicami pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną. Kurs adresowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców pracujących w działach rachunkowości i na stanowiskach kierowniczych firm prowadzących księgi rachunkowe. Otwiera drogę do samodzielnego stanowiska księgowego a także jest podstawą do dalszego kształcenia i zdobycia certyfikatu głównego i dyplomowanego księgowego. Przekazuje wiedzę na temat prakty
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: B1 – Działalność gospodarcza w Polsce
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza
3. Spółka cywilna
4. Spółka jawna
5. Spółka partnerska
6. Spółka komandytowa
7. Spółka komandytowo-akcyjna
8. Spółka akcyjna
9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej
11. Formy opodatkowania
12. Książka przychodów i rozchodów
13. Powtórzenie materiału
B2 – Wynagrodzenia w firmie
1. System podatkowy w Polsce
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Fundusz pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
4. Fundusz emerytur pomostowych
5. Dokumentacja ubezpieczeniowa
6. Umowy prawa cywilnego
7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
8. Dokumentacja kadrowa
9. Urlopy pracownicze
10. Rozliczenia podatkowo-składkowe
11. Konstrukcja listy płacy
12. Sporządzanie i księgowanie listy płacy
13. Powtórzenie materiału
B3 – Aktywa trwałe w firmie
1. Aktywa w firmie
2. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Wartości niematerialne i prawne – przykłady praktyczne
4. Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Rzeczowe aktywa trwałe – przykłady praktyczne
6. Należności długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Należności długoterminowe – przykłady praktyczne
8. Inwestycje długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Inwestycje długoterminowe – przykłady praktyczne
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
12. Aktywa trwałe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B4 – Aktywa obrotowe w firmie
1. Aktywa w firmie
2. Zapasy – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Zapasy – przykłady praktyczne
4. Należności krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne
6. Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Inwestycje krótkoterminowe – przykłady praktyczne
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
10. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Udziały (akcje) własne – pojęcie, wycena, prezentacja
12. Aktywa obrotowe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B5 – Pasywa w firmie
1. Kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
2. Kapitał (fundusz) zapasowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
6. Zysk (strata) netto – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
8. Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
9. Zobowiązania długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
10. Zobowiązania krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
11. Rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
12. Pasywa – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B6 – Przychody i koszty w firmie
1. Działalność operacyjna
2. Koszty w układzie rodzajowym w teorii
3. Koszty w układzie rodzajowym w praktyce
4. Koszty w układzie kalkulacyjnym w teorii
5. Koszty w układzie kalkulacyjnym w praktyce
6. Pozostała działalność operacyjna w teorii
7. Pozostała działalność operacyjna w praktyce
8. Działalność finansowa w teorii
9. Działalność finansowa w praktyce
10. Podatek dochodowy w teorii
11. Podatek dochodowy w praktyce
12. Przychody i koszty – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B7 – Organizacja rachunkowości w firmie
1. Podstawy prawne rachunkowości
2. Nadrzędne zasady rachunkowości
3. Elementy ksiąg rachunkowych
4. Dowody księgowe
5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
6. Odpowiedzialność za księgi rachunkowe
7. Ochrona i przechowywanie danych
8. Obieg dokumentów w firmie
9. Regulaminy w firmie
10. Instrukcje w firmie
11. Zakładowy plan kont
12. Polityka rachunkowości
13. Powtórzenie materiału
B8 – Praktyczne warsztaty rachunkowości
1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji
5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
13. Przykłady praktyczne samodzielne
B9 – Podatki w firmie
1. Przychody i koszty w podatku dochodowym
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w podatku dochodowym
3. Leasing w podatku dochodowym
4. Różnice kursowe w podatku dochodowym
5. Zwolnienia od podatku dochodowego
6. Odliczenia od podatku dochodowego
7. Rozliczenie podatku dochodowego
8. Zryczałtowany podatek dochodowy
9. Podatnicy podatku VAT
10. Zwolnienie z podatku VAT
11. Rozliczenie podatku VAT
12. Kasy rejestrujące w firmie
13. Powtórzenie materiału
B10 – Sprawozdanie finansowe małych jednostek
1. Operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
4. Badanie sprawozdań finansowych
5. Sprawozdanie finansowe – informacje ogólne
6. Jednostki mikro i małe w myśl ustawy o rachunkowości
7. Możliwe uproszczenia w księgach rachunkowych i sprawozdawczości
8. Bilans
9. Rachunek zysków i strat
10. Informacja dodatkowa
11. Terminy związane z pracami bilansowymi
12. Wzory druków sprawozdań finansowych
13. Powtórzenie materiału
B11 – Program Symfonia FK – zagadnienia podstawowe
1. Przygotowanie programu Symfonia FK do pracy
2. Plan kont w programie Symfonia FK
3. Zdefiniowanie kont specjalnych
4. Kartoteki w programie Symfonia FK
5. Rejestry VAT w programie Symfonia FK
6. Wprowadzanie podstawowych dokumentów
7. Wzorce, maski kont
8. Księgowanie dokumentów i zamykanie miesiąca
9. Rozliczanie transakcji krajowych
10. Sporządzanie potwierdzenia salda
11. Zestawienia i raporty w programie
12. Deklaracje podatkowe
13. Powtórzenie materiału
B12 – Program Symfonia FK – rozszerzone
1. Wprowadzanie bilansu otwarcia
2. Dokumenty eksportowe
3. Dokumenty importowe
4. Dokumenty unijne
5. Rozliczanie transakcji zagranicznych
6. Bilans zamknięcia
7. Rachunek zysków i strat
8. Zamknięcie roku
9. Praca w nowym roku
10. Bilans otwarcia w kolejnym roku pracy
11. Inne zagadnienia bardziej zaawansowane
12. Praktyczne sprawdzenie umiejętności
13. Powtórzenie materiału
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu