Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Rachunkowość - użytkowanie wieczyste

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 223519319
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Problemy praktyczne związane z rachunkowością i sprawozdawczością opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w urzędach gmin i starostwach powiatowych - stan prawny od 2019 r.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, miast i starostwa powiatowych zajmujących się ewidencją księgową opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby nadzorujące prace pracowników odpowiedzialnych za księgowanie i sprawozdawczość opłat przekształceniowych a także wydających zaświadczenia potwierdzające spłatę tych opłat.

Cele i korzyści: Wejście w życie od 2019r. nowych przepisów prawa dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprawia, że istnieje ryzyko realizacji niektórych czynności z błędami, co może wpływać m.in. na opóźnienia w pozyskiwaniu dochodów wynikających z gospodarowania mieniem jednostki samorządu terytorialnego. Konieczność zdobycia nowej i ugruntowania już posiadanej wiedzy a także podniesienia kwalifikacji pracowników w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przy realizacji zadania związanego z poborem opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.
Program: 1. Cel ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2. Zakres podmiotowy ustawy czyli kto będzie mógł skorzystać z przekształcenia?
- Czy i kiedy przekształcenie może dotyczyć przedsiębiorcy?
- Jak postąpić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
- Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
3. Przedmiot przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Procedura przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
5. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.
6. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie jako dokument źródłowy informujący o wysokości i okresie wnoszenia opłaty „przekształceniowej”.
7. Problemy praktyczne z wnoszeniem opłat przekształceniowych, a w szczególności: wniesienie opłaty przed wydaniem zaświadczenia, zgłoszenie faktu lub zamiaru wniesienia opłaty przed wydaniem zaświadczenia.
8. Zaświadczenie o przekształceniu a opłata skarbowa.
9. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i ulgi (obligatoryjny i zmniejszeniowy system bonifikat).
10. Opłata za przekształcenie w księgach rachunkowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:
- Podstawa przypisu/ odpisu należności z tytułu przekształcenia (dokumenty źródłowe).
- Jaki jest termin wymagalności wniesienia opłaty?
- Czy w przypadku ustalenia, że opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez okres np. 20 lat, należność należy traktować jako długoterminową?
- Jakie odsetki należą się w przypadku opóźnienia w płatności opłaty za przekształcenie?
- Jak postąpić z ewentualną nadpłatą opłaty „przekształceniowej”?
- Czy w przypadku przekształcenia na rzecz przedsiębiorcy możemy mówić o transakcji handlowej (problematyka odsetek, 40 euro)?
11. Opłata przekształceniowa jako dochód budżetu JST i Skarbu Państwa.
12. Klasyfikacja budżetowa dla dochodów JST.
13. Klasyfikacja budżetowa dla dochodów Skarbu Państwa.
14. Zasady rozliczania z Wojewodą wpływów osiąganych z opłat przekształceniowych w odniesieniu do przekształcanych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gdzie zadania z zakresu administracji rządowej wykonuje starosta.
- Terminy odprowadzania należnych wpływów do wojewody.
- Na podstawie jakich przepisów rozliczać wpływy z opłat przekształceniowych ze Skarbem Państwa (wojewodą)?
- Czy od wpływów z opłat przekształceniowych w starostwie pozostaje 25% czy 5% kwot wpłaconych?
15. Charakter opłaty przekształceniowej – czy jako niepodatkowa danina publicznoprawna objęta jest przepisami o VAT?
16. Nieterminowe wnoszenie opłaty przekształceniowej oraz możliwość ustalenia nowych termin jej płatności.
17. Zmiana właściciela w okresie pobierania opłaty przekształceniowej.
- Co w przypadku zgonu właściciela?
- Czy można zbyć nieruchomość w trakcie ratalnej spłaty opłaty przekształceniowej?
- Zasady rozliczeń – stary i nowy właściciel.
18. Dyskusja, indywidulane konsultacje, pytania.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu